KR Açık Lise Rehberiniz

Açık lise, mebaciklise, www.aol.meb.gov.tr açık lise sınavları, açık lise kayıt yenileme tarihleri, öğrenci girişi, açık lise ders seçimi, aol meb ve meb açık lise konusunda en güncel haber ve bilgiler aciklise-dershanesi.com'da.


 

 
2010 - 3. Dönem Felsefe Soruları ve Çözümleri
 
 

AOL FELSEFE - 1

2010/3. Dönem Soruları

Çözümler için tıklayın.

 

 

Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın EN HIZLI - EN KOLAY ve ENUCUZ yolunu biz bulduk:

 

 

  

1.  Aşağıdakilerden hangisi dini bilginin özelliklerinden değildir?

A) İnanca dayanır.
B) Nesneldir.
C) Dogmatiktir.
D) Sistematiktir.
 
 
2.  Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerindendir?
A) Jeoloji          B) Antropoloji      C) Psikoloji          D) Sosyoloji
 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir?
A) Akıl ve mantık ilkelerine dayalı olma
B) Evreni ve insanı açıklamaya çalışma
C) Deney yöntemini kullanma
D) Sistemli ve tutarlı olma
 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramların­dan değildir?
A) Bilgi             B) Doğruluk          C) Temellendirme    D) Vicdan
 
 
5.  Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin mümkün olduğunu ka­bul eden filozoflardandır?
A) Piron            B) Timon           C) Aristoteles            D) Zenon
 
 
6.  I-    “Sorgulanmamış yaşam ya­şanmaya değmez.”
II-   “Bildiğim bir şey var, o da hiçbirşey bilmediğimdir.”
III- “Erdem bilgidir. Ancak her bilgi erdem değildir.”
Yukarıdakilerden hangileri Sokrates’in görüşlerindendir?
A) I - II               B) I - III               C) II - III          D) I - II - III
 
 
7.   Şüphe, hakikate ulaşmak için bir akıl aracıdır.” görüşünü sa­vunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) H.Bergson         B) R. Descartes       

C) A.Comte            D) J.Locke

 
 
8.   “Zihnimiz doğuştan boş bir levha gibidir. Doğduğumuzda dünyaya dair hiçbir fikrimiz yoktur. Bir kavrayış yada fikir, deneyimlerle edinilmiş olgulara dayanmıyorsa yanlış bir kavra­yıştır.”
J.Locke, yukarıdaki görüşleriy­le gerçek bilginin kaynağı ola­rak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Sezgi        B) Deney           C) Tanrı           D) Akıl
 
 
9.  Aşağıdaki düşünce akımların­dan hangisinin anlamıyanlış verilmiştir?
A) Empirizm - Sezgicilik
B) Pozitivizm - Olguculuk
C) Kritisizm - Eleştiricilik
D) Pragmatizm – Faydacılık
 
 
10. Felsefenin asıl uğraş alanı dil­dir. Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir.
Yukarıdaki görüşü savunan dü­şünce akımı hangisidir?
A) Fenomenoloji
B) Pragmatizm
C) Pozitivizm
D) Analitik felsefe
 
 
11. Bilimin yapısını, doğasını, bi­limsel kuramlarla gerçeklik ara­sındaki ilişkiyi, ilkelerini, ana kavramlarını ve bilimde yöntem problemini inceleyen felsefe dalı hangisidir?
A) Bilim Felsefesi
B) Varlık Felsefesi
C) Bilgi Felsefesi
D) Siyaset Felsefesi
 
 
12. Bilimi “ürün” olarak ele alan yaklaşımın temsilcileri aşağı­dakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) R. Carnap -T. Hobbes
B) H.Reichenbach- R. Carnap
C) T. Khun - S. Toulmin
D) T. Hobbes - H. Reichenbach
 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi bi­limsel bilginin özelliklerinden değildir?
A) Olgusal olma
B) Mantıksal olma
C) Genellemeler yapma
D) Subjektif olma
 
 
14. “Araştırılan olguyu açıklamak amacıyla oluşturulan hipotez­den, olgusal olarak sınanabilir sonuçlar çıkarma ve söz konu­su sonuçları yeni verilerle kar­şılaştırma işlemidir.”
Tanımı verilen kavram hangisi­dir?
A) Doğrulama     B) Gözlem       C) Öndeyi          D) Teknoloji
 
 
15. “Bilim Felsefesi” disiplininin doğmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Felsefenin öznel olması
B) Bilimin doğayı açıklamada ye­tersiz olması
C) Doğa bilimlerinde ortaya çıkan metot ve bilgi gelişimi
D) Felsefenin fizik ötesi konuları ele alması
 
 
16. Deney ve gözlemle doğrulan­mış olan, deneyin verilerinden yola çıkarak daha geniş bir ala­nı kapsayacak biçimde genel­lenmiş olan ve belli bir dönem­de insanların çoğu tarafından kabul gören açıklamalardır.
Tanımı verilen kavram hangisi­dir?
A) Öndeyi        B) Kuram        C) Deney         D) Gözlem
 
 
17. Aşağıdakilerden hangisi, varlık felsefesinin sorularından değil­dir?
A) Evrende bir düzen var mıdır?
B) Varlık değişken midir?
C) Doğru bilginin kaynağı nedir?
D) Varlığın ana maddesi nedir?
 
 
18. F. Hegel’in varlık görüşü aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Varlık, mutlak ruhun (Geist) kendi kendini aşması sonucu oluşur.
B) Varlık, hem düşünce, hem de maddedir.
C) Varlık, maddi olan küçük par­çalardan oluşmuştur.
D) Gerçekte var olan, yer kapla­yan cisimlerdir.
 
 
19. Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlığı “fenomen” olarak kabul eden görüşün temsilcilerinden­dir?

A) F. Hegel     B) R. Descartes     C) E. Husserl   D) Demokritos

 
 
20.       • “Mümkün varlık” ve “zorunlu varlık” olmak üzere iki çeşit varlık vardır.
•     Dünyadaki varlıklar mümkün varlıklardır. Zorunlu varlık (Vacibül Vücut) ise tanrıdır.
Yukarıdaki görüşleri savunan filazof hangisidir?
A) Hegel        B) Platon        C) Sokrates          D) Farabi

AOL AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

1.

Felsefe - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

2.

Sosyoloji - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

3.

Psikoloji - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

4.

Mantık - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

5.

Psikoloji - 2 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

6.

Felsefe - 2 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

7.

Dil ve Anlatım - 1 Dersi 2008 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

8.

Dil ve Anlatım - 1 Dersi 2008 / 2. dönem sınav soruları ve çözümleri

Açık Lise (AOL) Felsefe - 1

2010 / 3. Dönem Sınavı Çözümleri

1.     Çözüm:
Dini bilginin nesnel olduğu söylenemez. Nesnellik, olguya ve olgunun herkes tarafından aynı biçimde gözlemlenebilmesine bağlı olarak kişiye göre değişmeme, herkes için aynı anlam ve değeri ifade etme demektir. Dinsel bilgi hem inanca dayalı olması, hem deneysel kanıtlara dayanmaması, hem de sadece inanları bağlaması nedeniyle nesnel değildir.
Cevap: B
 
2.     Çözüm:
Antropoloji etnik ve coğrafi açıdan kültürleri inceleyen;
Psikoloji organizmanın davranışlarını inceleyen;
Sosyoloji toplumsal yapıyı, bu yapının unsurlarını ve bunlardaki değişmeyi inceleyen bir sosyal (toplumsal veya insan) bilimidir.
A seçeneğinde yer alan Jeoloji (yerbilim) ise yer kabuğunun yapısını ve hareketlerini inceleyen bir doğa bilimidir.
Cevap: A
 
3.     Çözüm:
Antropoloji etnik ve coğrafi açıdan kültürleri inceleyen;
Psikoloji organizmanın davranışlarını inceleyen;
Sosyoloji toplumsal yapıyı, bu yapının unsurlarını ve bunlardaki değişmeyi inceleyen bir sosyal (toplumsal veya insan) bilimidir.
A seçeneğinde yer alan Jeoloji (yerbilim) ise yer kabuğunun yapısını ve hareketlerini inceleyen bir doğa bilimidir.
Cevap: A
  
4.     Çözüm:
Bilgi, doğruluk ve temellendirme kavramları bilgi felsefesinin temel kavramlarındandır. Vicdan ise bilgi değil ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır.
Cevap: D
 
5.     Çözüm:
Piron ve Timon septik (şüpheci-kuşkucu) filozoflardandır ve bütün şüpheciler gibi doğru bilginin imkansız olduğunu (bu nedenle yargıdan kaçınmak gerektiğini) savunurlar. Zenon da ortaya koyduğu paradoxlarla hareketin imkansızlığını savunmuş ve septik filozoflara öncülük etmiştir. Bu filozoflardan Aristoteles bilginin mümkün olduğunu ve kaynağının akıl olduğunu savunan rasyonalsit (akılcı) bir filozoftur.
Cevap: C
 

6.     Çözüm:

Verilen her üç sözde Sokrates’in savunduğu görüşlerdir.
Cevap: D

 

7.     Çözüm:

Şüpheyi doğru bilgiye ulaşmada yöntemsel bir araç olarak kullanan filozof Descartes’tır.
Cevap: B
  
8.     Çözüm:
J. Locke doğuştan akılda bilgi vardır diyen başta Descartes olmak üzere bütün rasyonalist (akılcı) filozoflara ve felsefeye karşı çıkmıştır. Ona göre bilginin kaynağı deneydir.
Cevap: B

 

9.     Çözüm:

Seçeneklerdeki eşleştirmelerden Pozitivizm – olguculuk; Kritisizm – Eleştiricilik ve Pragmatizm – faydacılık eşleştirmesi doğrudur. Empirizm - sezgicilik eşleştirmesi yanlıştır. (Doğrusu empirizm – deneycilik; ya da Enstüisyonizm – sezgicilik olur.)
Cevap: A
  
10. Çözüm:
Felsefenin temel ilgi alanını dil olarak belirleyen ve gösteren akım Analitik Felsefedir.
Cevap: D
 
11. Çözüm:
Bilimin yapısını, doğasını, işleyişini, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi inceleyen felsefe dalı “Bilim Felsefesi”dir.
Cevap: A
 
12. Çözüm:
Bilimi ürün olarak ele alan yaklaşımın iki temsilcisi H. Reichenbach ve R. Carnap’tır.
Cevap: B
 
13. Çözüm:
Bilimsel bilginin temel özelliklerinden birisi de oblektif (nesnel) olmaktır; subjektiflik (öznellik) bilimin bir özelliği değildir.
Cevap: D
 
14. Çözüm:
Verilen her üç sözde Sokrates’in savunduğu görüşlerdir.
Cevap: D
 
15. Çözüm:
Bilim felsefesi doğa bilimlerinin (fizik, kimya, biyoloji vb) hem bilgi birikimi hem de metot (yöntem) açısından gelişmesinden sonra ortaya çıkmıştır.
Cevap: C
 
16. Çözüm:
Soruda kuram kavramının bir tanımı verilmiştir.
Cevap: B
 
17. Çözüm:
“Doğru bilginin kaynağı nedir?” sorusu varlık felsefesinin değil, bilgi felsefesinin bir sorusudur.
Cevap: C
 
18. Çözüm:
Hegel’in varlık anlayışı (diyalektik idealizm) A seçeneğinde ifade edilmiştir. D seçeneğinde Descartes’ın Dualist varlık anlayışı; C seçeneğinde Demokritos’un Atomcu – Materyalist; D’de ise T. Hobbes’un Materyalist varlık anlayışı ifade edilmiştir.
Cevap: A
 
19. Çözüm:
Varlığı “fenomen” olarak kabul eden görüş E. Husserl’in görüşüdür.
Cevap: C
 
20. Çözüm:

Soruda verilen fikirler İslam filozofu Farabi’nin varlık anlayışını ifade eder.

Cevap: D

 

 

 

Yorumlarınız bizim için değerlidir. Lütfen görüş ve yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazınız.


Sorularına hızlı cevap almak için tıkla: İletişim formu veya sms ile soru gönder.

 

Yorumlarınız

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

 

Haber Başlıkları

 

 

Ana Sayfa

|

YGS - LYS

|

AÖL İş Takvimi

|

SBS

|

AOF

|

KPSS

 

                   

Açık Lise Kursu

|

Açık Lise Kitapları

|

MAÖL İş Takvimi

|

DGS

|

ALES

|

iletisim

 

 

KR Açık Lise Rehberliği

krrehberlik@hotmail.com
GSM: 0553 417 22 72

Altındağ/ANKARA

 

Açık Lise.Biz - AOL Açık Öğretim Lisesi - Açık Lise Dershanesi - KR Açık Lise Dershaneleri ve Yayınları - KR Açık Lise Kitapları

 

KR Açık Lise Dershanesi ve Yayınları Rehberliği sitesi: www.aciklise-dershanesi.com  A. Tanrıkulu tarafından programlanmıştır.

 

Açık Lise Öğrencileri,

Artık genel liselerin müfredatına, dönemlerine ve sınav takvimine göre (yıllık dersler ve yılda bir kaç yazılı sınava dayalı) eğitim yapan dershanelere mecbur değilsiniz. Açık lisenin her yıl üç dönemden ve her dönemde farklı dersler almanıza ve bu yolla 2.5 yılda mezun olmanıza imkan veren açık lise programına uygun bir program sunan bir dershane var: Açık Lise Dersanesi

 Ankara Açık Lise Dersanesi,

Ankaralı açık lise öğrencileri için, açık lise dersleri dershanesi açıldı. Tek işi Açık Lise olan dersane, KR Açık lise dersanesi kayıtlarına devam ediyor. Ankara aöl dersanesi Açık Lise Dershanesi 15 Eylül 2011 tarihinde derslerine Matematik ve Geometri ile başlıyacak. Açık liseye özel dersane için geç kalmayın, kontenjanımız sınırlıdır. Akademi

Kızılay / Ankara tıklayınız.

 

Aol.meb.gov.tr adresinde öğrenci girişi yaparak aol meb gov tr sisteme kayıtlı aöl ve maöl, açık öğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi öğrencilerinin yapabileceği açık lise ders seçimiaçık lise kolay mezun olma ve doğru ders seçimi için, aol yeni kayıt, açık lise kayıt yenileme, aöl sınav yeri öğrenme, açık lise sınav giriş belgesi çıkartma, açıköğretim lisesi öğrenci bilgileri değiştirme, aol kayıt yenileme tarihlerini öğrenme, açık lise yeni kayıt tarihlerini görme, açık öğretim lisesi sınav tarihlerini ve zamanlarını öğrenme, açık öğretim lisesi (aol) ve mesleki açıköğretim lisesi (maöl) iş takvimini inceleme, açık lise batı avrupa programı iş takvimini ve sınav tarihlerini öğrenme gibi konularda bütün bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.