MAÖL İmam Hatip Kelam – 1 Testi 2

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

MAÖL İmam Hatip Kelam – 1 Testi 2

Soru 1

Kelam ilmi, Allah’ın zatından, sıfatlarından, fiillerinden ve birliğinden bahseden bir ilimdir. Müslümanların itikadi meselelerini delilleriyle öğrenmesini sağlamak, batıl ve yanlış düşüncelere karşı onları korumak gayesiyle İslam inancını ispata yarayan her konuyu ele alır.

Bu metinde kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A
Amacına
B
Konusuna
C
Tanımına
D
Yöntemine
Soru 2

Kelamcılara göre aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynaklarından biri değildir?

A
Zan
B
Akıl
C
Vahiy
D
Duyular
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın dışındaki her şey”i ifade etmek için kullanılan bir kelime değildir?

A
Âlem
B
Mümkün
C
Vâcip
D
Hâdis
Soru 4

Hz. Muhammed’in “Ey Müslümanlar! İşitin ve itaat edin. Hiç kimse ikindi namazını Kureyza topraklarından başka yerde kılmasın…” sözünü bazı sahabeler, ikindi vaktinde Kureyza topraklarında olun, şeklinde anlamış ve Kureyza yolunda ikindi namazı kılmışlardı. Bazıları ise, ikindi namazının Kureyza topraklarında kılınması olarak anlamış ve Kureyza yurduna gelmeden ikindi namazlarını kılmamışlardı.

Burada anlatılan olay mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden hangisine örnektir?

A
Ortam ve Kültür
B
İnsanın yapısı
C
Siyasi hadiseler
D
Müteşabih ayetler
Soru 5

• Hakem Olayı’nı kabul edenler küfre düşmüştür. • Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav.) tarafından halife olarak tayin edilmiştir. • Büyük günah işleyenin durumunu Allah’a bırakmak daha doğrudur.

Bu bilgilerde aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüne yer verilmemiştir?

A
Şia
B
Mürcie
C
Mutezile
D
Haricilik
Soru 6

“Bütün Müslümanlar mümin, bütün müminler de Müslümandır.”

Verilen cümle Mürcie’nin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle ilişkilidir?

A
İmanda artma ve eksilme
B
İman-İslam ilişkisi
C
İmanda istisna
D
Va’d ve Vaîd
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebine ait bir görüştür?

A
Amel imandan bir cüz değildir.
B
Allah’ı bilmek dinen vaciptir.
C
İnsan, fiillerinin yaratıcısıdır.
D
İman artar ve eksilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden biridir?

A
Eş’arilik
B
Caferilik
C
Mürcie
D
Mutezile
Soru 9

“Dört Kapı Kırk Makam” kavramı aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangisine aittir?

A
Yesevîlik
B
Mevlevîlik
C
Nakşibendilik
D
Alevilik - Bektaşilik
Soru 10

Musahipliğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yardımlaşmanın geliştirilmesi ve kibrin kırılmasını sağlamak
B
Hz. Muhammed’in ailesine duyulan sevgiyi artırmak
C
Ehli Beyt’e düşmanlık yapanları tanımak
D
Allah’a yakarışın yolunu öğretmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebi imamlarından biri değildir?

A
Ebu Yusuf
B
İbn-i Teymiye
C
Numan b. Sabit
D
İmam Muhammed
Soru 12

Aşağıdaki mezheplerden hangileri, ameli imanın bir parçası saymışlardır?

A
Havariç-Mutezile
B
Mürcie-Eş’ariye
C
Maturidiye-Mürcie
D
Maturidiye-Eş’ariye
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi imanamel ilişkisiyle ilgili Ehli Sünnet âlimlerinin görüşlerinden biri değildir?

A
Ameller imanın bir parçası değildir.
B
Büyük günah sahibi, mümin değildir.
C
Amel imanın bir meyvesi ve sonucudur.
D
İman, insanı doğru ve hayırlı işler yapmaya yönlendirir.
Soru 14

“O ki birbiri ile ahenkli yedi göğü yaratmıştır. Çok merhametli olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin…” (Mülk suresi, 3. ayet)

Bu ayet aşağıdaki delillerden daha çok hangisine örnek oluşturur?

A
İmkân
B
Kemal
C
Temanu’
D
Gaye ve nizam
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “birliği”ni ifade eden delillerdendir?

A
Temanu’
B
İmkân
C
Kemal
D
Hudus
Soru 16

“O, evvel ve âhirdir…” (Hadid suresi, 3. ayet)

Burada bahsedilen sıfatlar hangileridir?

A
Vücut-Vahdaniyet
B
Kıdem-Beka
C
Semi-Basar
D
İlim-İrade
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî mezhebi tarafından ayrı bir sıfat olarak görülmez?

A
Hayat
B
Kudret
C
Kelam
D
Tekvin
Soru 18

Melekler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Ataları şeytandır.
B
Gayb bilgisine sahiptirler
C
Ateşten yaratılmışlardır.
D
İsyan etme özellikleri yoktur.
Soru 19

“…Biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?...” (Bakara suresi, 30. ayet)

Verilen ayetteki “biz” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

A
İnsan
B
Allah
C
Melek
D
Şeytan
Soru 20

Kur’an-ı Kerim’de ismi “Melekülmevt” olarak geçen melek aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsrafil
B
Mikail
C
Azrail
D
Cebrail
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın