AOL Sosyoloji - 1 Sınav Soruları ve Çözümleri

Açık Lise SOSYOLOJİ - 1 Sınav Soruları ve Çözümleri

Açık Lise Sosyoloji 1 Sınav Soruları çözümler sınav sorularının altında

 

1.        Toplumsal olgu; toplumsal ilişkiler sonucunda aynı alanda gerçekleşen birçok toplumsal olayın genel adıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal olguya örnek olur?
A) Kurtuluş savaşı
B) Kavimler göçü
C) İhtilâl
D) Körfez depremi
 
2.         Toplumsal yığın; fiziksel olarak bir arada olmalarına rağmen, aralarında sosyal ilişki yok denecek kadar az olan insanlardan oluşur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal yığına örnek olur?
A) Aynı meslekte çalışanlar
B) Okul öncesi çocuklar
C) Parkta dinlenenler
D) Yaşlılar
 
3.         Bir fabrikada çalışan işçilerin grev anında vereceği tepkileri incelemek isteyen bir sosyologun bu durumda hangi bilim dalından yararlanması gerekir?
A) Tarih               B) Psikoloji                C) Antropoloji                D) Coğrafya
 
4.         Bilimsel yöntemin temel aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?
A) Varsayım › Gözlem › Deneyleme › Genelleme
B) Gözlem › Deneyleme › Varsayım › Genelleme
C) Deneyleme › Gözlem › Genelleme › Varsayım
D) Gözlem › Varsayım › Deneyleme › Genelleme
 
5.         Araştırılan konunun ya da sorunun doğal akışı içinde sistemli ve amaçlı incelenmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözlem                 B) Deneyleme                 C) Genelleme                 D) Varsayım
 
6.        Aşağıdakilerden hangisi bilimin temel niteliklerinden değildir?
A) Sistemli olması
B) Olgusal olması
C) Evrensel olması
D) Öznel olması

 

7.         Sınırları belirlenmiş tek bir konuyu, belirli bir planla ve tüm yönleriyle   derinlemesine inceleme tekniği; aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anket
B) Monografi
C) Görüşme
D) İstatistik analizler

 

8.         İçinde toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal varlık aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsal kontrol
B) Toplumsal yapı
C) Toplumsal statü
D) Toplumsal değişim

 

9.        Aşağıdakilerden hangisi “grup-grup” ilişki türüne örnek olur?

A) Annemizle seyahat etmemiz
B) Öğretmenin sınıfta öğrencilerle ders yapması
C) Beşiktaş’la Fenerbahçe’nin maç yapması
D) Mehmet’le Ahmet’in arkadaş olması

 

10.      Bireyin toplum içindeki yerini belirleyen hak ve ödevlerle biçimlenen konumu, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsal tabaka
B) Toplumsal statü
C) Toplumsal kontrol
D) Toplumsal norm
 
11.       Kazanılmış statülerden olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Öğretmen olmak - Kadın olmak
B) Tüccar olmak - Zenci olmak
C) Erkek olmak - Mühendis olmak
D) Memur olmak - Öğrenci olmak
 
12.       Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir?
A) Bireylerin toplumsal rollerini gerçekleştirmelerinde rehberlik eder.
B) Toplumsal dayanışmayı güçlendirir.
C) Manevi değerler, maddi değerlere göre daha hızlı değişir.
D) Bireylerin davranışlarını kontrol eder.
 
13.      •       Sıradan kalabalıklar
•       İzleyici ve dinleyici kalabalığı
•       Gösteri kalabalığı
•       Etkin kalabalıklar
Verilenler, hangi toplumsal birliğin çeşitlerindendir?
A) Toplumsal sınıf
B) Toplumsal grup
C) Toplumsal kategori
D) Toplumsal yığın
 
14.      Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal grupların özelliklerinden değildir?
A) Yüz yüze ilişkilerin olması
B) Grup üyelerinde “biz” bilincinin hâkim olması
C) Yazılı normlara dayalı olması
D) Bireyler arasındaki ilişkilerde sürekliliğin olması
 
15.       Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerinden değildir?
A) Ekonomisi sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.
B) Nüfus yoğunluğu fazladır.
C) Birincil toplumsal ilişkiler hâkimdir.
D) Statü değiştirme çok sık görülür.
 
16.       Aşağıdakilerden hangisi, köy toplumsal grubunun özelliklerinden değildir?
A) Nüfus yapısı homojendir.
B) Birincil ilişkiler hâkimdir.
C) Gelenek ve görenekler etkilidir.
D) Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.

 

17.      Gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık, üretim araçlarına sahip oluş gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturduğu kategori aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsal yığın
B) Toplumsal hareketlilik
C) Toplumsal ilişki
D) Toplumsal sınıf
 
18.       Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma türlerinden biri olan Açık Sınıf Tabakalaşması’nın özelliklerinden değildir?
A) Tarıma dayalı toplumlara özgü tabakalaşma türü olması
B) Demokratik yönetimlerde görülmesi
C) Statülerin artması ya da azalmasının, bireylerin yetenek ve başarılarına bağlı olması
D) Bireylere, sınıflar ve tabakalar arasında yer değiştirme olanağını sağlaması
 
19.       Aşağıdakilerden hangisi yatay toplumsal hareketliliğe örnek olur?
A) Tarım işçisinin, fabrikada işçi olarak çalışmaya başlaması
B) Memurun, genel müdür olması
C) İflas eden iş adamının, işçi olarak çalışması
D) İşçinin, iş yeri açarak patron olması

 

20.      Bir ülkeden başka bir ülkeye ya da ülke içinde bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göç, sosyal hareketlilik çeşitlerinden hangisiyle ifade edilir?

