AÖİHL İmam Hatip Lisesi Fıkıh 1 Test 1

[no_toc]AOİHL Fıkıh Çıkmış Sınav Soruları

AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Test 1

Soru 1

Kur’an ve Sünnet gibi fıkhi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimselere ne ad verilir?

A
Müfessir
B
Müçtehit
C
Muhaddis
D
Murakıp
1 numaralı soru için açıklama 
Müçtehit: İctihad edebilen alim kişi. Yani kendisi daha önce sorulmayan ve cevabı verilmeyen bir konu ya da sorunla ilgili görüş/cevap ortaya koyabilen kişi. Müfessir: Kur'an'I tefsir eden alim kişi. Murakıp: Allah'a rağbet eden, O'na yaklaşmaya çalışan, O'na bağlanan kimse. Muhaddis: Hadis ilminde uzmanlaşmış alim kişi.
Soru 2

Borçlar, alım-satım, kira ve sözleşme gibi mali konularla ilgili hükümler fıkhın aşağıdaki konularından hangisinin içerisinde incelenir?

A
Ukubât
B
Münakehât
C
Muamelât
D
Feraiz
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usûlünün konuları arasında yer almaz?

A
A) Kaynaklardan nasıl hüküm çıkarılacağını belirlemek
B
B) Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını belirlemek
C
C) Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu belirlemek
D
D) Karşılaşılan meseleler hakkında haram, mekruh gibi hükümler vermek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin yararlandığı temel İslam bilimlerinden biri değildir?

A
Felsefe
B
Siyer
C
Kelam
D
Hadis
Soru 5

Fıkıh usûlüne dair yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?

A
El-Muvafakat
B
El-Mustasfa
C
Er-Risale
D
El-Usûl
Soru 6

“Gücünüzün yeteceği işleri yapınız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.”

Bu hadis fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisi için dayanak oluşturur?

A
A) Helallerde genişlik
B
B) Haramlarda sınırlılık
C
C) Mükellefiyette kolaylık
D
D) Hükümlerde tedricilik
Soru 7

Aşağıdaki fıkhi uygulamalardan hangisi tedricilik ilkesi kapsamında değerlendirilemez?

A
A) İçkinin üç aşamada yasaklanması
B
B) Namazın iki vakitten beş vakte çıkması
C
C) Zekât mecbur değilken zorunlu hale gelmesi
D
D) Hastalık, yolculuk gibi durumlarda ibadetlerde kolaylık getirilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Medine Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer alır?

A
A) Cihat, aile, miras, ceza vb. konularda ilkeler konulmuştur.
B
B) Kur’an’ın yaklaşık üçte biri nazil olmuştur.
C
C) Tebliğin ana konusu tevhid ve ahirettir.
D
D) Fıkhi hükümler azdır.
Soru 9

Rey ekolünün temelleri aşağıdaki sahabelerin hangisi tarafından atılmıştır?

A
A) İbn Ömer
B
B) İbn Mesut
C
C) İbn Abbas
D
D) Zeyd b.Sabit
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tabiiler Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer almaz?

A
A) Tedvin edilen hadisler, fıkhi konulara göre düzenlenmiştir.
B
B) Fıkıh ilmiyle ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
C
C) Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
D
D) Şûra içtihadı ile hükümler verilmiştir.
Soru 11

İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Zufer hangi mezhebin en tanınmış isimleridir ?

A
Hanefilik
B
Malikilik
C
Şafilik
D
Hanbelilik
Soru 12

• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.

• Şia’nın en büyük koludur.

• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da adlandırılır.

Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Hanbeli Mezhebi
B
B) Maliki Mezhebi
C
C) Şafi Mezhebi
D
D) Caferi Mezhebi
Soru 13

Vücub ehliyeti ne zaman başlar?

A
A) Doğmakla
B
B) Akıllı olmakla
C
C) Ergenlik çağına girmekle
D
D) On sekiz yaşına girmekle
Soru 14

Aşağıdaki durumların hangisi kişiden mükellefiyeti kaldıran müktesep arızalardan biri değildir?

A
Bilgisizlik
B
Sarhoşluk
C
Bunaklık
D
Savurganlık
14 numaralı soru için açıklama 
Bu sorudaki "müktesep arıza" ifadesi önemli. Kazanılmış, kişinin kendi çabası ile elde ettiği arıza anlamına geliyor. Kimse bunamayı kendi istek ve çabasıyla seçmez/elde etmez. Diğer seçenekler kişinin seçtiği/elde ettiği durumlardır: Sarhoşluk için alkol alma; savurganlık için ölçüsüzce harcama; bilgisizilik için çalışmama, okumama, öğrenmeme seçilmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sünneti gayri müekkededir?

A
A) Ezan okumak
B
B) Kamet getirmek
C
C) Farz namazları cemaatle kılmak
D
D) İkindi namazının sünnetini kılmak
Soru 16

Şari’in yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istediği fiillere ne denir ?

A
Farz
B
Sünnet
C
Mübah
D
Müstehab
16 numaralı soru için açıklama 
Şari, şeriat koyan, kanun çıkartan gibi anlamlara gelir. Kesin ve bağlayıcı olarak yapılması istenen FARZ OLAN'dır. Mübah, yapılması kişiye bırakılandır. Müstehab, yapılması tavsiye dilen, edebe uygun olandır. Sünnet, Hz. Peygamber'in yaptığı ve bize de tavsiye ettiğidir.
Soru 17

Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler sünnet ve müstehab kavramlarının yerine aşığıdakilerden hangisini kullanmışlardır?

A
Vacip
B
Mendup
C
Mübah
D
Makbul
Soru 18

İnsanların özürlerinden dolayı geçici olarak konulmuş hükümlere ne denir?

A
Azimet
B
Ruhsat
C
Sahih
D
Fâsid
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi icma ile belirlenmiş durumlardan biri değildir?

A
A) Sünnetin dinin temel kaynaklarından kabul edilmesi
B
B) Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
C
C) Alkollü içeceklerin haram kılınması
D
D) Cuma vaktinde iki ezan okunması
Soru 20

İçtihat ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
A) Müçtehit sahabeler sorunları istişare yoluyla çözmüşlerdir.
B
B) İçtihat sonucu verilen hüküm kesin ve tek doğru değildir.
C
C) Hz. Muhammed (sav.) döneminde içtihada gerek görülmemiştir.
D
D) İçtihatla verilen hükümler bağlayıcı değildir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖİHL İmam Hatip Lisesi Fıkıh 1 Testleri

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 1

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 2

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 3

♦  AÖHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 4

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 5 (Mart 2018)

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 18 Ocak 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


AÖİHL İmam Hatip Lisesi Fıkıh 1 Test 1 (6 Yorum)