Açık Lise Biyoloji 1 Online Test 2

AÖL Biyoloji Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Biyoloji 1 Online Test 2

Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangileri canlıların ortak özelliklerindendir?

I. Üreme

II. Büyüme ve gelişme

III. Enerji kullanma

IV. İç dengeyi sağlama

 
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I - II - IV
D
I - II - III - IV
1 numaralı soru için açıklama 
Üreme, büyüme ve gelişme enerji kullanma ve iç dengeyi sağlama olayları canlıların sahip olduğu ortak özelliklerdir.
Soru 2

Bir hücreden çok hücreli canlı oluşurken hücresel birliktelik aşağıdaki sıralamalardan hangisiyle gösterilebilir?

 

A
Doku ⇒Organ ⇒Sistem
B
Organ ⇒Sistem ⇒Doku
C
Sistem ⇒Doku ⇒Organ
D
Organ ⇒Doku ⇒Sistem
2 numaralı soru için açıklama 
Benzer hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri meydana getirirler. Doğru sıralama doku ⇒organ ⇒sistem sırasıdır.
Soru 3

Eşeysiz üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Zigotun gelişimi ile yeni birey oluşur.
B
Bir hücreliler çoğunlukla ikiye bölünerek çoğalırlar.
C
Bitkinin kök ya da dallarından da yeni birey oluşur.
D
Üreme sonucu oluşan canlılar, atasıyla aynı genetik bilgiye sahiptir.
3 numaralı soru için açıklama 
Eşeysiz üreme ile ata bireye benzer canlılar meydana gelir. Bir hücreliler ikiye bölünme yoluyla ürerler. Bitkilerin vejetatif üremesi de eşeysiz üremedir. Meydana gelen canlılar ata canlıyla aynı genetik bilgiye sahiptir. Zigotun gelişimi eşeysiz üreme değildir.
Soru 4

Canlılarda büyüme ve gelişme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 
A
Hayvanlarda da bitkilerdeki gibi sınırsız büyüme ve gelişme görülür.
B
Yetişkin bitkide, embriyo evresine göre çok fazla sayıda ve çeşitte organ bulunur.
C
Hayvanlarda embriyo dönemindeki organ sayısı, canlı büyüdükçe artar.
D
Çiçekli bir bitkinin tohumunda, bitki büyüdüğünde kaç tane yaprağı olacağı belirlidir.
4 numaralı soru için açıklama 
Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişme farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bitkiler genetik bilgilerinin izin verdiği düzeyde ve sınırlarda fazlaca büyüyebilirler. Hayvanlarda ise büyüme sınırlıdır. Yetişkin bir bitkiyle, embriyo dönemindeki bir bitkiyi karşılaştırırsak, yetişkin bitkide organ çeşidi daha fazladır.
Soru 5

Suyun, yeryüzünü canlıların yaşamasına uygun bir ortam hâline getirmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 
A
Suyun kohezyon özelliği vardır.
B
Suyun iyi bir çözücüdür.
C
Su donduğu zaman hacmi azalır.
D
Su ortam sıcaklığını kararlı tutabilir.
5 numaralı soru için açıklama 
Suyun özellikleri dünyayı canlıların yaşaması için uygun bir yer hâline getirir. Bu özellikler, suyun kohezyon özelliği, suyun iyi bir çözücü olması, ortamın sıcaklığını kararlı hâlde tutmasıdır. “C” seçeneğindeki suyun donduğu zaman hacminin azaldığı bilgisi yaşamı uygun hâle getirmek için etkili bir durum değildir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bazik özellik gösteren bir maddedir?

 
A
Domates
B
Sirke
C
Limon suyu
D
Çamaşır suyu
6 numaralı soru için açıklama 
Domates, sirke, limon suyu asidik özellik gösterirler. Çamaşır suyu ise bazik bir maddedir.
Soru 7

Tiroit hormonlarının sentezlenebilmesi için aşağıdaki minerallerden hangisine ihtiyaç vardır?

 
A
Potasyum
B
Klor
C
İyot
D
Fosfor
7 numaralı soru için açıklama 
Tiroid hormonu insanlardaki tiroid bezinden salgılanan özel bir hormondur. Sentezi için hücrelerin iyota ihtiyacı vardır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hidroliz olayının özelliklerinden değildir?

 
A
Metabolik bir olay olması
B
Tepkime sonucu su açığa çıkması
C
Tepkime sonucu enerji açığa çıkması
D
Büyük moleküllerden, küçük moleküllerin oluşması
8 numaralı soru için açıklama 
Büyük moleküllerin su yardımıyla parçalanması olayına hidroliz denir. Hidroliz metabolik bir olaydır. Hidroliz sonucu enerji harcanmaz. Büyük moleküllerden küçük moleküller açığa çıkar. Hidroliz sonucu su açığa çıkmaz, su molekülleri harcanır.
Soru 9

100 tane glikoz molekülünden oluşan bir nişastada kaç tane glikozit bağı meydana gelir?

  
A
101
B
100
C
99
D
50
9 numaralı soru için açıklama 
n = monomer sayısı olmak üzere oluşan bağların sayısını n – 1 formülüne göre hesaplayabiliriz. n = 100 verildiğine göre, n – 1 ⇒ 100 – 1 = 99 tane glikozit bağı oluşur.
Soru 10

Yağlar (lipitler) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Trigliserit, insan ve hayvanlarda depo edilen yağdır.
B
Yağlar; kloroform, eter gibi organik çözücülerde çözünür.
C
Doymuş yağ asitlerindeki karbonlar arasında tek bağlar bulunur.
D
Hayvansal yağlardaki karbonlar hidrojenle doyurularak margarin elde edilir.
10 numaralı soru için açıklama 
Yağ çeşitlerinden olan trigliseritler insan ve hayvanlarda depo edilir. Yağ çeşitleri özel organik çözücülerde çözünürler. Bu çözücüler eter, benzen ve kloroform gibi maddelerdir. Doymuş yağ asitlerindeki karbonlar arasında tekli bağlar bulunur. Doymamış yağ asitlerindeki çift bağlar kırılarak hidrojenle doyurulursa margarin elde edilir. Hayvanlardaki yağlar zaten doymuş yapıdadır.
Soru 11

Aşağıdaki etkenlerden hangileri proteinlerde denatürasyona sebep olur?

I. Isıtma

II. Tuz konsantrasyonu

III. Yüksek basınç

 
A
I - II
B
I - III
C
II - III
D
I - II - III
11 numaralı soru için açıklama 
Proteinlerin 3 boyutlu yapısının bozulmasına denatürasyon denir. Sıcaklık, tuz miktarı, yüksek basınç proteinlerin bozulmasına neden olur.
Soru 12

biyoloji-1-test-2-soru-12

Yukarıda verilen grafikte “?” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
pH değeri
B
Sıcaklık (°C)
C
Enzim miktarı
D
Substrat miktarı
12 numaralı soru için açıklama 
Enzim etkinliği pH, sıcaklık, enzim ve substrat miktarından etkilenir. Şekilde enzim etkinliği 30 - 40 birimleri arasında yüksek, 50’ye yaklaştıkça azalmıştır. Vücut sıcaklığımız 37° olduğunda enzimler optimum düzeyde çalışırlar. Ama 38° ve üstüne çıktıkça enzim etkinliği azalır. “?” yerine sıcaklık gelmelidir.
Soru 13

Aşağıda verilen B grubu vitaminlerden hangisi alyuvarların olgunlaşması için gereklidir?

 
A
B3
B
B12
C
B9
D
B6
13 numaralı soru için açıklama 
B grubu vitaminler suda eriyen ve depo edilemeyen vitaminlerdir. Özellikle B12 vitaminleri alyuvarların olgunlaşmasında görev alırlar.
Soru 14

ATP ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hücrede enerji depolama görevini üstlenmiştir.
B
ATP’nin dehidrasyonu sonucu enerji serbest kalır.
C
Enerji, fosfat grupları arasındaki yüksek enerjili kimyasal bağlarda saklıdır.
D
Serbest kalan enerji hücrenin canlılık olayları için kullanılır.
14 numaralı soru için açıklama 
Hücrelerimizde enerji depo eden molekül ATP’dir. ATP dehidrasyonuyla enerji serbest kalmaz. ATP’deki yüksek enerjili fosfat bağları kopararak enerji açığa çıkarılır.
Soru 15

Su moleküllerinin seçici geçirgen bir zardan, çözünen madde derişimi düşük olan çözeltiden, çözünen madde derişimi yüksek olan çözeltiye geçmesine ne ad verilir?

 
A
Kolaylaştırılmış difüzyon
B
Basit difüzyon
C
Aktif taşıma
D
Osmoz
15 numaralı soru için açıklama 
Suyun yarı geçirgen bir zardan, çok yoğun olduğu ortamdan, az yoğun olduğu ortama geçmesine osmoz denir. Bir çözeltide çözünen madde az ise o ortamda su miktarı fazla demektir. Soruda da suyun, çözünen maddesi az olan çözeltiden, fazla olan çözeltiye geçmesi sorulmuştur.
Soru 16

Aktif taşıma için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Enerji harcanmaz.
B
Taşıyıcı proteinler görev alır.
C
Sadece canlı hücrelerde meydana gelir.
D
Maddeler, derişimlerinin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama geçer.
16 numaralı soru için açıklama 
Bir maddenin az yoğun olduğu ortamdan, çok yoğun olduğu ortama enerji harcanarak taşınmasına aktif taşıma denir. Bu olayda taşıyıcı proteinler görev alır. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşen bir olaydır. A seçeneğinde enerji harcanmadığı belirtilmiştir. Bu ifade yanlış bir ifadedir.
Soru 17

Lizozomlar, aşağıdaki organellerin hangisinden, boğumlanma sonucu oluşur?

 
A
Depo kofulu
B
Kloroplast
C
Golgi cisimciği
D
Endoplazmik retikulum
17 numaralı soru için açıklama 
Lizozomlar hidrolitik enzimlerin depolandığı, hücre içi sindirimden sorumlu organellerdir. Golgi cisimciğinden koparak oluşurlar.
Soru 18

Oksijenli solunum olayı aşağıdaki organellerin hangisinde gerçekleşir?

 
A
Ribozom
B
Mitokondri
C
Sentrozom
D
Kloroplast
18 numaralı soru için açıklama 
Ökaryot hücrelerde, hücresel solunum olayıyla ATP sentezi mitokondrilerde gerçekleşir.
Soru 19

Hücrenin işlevlerinin yürütülmesi için gerekli kalıtsal bilgi, aşağıdaki hücre kısımlarından hangisinin yapısında depolanmıştır?

 
A
Koful
B
Sentrozom
C
Çekirdek
D
Hücre iskeleti
19 numaralı soru için açıklama 
Hücrelerdeki bütün metabolik işlevler çekirdekten kontrol edilir. Kalıtsal madde çekirdekte depolanır.
Soru 20

Aşağıdaki özelliklerden hangileri prokaryot hücreye aittir?

I. Zarla çevrili çekirdeği bulunmaz.

II. Endositoz ve ekzositoz görülmez.

III. Hücreye şekil veren hücre iskeleti bulunur.

IV. Yaşamsal işlevleri gerçekleştirecek zarla çevrili organellere sahiptir.

 
A
I - II
B
III – IV
C
I - II – III
D
I - II - III - IV
20 numaralı soru için açıklama 
Prokaryot hücreler basit yapılıdır. Zarla çevrili çekirdekleri bulunmaz. Ökaryot hücreler gibi zarlı organelleri yoktur. Hücre duvarları olduğu için endositoz ve ekzositoz yapamazlar. Hücresel iskeletleri yoktur.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Biyoloji 1 Testleri

Açık Öğretim Lisesi (441) Biyoloji 1 Testi (Nisan 2019) (YENİ MÜFREDAT)

Açık Öğretim Lisesi (441) Biyoloji 1 Testi (Aralık 2018) (YENİ MÜFREDAT)

Açık Öğretim Lisesi (441) Biyoloji 1 Testi (Temmuz 2018)

Açık Öğretim Lisesi (441) Biyoloji 1 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Biyoloji 1 Test 9

Açık Lise Biyoloji 1 Test 8

Açık Lise Biyoloji 1 Test 7

Açık Lise Biyoloji 1 Test 6

Açık Lise Biyoloji 1 Test 5

Açık Lise Biyoloji 1 Test 4

Açık Lise Biyoloji 1 Test 3

Açık Lise Biyoloji 1 Test 2

Açık Lise Biyoloji 1 Test 1

Açık Lise Biyoloji 1 Konu Testi 1

Açık Lise Biyoloji 1 Konu Testi 2

Açık Öğretim Lisesi Biyoloji 1 Ders Notları Konu Başlıkları Konu Özetleri ve Terimler Sözlüğü için tıklayın.

Açık Lise Biyoloji 1 Terimler Sözlüğü için tıklayın!

Açık Lise Biyoloji 1 Dersi Konu Başlıkları

 

AÖL Biyoloji Online Testleri Ana Sayfası

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 8 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Biyoloji 1 Online Test 2 (15 Yorum)

  • Tarayıcınızı refresh yapın. Klavyede f5’e basın. Ya da sitemizi farklı tarayıcıda (mozilla firefix, chrome, explorer gibi) açın. Cepte bütün android cihazlarda açilir

 1. Merhaba ben Yen’i kayıt oldum bu soruları tam olarak nasıl görücem bilmiyorum çözüceğim testi işaretliyorum sonra bir soru çıkıyor diyer soruların devamını bulamıyorum

  • Sorunun alt solunda ileri oku çıkar. Mavi renkli sağı gösteren ok ileri (sonraki soruyu), daha sonra solda görünen ok ise geriyi (bir önceki soruyu) tekrar gösterir.

  • Üyelik ücretsiz. Her dersten 10’ar test girip, konu anlatımlarını da eklediğimizde üyelik ücretli olabilir. Ama hiçbir kimseye haber vermeden ücretli olması söz konusu değil, öyle bir durumda mutlaka herkese duyurulur ve sadece kabul edenler için üyelik ücretli olarak devam eder. Endişeye mahal yok, kimseyi kandırmıyoruz, kimsenin haksız kör kuruşunda gözümüz yok.

  • Biz de teşekkür ederiz. Lütfen bir eksik veya hatamız gözünüze çarparsan bize bildirin, amacımız daha kaliteli bir hizmet üretmek.

 2. biyolojim zayıf %30 yaptım ama yine başarılısın dedi bu herşeye böyle başarılısın mı diyor ?

  • Aziz “başarılısın” kelimesi, testi yapıyorsun, tamamlamana az kaldı anlamında; bizim değerlendirmemiz en sonunda sonuçları al dediğinizde görünür. %30 yapanlar için bizim tavsiye ve değerlendirmemiz: “Daha çok pratiğe ihtiyacın var” şeklinde.