A) Aşağı doğru dikey hareketlilik
B) Coğrafi alanda yatay hareketlilik
C) Toplumsal yapıda yatay hareketlilik
D) Yukarı doğru dikey hareketlilik

 

AOL AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ

Felsefe - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Sosyoloji - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Psikoloji - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Mantık - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Psikoloji - 2 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Felsefe - 2 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Dil ve Anlatım - 1 Dersi 2008 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

Dil ve Anlatım - 1 Dersi 2008 / 2. dönem sınav soruları ve çözümleri

 

  1.         ÇÖZÜM:

            Seçeneklerde verilen Kurtuluş Savaşı, Kavimler Göçü ve Körfez Depremi yeri, zamanı belli özel ve somut oluşumlardır. Ancak “ihtilal” kavramı, yer ve zamanı belli olmayan genel ve soyut bir oluşumdur; yani bir sosyal olgudur.
Cevap: C
 
2.         ÇÖZÜM:
Soruda da belirtildiği gibi, toplumsal yığın; fiziksel olarak bir arada olmalarına rağmen, aralarında sosyal ilişki yok denecek kadar az olan insanlardan oluşur. Dolayısıyla aynı meslekte çalışanlar (sosyal sınıf), okul öncesi çocukları (kitle), yaşlılar (kitle) fiziksel olarak aynı mekanı paylaşmadıkları için toplumsal yığın olamazlar. Parkta dinlenenler ise hem aynı mekanı paylaşma hem de aralarındaki ilişkinin yok denecek kadar az olması sebebiyle toplumsal yığındır.
Cevap: C
 
3.         ÇÖZÜM:
Bir fabrikada çalışan işçilerin grev anında vereceği tepkileri incelemek isteyen bir sosyologun bu durumda psikoloji biliminden yararlanması gerekir. Psikoloji insan davranışlarını anlamak ve açıklamak araştırmalar yapan bir davranış (sosyal) bilimi olarak sosyolojiye birey olarak insan davranışlarını anlamada yardımcı olur.
Cevap: B
 
4.         Çözüm:
Bilimsel yöntemin temel aşamaları: Gözlem › Varsayım › Deneyleme › Genellemedir.
Cevap: D
 
5.         Çözüm:
Varsayım (hipotez), henüz kesinleşmemiş ve iki olay arasında bir neden – sonuç ilişkisi bulunduğunu öne süren bir kabuldür. Varsayımlar deneylerle sınanarak kanıtlanır veya çürütülerek terk edilir.
Deneyleme, olayın şartları ve ortamının araştırmacı tarafından düzenlenerek olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini saptamak için kullanılan yöntemdir. Deneylemede varsayımlar test edilir.        
Genelleme, bir olgu alanındaki ilişkileri açıklayan bilimsel modellerdir.
Araştırılan konunun ya da sorunun doğal akışı içinde sistemli ve amaçlı incelenmesi ‘gözlem’dir.
Cevap: A
 
6.         Çözüm:
Sistemli olma, olgusal olma ve evrensel olma bilimin özellikleridir. Ancak bilim öznel (subjektif) değil, nesnel(objektif)dir.
Cevap: D
 7.         Çözüm:
Sınırları belirlenmiş tek bir konuyu, belirli bir planla ve tüm yönleriyle derinlemesine inceleme tekniği monografidir.
Ankette belirli bir konu ya da olayla ilgili olarak hazırlanan soru formlarıyla kişilerin görüşleri belirlenir.
Görüşmede (mülakat), önceden belirlenen sorular çerçevesinde belirli bir konuyla ilgili belirli bir kişiyle yüz yüze konuşarak bilgi alınır.
İstatistik analizler, araştırma sonuçlarının sayısal olarak sunumu, yorumu ve değerlendirmesi yapılır.
Cevap: B
 8.       Çözüm:
İçinde toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal varlık “toplumsal yapı”dır.
Toplumsal kontrol, kişilerin toplumsal normlara uygun davranmasını sağlayan ayıplama, kınama, dışlama gibi sözlü yaptırımları veya para ve hapis cezası gibi resmi yaptırımları ifade eder.
Toplumsal statü, bireyin toplumsal gruplar içerisindeki yer ve konumunu ifade eder. Aile içinde baba, okulda öğretmen olmam gibi. (Bknz. Çözüm: 10)
Toplumsal değişim, toplumsal yapı ve unsurlarının bir durumdan başka bir duruma geçmesini ifade eder. Örneğin, geleneksel geniş ailenin yerine çekirdek ailenin geçmesi gibi.
Cevap: B

 

9.         Çözüm:

Annemizle seyahat etmemiz: Birey – birey ilişkisi
Öğretmenin sınıfta öğrencilerle ders yapması: Birey – grup ilişkisi
Beşiktaş’la Fenerbahçe’nin maç yapması: Grup – grup ilişkisi
Mehmet’le Ahmet’in arkadaş olması: Birey – birey ilişkisidir.
Cevap: C

 

10.      Çözüm:

Bireyin toplum içindeki yerini belirleyen hak ve ödevlerle biçimlenen konumu “toplumsal statü” olarak adlandırılır.
Toplumsal tabaka, gelir durumu ve yaşam biçimi gibi ölçütlere göre farklılık gösteren ve bu nedenle bir arada düşünülen insanların oluşturduğu kategorilerdir.
Toplumsal kontrol, çözüm 8’e bakın.
Toplumsal norm, toplumsal ilişkileri düzenleyen yazılı veya sözlü kurallardır.
Cevap: B
 
11.      Çözüm:
            Öğretmen olmak – kazanılmış; Kadın olmak – verilmiş,
B) Tüccar olmak – kazanılmış; Zenci olmak – verilmiş,
C) Erkek olmak – verilmiş; Mühendis olmak – kazanılmış,
D) Memur olmak – kazanılmış; Öğrenci olmak – kazanılmış satatü.
Cevap: D
 12.      Çözüm:
Toplumsal değerler, bireylerin toplumsal rollerini gerçekleştirmelerinde rehberlik eder; toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve bireylerin davranışlarını kontrol eder.
Ancak toplumsal değerlerle ilgili olarak “manevi değerler, maddi değerlere göre daha hızlı değişir.” denilemez.
Cevap: C
 
13.      Çözüm:
            Sıradan kalabalıklar, izleyici ve dinleyici kalabalıkları, gösteri kalabalığı ve etkin kalabalıklar “toplumsal yığın” çeşitleridir.
Cevap: D
 
14.      Çözüm:
Birincil toplumsal ilişkiler yüz yüze, “biz” bilincinin hâkim olduğu ve süreklilik gösteren ilişkilerdir.
Aile, arkadaşlık ve akrabalık grupları, köyler gibi küçük gruplarda görülen bu ilişkiler yazılı normlara değil, sözlü normlara (gelenk, görenek vb) dayanır.
Cevap: C
 
15.      Çözüm:
Kentler için “Ekonomisi sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.”, “Nüfus yoğunluğu fazladır.” ve “Statü değiştirme çok sık görülür.” denilebilir.
Ancak kentlerde “birincil değil, ikincil toplumsal ilişkiler hâkimdir.”
Cevap: C
 
16.      Çözüm:
Köylerde “Nüfus yapısı homojendir.”, “Birincil ilişkiler hâkimdir.” ve “Gelenek ve görenekler etkilidir.”
Ancak “Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmemiştir; doğal (yaş ve cinsiyete dayalı) ve mesleki işbölümü vardır.”
Cevap: D

 

17.      Çözüm:

Gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık, üretim araçlarına sahip oluş gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturduğu kategori “toplumsal sınıfı” oluşturur.
Cevap: D
 
18.      Çözüm:
Açık sınıf tabakalaşması demokratik yönetimlerde görülme, statülerin artması ya da azalmasının bireylerin yetenek ve başarılarına bağlı olması, sınıflar ve tabakalar arasında yer değiştirme olanağının var olması özelliklerine sahiptir. Ancak açık sınıf tabakalaşması tarıma dayalı toplumlara özgü bir tabakalaşma türü değil, daha çok sanayileşme ve kentleşmesini tamamlamış toplumlara özgü bir tabakalaşma çeşididir.
Cevap: A
 
19.      Çözüm:
A) Tarım işçisinin, fabrikada işçi olarak çalışmaya başlaması – Yatay hareketlilik
B) Memurun, genel müdür olması – Dikey hareketlilik
C) İflas eden iş adamının, işçi olarak çalışması – Dikey hareketlilik
D) İşçinin, iş yeri açarak patron olması – Dikey hareketlilik
Cevap: A

 

20.      Çözüm:

Bir ülkeden başka bir ülkeye ya da ülke içinde bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göç, “coğrafi alanda yatay hareketlilik” olarak nitelendirilebilir.

Cevap: B

 

aol, açık lise, açık öğretim lisesi, çıkmış sorular, çözümlü çıkmış sorular, kr kariyer rehberlik hizmeti.

 

KR Açık Lise Soru Bankaları 2015 Yeni Baskı "Açık Lise Sınavlarında Kesin Başarı İçin"

Açık Lise Dershanesi İndirimli Ön Kayıt Formu: Tıkla - formu doldur indirim kazan!

açık lise  11.06.2014 09:53:29

açık lise sosyoloji sınav soru  /   5

Evet burası hakkaten kaliteli bir nokta. Açık liseli arkadaşlar için sosyoloji dersi sınav soruları ve soru çözümleri burda. Aöl sosyoloji sınav soruları ve çözümleri dedik. O kadar. Aöl sosyoloji sınav soruları ve soru çözümleri kadar.
Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment