Açık Lise Felsefe 1 Soruları ve Çözümleri

Açık Öğretim Lisesi Felsefe 1 dersi sınav soruları ve çözümlerine örnek olarak aşağıda Açık Lise 2010 3. dönem sınavları Felsefe 1 dersi soru ve çözümlerini verdik. AOL FELSEFE - 1 Sınav Soruları

 

Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın EN HIZLI - EN KOLAY ve ENUCUZ yolunu biz bulduk:

 

A) İnanca dayanır.
B) Nesneldir.
C) Dogmatiktir.
D) Sistematiktir.
 
 
2.  Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerindendir?
A) Jeoloji          B) Antropoloji      C) Psikoloji          D) Sosyoloji
 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir?
A) Akıl ve mantık ilkelerine dayalı olma
B) Evreni ve insanı açıklamaya çalışma
C) Deney yöntemini kullanma
D) Sistemli ve tutarlı olma
 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramların­dan değildir?
A) Bilgi             B) Doğruluk          C) Temellendirme    D) Vicdan
 
 
5.  Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin mümkün olduğunu ka­bul eden filozoflardandır?
A) Piron            B) Timon           C) Aristoteles            D) Zenon
 
 
6.  I-    “Sorgulanmamış yaşam ya­şanmaya değmez.”
II-   “Bildiğim bir şey var, o da hiçbirşey bilmediğimdir.”
III- “Erdem bilgidir. Ancak her bilgi erdem değildir.”
Yukarıdakilerden hangileri Sokrates’in görüşlerindendir?
A) I - II               B) I - III               C) II - III          D) I - II - III
 
 
7.   Şüphe, hakikate ulaşmak için bir akıl aracıdır.” görüşünü sa­vunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) H.Bergson         B) R. Descartes       

C) A.Comte            D) J.Locke

 
 
8.   “Zihnimiz doğuştan boş bir levha gibidir. Doğduğumuzda dünyaya dair hiçbir fikrimiz yoktur. Bir kavrayış yada fikir, deneyimlerle edinilmiş olgulara dayanmıyorsa yanlış bir kavra­yıştır.”
J.Locke, yukarıdaki görüşleriy­le gerçek bilginin kaynağı ola­rak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Sezgi        B) Deney           C) Tanrı           D) Akıl
 
 
9.  Aşağıdaki düşünce akımların­dan hangisinin anlamıyanlış verilmiştir?
A) Empirizm - Sezgicilik
B) Pozitivizm - Olguculuk
C) Kritisizm - Eleştiricilik
D) Pragmatizm – Faydacılık
 
 
10. Felsefenin asıl uğraş alanı dil­dir. Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir.
Yukarıdaki görüşü savunan dü­şünce akımı hangisidir?
A) Fenomenoloji
B) Pragmatizm
C) Pozitivizm
D) Analitik felsefe
 
 
11. Bilimin yapısını, doğasını, bi­limsel kuramlarla gerçeklik ara­sındaki ilişkiyi, ilkelerini, ana kavramlarını ve bilimde yöntem problemini inceleyen felsefe dalı hangisidir?
A) Bilim Felsefesi
B) Varlık Felsefesi
C) Bilgi Felsefesi
D) Siyaset Felsefesi
 
 
12. Bilimi “ürün” olarak ele alan yaklaşımın temsilcileri aşağı­dakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) R. Carnap -T. Hobbes
B) H.Reichenbach- R. Carnap
C) T. Khun - S. Toulmin
D) T. Hobbes - H. Reichenbach
 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi bi­limsel bilginin özelliklerinden değildir?
A) Olgusal olma
B) Mantıksal olma
C) Genellemeler yapma
D) Subjektif olma
 
 
14. “Araştırılan olguyu açıklamak amacıyla oluşturulan hipotez­den, olgusal olarak sınanabilir sonuçlar çıkarma ve söz konu­su sonuçları yeni verilerle kar­şılaştırma işlemidir.”
Tanımı verilen kavram hangisi­dir?
A) Doğrulama     B) Gözlem       C) Öndeyi          D) Teknoloji
 
 
15. “Bilim Felsefesi” disiplininin doğmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Felsefenin öznel olması
B) Bilimin doğayı açıklamada ye­tersiz olması
C) Doğa bilimlerinde ortaya çıkan metot ve bilgi gelişimi
D) Felsefenin fizik ötesi konuları ele alması
 
 
16. Deney ve gözlemle doğrulan­mış olan, deneyin verilerinden yola çıkarak daha geniş bir ala­nı kapsayacak biçimde genel­lenmiş olan ve belli bir dönem­de insanların çoğu tarafından kabul gören açıklamalardır.
Tanımı verilen kavram hangisi­dir?
A) Öndeyi        B) Kuram        C) Deney         D) Gözlem
 
 
17. Aşağıdakilerden hangisi, varlık felsefesinin sorularından değil­dir?
A) Evrende bir düzen var mıdır?
B) Varlık değişken midir?
C) Doğru bilginin kaynağı nedir?
D) Varlığın ana maddesi nedir?
 
 
18. F. Hegel’in varlık görüşü aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Varlık, mutlak ruhun (Geist) kendi kendini aşması sonucu oluşur.
B) Varlık, hem düşünce, hem de maddedir.
C) Varlık, maddi olan küçük par­çalardan oluşmuştur.
D) Gerçekte var olan, yer kapla­yan cisimlerdir.
 
 
19. Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlığı “fenomen” olarak kabul eden görüşün temsilcilerinden­dir?

A) F. Hegel     B) R. Descartes     C) E. Husserl   D) Demokritos

 
 
20.       • “Mümkün varlık” ve “zorunlu varlık” olmak üzere iki çeşit varlık vardır.
•     Dünyadaki varlıklar mümkün varlıklardır. Zorunlu varlık (Vacibül Vücut) ise tanrıdır.
Yukarıdaki görüşleri savunan filazof hangisidir?
A) Hegel        B) Platon        C) Sokrates          D) Farabi
 

Felsefe 1 2010/3. dönem soru çözümleri için tıklayın!

 

 

AOL AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ

Felsefe - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Sosyoloji - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Psikoloji - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Mantık - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Psikoloji - 2 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Felsefe - 2 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Dil ve Anlatım - 1 Dersi 2008 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Dil ve Anlatım - 1 Dersi 2008 / 2. dönem sınav soruları ve çözümleri

AÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri: Dil ve Anlatım 7

AÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri: Dil ve Anlatım 8

 

 

Etiketler: Açık Lise felsefe 1 dersi sınav soruları ve soru çözümleri, aol felsefe soruları ve çözümleri, açık öğretim lisesi felsefe 1

 

KR Açık Lise Soru Bankaları 2015 Yeni Baskı "Açık Lise Sınavlarında Kesin Başarı İçin"

Açık Lise Dershanesi İndirimli Ön Kayıt Formu: Tıkla - formu doldur indirim kazan!

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment