Açık Lise PSİKOLOJİ - 1 Soruları ve Çözümleri

Açık Lise PSİKOLOJİ - 1 Sınavı Soruları

Çözümler için tıklayın.

 

1.    Aşağıdakilerden hangisi psi­kolojinin incelediği konulardan biri değildir?
A) Yaştaki değişmelere bağlı ola­rak ortaya çıkan davranış de­ğişmesi
B) Salgı bezlerinin insan davra­nışları üzerindeki etkisi
C)Farklı cinslerde görülen davra­nışların karşılaştırılması
D) Toplumsal kuralların belirlen­mesi
 
2.    Psikoz ve nevrozların çoğunun, kişinin çocukluktan itibaren tat­min edilmemiş olan arzu ve ih­tiyaçlarının baskı altına alınma­sından, bilinçaltına itilmesin­den meydana geldiğini öne sü­ren yaklaşım hangisidir?
A)  Gestaltçı yaklaşım
B)  Psikodinamik yaklaşım
C)  Davranışçı yaklaşım
D)  Biyolojik yaklaşım
 
3.    Aşağıda belirtilen araştırma ko­nularından hangisi endüstri psikolojisi alanına girmez?
A) Kişinin fizyolojik yapısına ve yeteneklerine uygun bir işte çalışması
B)İş yerlerinin insan sağlığına uygun düzenlenmesi
C) Davranışın temellerinin araştı­rılması
D)Çalışanların psikolojik prob­lemlerinin çözülmesi
 
4.     I- Zekâ düzeyi
II- Kişilik
III- İlgiler
   Psikolojide uygulanan test­ler insanların yukarıda verilen özelliklerinden hangilerini ölç­mek amacıyla kullanılır?
     A) I - II       B) II – III       C) I - III        D) I - II - III
 
5.    İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesine korelasyon denir.
     Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi arasında korelasyon yoktur?
A)  Kendine güven - İtaat etme
B)  Yemek yeme - Kilo alma
C)  Saç rengi - Başarı
D)  Dikkat - Kaza
 
6.    “Organizma” kavramının tanımı hangi seçenekte verilmiştir?
A)  Her türlü canlı.
B)  Duyu organlarını harekete ge­çiren her türlü etki.
C)  Rahatlık sağlayan kimi şeyler­den yoksun olma durumu.
D)  Uyarıcıların duyu organını et­kilemesi.
 
7.    Şiddeti yüksek uyarıcılar, aşırı uyarıma neden olur.
     Aşağıdakilerden hangisinin aşı­rı uyarım oluşturması beklen­mez?
A)  Yüksek ısı
B)  Dayanılmaz ağrı
C)  Ani gök gürültüsü
D)  Sessiz ortam
 
8.    Aşağıdakilerden hangisi fizyo­lojik güdülerin özelliklerinden biri değildir?
A)  Sonradan öğrenilmiş güdülerdir.
B)  Mutlaka tatmin edilmeleri gere­kir.
C)  Organizmanın yaşamasını sağ­lar.
D)  Temel güdülerdir.
 
9.   Aşağıdakilerden hangisi sosyal güdüye örnek oluşturur?
    A) Susuzluk       B) Açlık       C) Uyuma       D) Başarı
 
10.    Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yan­lış verilmiştir?
A)  Göz - Görme
B)  Kulak - İşitme
C)  Burun - Tatma
D)  Deri - Dokunma
 
11.  “Gençlerde günler kısa, yıllar uzun; yaşlılarda günler uzun, yıllar çabuk geçer.” sözü aşa­ğıdakilerden hangisine örnek olur?
A)  Algıda değişmezliğe
B)  Subjektif zaman algısına
C)  Devinim algısına
D)  Algıda seçiciliğe
 
12.    Algı yanılması, gerçeğin olduğundan farklı algılanması hâlinde yaşanır.
    Buna göre, aşağıdakilerin han­gisinde algı yanılması vardır?
A)  Hava bulutlanınca yağmurun yağacağının düşünülmesi
B)  Çay bardağına batırılan kaşı­ğın kırık gibi görünmesi
C)  Yüksek bir gürültü olduğunda kuşların aniden havalanıp uç­ması
D)  Hasta olan bir insanın iştahı­nın azalması
 
13.   “Organizmanın dikkatini bir varlık ya da olaya çevirerek yalnız onunla ilgili olan uyarıcıları algılaması, bunun dışındaki uyarıcılarla ilgilenmemesine denir.”
    Tanımı verilen kavram aşağıda­kilerden hangisidir?
A)  Algıda değişmezlik
B)  Algıda bütünlük
C)  Algıda seçicilik
D)  Algı yanılmaları
 
14.  Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen devamlı bir değişikliktir.
   Aşağıdaki davranışlardan han­gisi öğrenme sonucunda kaza­nılmamıştır?
A)  Esnemek
B)  Yazı yazmak
C)  Ödev yapmak
D)  Araba kullanmak
 
15.  Küçük çocuklar ancak belli bir yaşa geldiklerinde rahatlıkla bisiklet kullanabilirler.
     Bu durum aşağıdaki kavramlar­dan hangisiyle daha çok ilgilidir?
A)  Olgunlaşma
B)  Güdülenme
C)  Şartlanma
D)  Yaratıcı düşünme
 
16.  Kendisini ısırdığı için beyaz tavşandan korkan bir çocuk tüm beyaz hayvanlardan hatta beyaz eşyalardan korkar hâle gelmiştir.
     Bu durum aşağıdaki kavramlar­dan hangisine örnek olur?
A)  Koşullanmanın sönmesi
B)  Koşullanmanın genellemesi
C)  Koşullanmanın canlanması
D)  Olumlu pekiştireç
 
17.   Aşağıdakilerden hangisi motor öğrenmeye örnek olur?
A)  Bir matematik problemini çöz­mek
B)  Otomobili kusursuz kullanmak
C)  Beğendiğimiz sanatçı gibi ko­nuşmak
D)  Boğulma tehlikesi atlatıldığın­da yüzmekten korkmak
 
18.  Aşağıdakilerden hangisi belle­ğin temel işlemlerinden biri de­ğildir?
   A) Kodlama      B) Saklama      C) Hipnoz      D) Çağırma
 
19.    Aşağıdakilerden hangisi unut­manın nedenlerindendir?
A)  Öğrenilen malzemenin anlam­lı olması
B)  Öğrenmeden sonra tekrarlar yapılması
C)  Öğrenmeden sonra dinlenil­mesi
D)  Bilinç altına atma
 
20.   “Zihinde var olan yargılara dayanarak yeni bir yargıya varma.”
    Tanımı verilen kavram aşağıda­kilerden hangisidir?
A)  Akıl yürütme
B)  Öğrenme
C)  Kodlama
D)  Tanıma

 Etiketler: Açık lise, aol, çıkmış sınav soruları, psikoloji - 1,

 

Açık Lise (AOL) PSİKOLOJİ - 1
Sınav Soruları Çözümleri

1.     Çözüm:
Psikolojinin toplumsal kuralların belirlenmesi gibi bir konusu olamaz. İki bakımdan: 1. Psikoloji toplumla değil, bireyle ilgilendiği için; 2. Psikoloji normatif (kural koyucu) olmadığı için. 
Cevap: D
 

2.     Çözüm:

Davranış bozuklukları ve akıl hastalıklarının kökeninde bilinçaltına bastırılmış çocukluk yaşantılarının bulunduğunu savunan yaklaşım en önemli temsilcileri Sigmund Freud, C. G. Jung ve A. Adler olan Psikanalitik (Psikodinamik) Yaklaşımdır.

Cevap: B

 

3.     Çözüm:

Davranışların temellerinin araştırılması Endüstri Psikolojisinin araştırma alanına giren bir konu değildir. Bu konu genel olarak psikolojinin, özelde Deneysel Psikolojinin araştırma alanına giren bir konudur. 
Cevap: C
  
4.     Çözüm:
Psikolojik testler soruda verilen bireyin her üç ayırtedici özelliğini de (Zeka, Kişilik, İlgi) ölçmede kullanılır.  
Cevap: D
 

5.     Çözüm:

Soruda verilen değişkenler arasındaki ilişkiler şöyle gösterilebilir:

A)  Kendine güven - İtaat etme - Negatif korelasyon
B)  Yemek yeme - Kilo alma - Pozitif korelasyon
C)  Saç rengi - Başarı - Korelasyon yok
D)  Dikkat - Kaza - Negatif korelasyon
 
Cevap: C
 

6.     Çözüm:

Organizma kavramı her türlü canlıyı, dar anlamıyla (psikolojide) canlı insan ve hayvan bedenlerini ifade eder. 
Cevap: A

 

7.     Çözüm:

Sessiz ortamın aşırı uyarıma yol açması söz konusu değildir.

Cevap: D
  

8.     Çözüm:

 

Fizyolojik güdüler (içdürtüler) açlık, susuzluk, cinsellik ve annelik gibi yaşamın ve neslin devamlılığını sağlayan güdülerdir. Bu nedenle;

B)  Mutlaka tatmin edilmeleri gere­kir.

C)  Organizmanın yaşamasını sağ­lar.  

D)  Temel güdülerdir.

Ancak (A) seçeneğinde belirtilen "sonradan öğrenilmiş olma" özelliği bu güdülerde yoktur. 

Cevap: A

 

 

9.     Çözüm:

Seçeneklerde verilen susuzluk, açlık ve uyuma fizyolojik güdülere örnektir. Başarı (başarma isteği) ise sosyal güdülere (toplumsal motivlere) örnektir.

 

 

Cevap: D

 

10. Çözüm:

Seçeneklerde verilen "duyu organı - duyum" eşleştirmelerinden:

A)  Göz - Görme - Doğru
B)  Kulak - İşitme - Doğru
C)  Burun - Tatma - Yanlış
D)  Deri - Dokunma - Doğrudur.

Cevap: C

 

 

 

11. Çözüm:

“Gençlerde günler kısa, yıllar uzun; yaşlılarda günler uzun, yıllar çabuk geçer.”  sözü "zaman algısının subjektiifliğine (öznelliğine)" işaret eder.

 

Cevap: B

 

12. Çözüm:

"Çay bardağına batırılan kaşı­ğın kırık gibi görünmesi" algı yanılmasına örnektir. Burada uyarıcı olduğundan farklı ve yanlış algılanmıştır.

 

Cevap: B

 

13. Çözüm:

“Organizmanın dikkatini bir varlık ya da olaya çevirerek yalnız onunla ilgili olan uyarıcıları algılaması, bunun dışındaki uyarıcılarla ilgilenmemesine ALGIDA SEÇİCİLİK denir.”

 

Cevap: C

 

14. Çözüm:

Esneme davranışı öğrenilmiş bir davranış değildir; çünkü kökeninde bilgilenme, tekrar veya yaşantı yoktur. Diğer seçeneklerde verilen davranışlar ise öğrenilmiş davranışlardır.  

Cevap: A

 

15. Çözüm:

Küçük çocukların ancak belli bir yaşa geldiklerinde rahatlıkla bisiklet kullanabilmeleri, bu davranışı kazanma (öğrenme) için "olgunlaşma"nın şart olduğunu gösterir. 

Cevap: A

 

16. Çözüm:

Kendisini ısırdığı için beyaz tavşandan korkan bir çocuğun tüm beyaz hayvanlardan hatta beyaz eşyalardan korkar hâle gelmesi "Koşullamanın genellendiğini" gösterir. Genelleme, koşullama yoluyla öğrenmedeki süreçlerden birisidir. Bu süreçte organizma koşullandığı uyarıcıya benzer uyarıcalara karşı da koşullu tepkiyi verir. Ancak bir süre sonra benzer uyarıcıların hepsinde değil, yalnızca koşullu uyarıcıda pekiştirme yapıldığını görerek koşullu tepkiyi bütün benzer uyarıcılara göstermeyi bırakabilir. Buna da "ayırt etme" denir. Pekiştirmenin ortadan kalkmasıyla koşullu tepki de ortadan kalkar; buna da "sönme" denir.

 

Cevap: B

 

17. Çözüm:

Motor ya da psikomotor öğrenme bir bedensel becerinin, bir aracın vb hatasız ve hızlı şekilde yapılması veya kullanımısının öğrenilmesidir. Otomobil sürmeyi öğrenme motor öğrenme örneğidir. Otomobil kullanmayı öğrenmenin motor öğrenme olması, otomobilin motorlu taşıt olmasıyla değil, kullanırken zamanlama, hatasızlık ve konsantrasyonun önemli olmasıyla ilgildir.

Cevap: B

 

18. Çözüm:

Hipnoz belleğin işlevlerinden birisi değil, bir bilinç durumudur. Saklama, çağırma, depolama, anımsama (hatırlama) belleğin (hafızanın) temel işlevleridir.

 

Cevap: C

 

19. Çözüm:

       Seçeneklerden:

A)  Öğrenilen malzemenin anlam­lı olması
B)  Öğrenmeden sonra tekrarlar yapılması
C)  Öğrenmeden sonra dinlenil­mesi

D)  Bilinç altına atma

A, B, C unutmanın nedeni değil; unutmamayı önleyen etkinliklerdir. D seçeneğindeki bilinç altına atma (bastırma) ise unutmaya yol açan faktörlerden birisidir. 

Cevap: D

 

20. Çözüm:

Zihinde var olan yargılara dayanarak yeni bir yargıya varma" AKIL YÜRÜTME veya ÇIKARIM YAPMA olarak adlandırılabilir. Düşünmenin konusunda geçer.

 

Cevap: A

AOL, açık lise, aöl, psikoloji - 1, çıkmış sorular

 

KR Açık Lise Soru Bankaları 2015 Yeni Baskı "Açık Lise Sınavlarında Kesin Başarı İçin"

Açık Lise Dershanesi İndirimli Ön Kayıt Formu: Tıkla - formu doldur indirim kazan!

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment