Açık Lise Biyoloji 2 Ders Notları Konu Özetleri 

Açık Lise Biyoloji 2 Ders Notları Konu Özetleri

Konu Özeti: Canlıların Sınıflandırılması ve Çeşitliliği, Bakteriler, Mantarlar, Virüsler

2018 2019 öğretim yılı Açık Lise Değişen Ders Kitapları ve AÖL Biyoloji Kitaplarına mutlaka bakın.

Canlıların benzer ve ortak özelliklerine göre gruplandırılması işlemine sınıflandırma denir. Biyolojinin alt bilim dalı olan taksonomi (sistematik); türlerin tanımlanması, isimlendirilmesi ve sınıflandırılması ile ilgilenir.


Canlıların Sınıflandırılması ve Çeşitliliği, Bakteriler, Mantarlar, Virüsler

Biyoloji 2 Temel Kavramlar ve Terimler Sözlüğü


a. Yapay (Ampirik) Sınıflandırma

Canlıların sadece duyu organları kullanılarak dış görünüşlerine ve yaşadıkları çevreye göre sınıflandırılmasına yapay (ampirik) sınıflandırma denir. Günümüzde geçerliliğini yoktur. Ampirik sınıflandırma yapılırken analog organlar esas alınmıştır.

Analog (Görevdeş) organ:

Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara denir. Örneğin, güvercin kanadı ile kelebeğin kanadı aynı görevi yaptıkları halde yapıları birbirinden tamamen farklıdır. Bu nedenle bu hayvanlar aynı grupta yer alamaz.

b. Filogenetik (Doğal) Sınıflandırma
Açık Lise Biyoloji 2 Testleri

Açık Lise Biyoloji 2 Test 2 

Açık Lise Biyoloji 2 Test 1 

Canlıların köken benzerliği, akrabalık ilişkileri ve sahip oldukları homolog organlara bakılarak yapılan sınıflandırmaya doğal ( filogenetik) sınıflandırma denir. Bilimseldir ve günümüzde kullanılan sınıflandırma biçimidir.

Doğal sınıflandırma yapılırken dikkate alınan başlıca özellikler şunlardır:
 • Hücre yapısı ve sayısı
 • Embriyonik gelişimler
 • Embriyonik tabakalar
 • DNA benzerliği( protein benzerliği)
 • Köken (orjin) benzerliği
 • Homolog organ
 • Anatomik ve fizyoloji yapı
 • Beslenme şekli
 • Boşaltım artığı benzerliği
 • Vücut simetrisi
 • Üreme özellikleri

Homolog (Görevdeş) Organ:

Kökenleri aynı olan fakat görevleri farklı olabilen organlardır. Örneğin; İnsan kolu ve yarasa kanadı. Bu organların görevleri farklı, kökenleri aynıdır. Günümüzde kullanılan filogenetik sınıflandırmada canlılar tür ile başlayıp âlem ile biten yedi farklı grupta toplanırlar.

CANLI ÂLEMLERI VE ÖZELLIKLERI

Canlılar âlemini oluşturan canlıları hücre yapısına göre iki büyük gruba ayrılır.

Canlılar; bakteriler, arkeler, protista, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere altı farklı âlemle sınıflandırılmıştır.

Bakteriler

Bakteriler yeryüzünde çok geniş bir yayılma alanına sahip prokaryot hücre yapısına tek hücreli organizmalardır. Peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulundurdular. Bazı bakterilerin hücre duvarının üzerinde kapsül bulunur.

Depo karbonhidratları glikojendir. DNA’ları halkasal yapıdadır. Bölünerek eşeysiz olarak çoğalırlar. Konjugasyonla genetik çeşitlilik sağlarlar. Fotosentez ve kemosentezle besinlerini üreten (ototrof) türleri bulunmakla birlikte, saprofit (çürükçül) ve parazit olan türleri de bulunmaktadır.

Doğada zararlı ve yaralı bakteriler bulunmaktadır.

Arkeler

Arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Birçok özellikleri bakımından bakterilere benzeyen ancak birçok özellikleriyle de farklılık gösteren tek hücreli organizmalardır. Zorlu şartlara uyum sağlamış türleri bulunmaktadır.

Protista (Protistler)

Protista âlemi ökaryot hücre yapısına sahiptir. Protista çok farklı özelliklere sahip canlıları içeren oldukça geniş bir âlemdir. Nemli topraklar, su birikintileri, denizler, göller, vücut sıvıları gibi çok farklı ortamlarda yaşayabilirler. Bu gruptaki canlılar bir hücreli, çok hücreli, mikroskobik, makroskobik, ototrof ya da heterotrof olabilirler. Kısacası bu âlemin bütün özelliklerini barındıran tipik bir canlı örneği yoktur.

Tatlı sularda yaşayan türlerinde kontraktil koful bulunur.

Öglena hem ototrof hem heterotrof beslenme yapan kamçılı tek hücreli bir organizmadır.

Amip besinlerini dışarıdan alan ve yalancı ayaklarla hareket eden tek hücreli bir organizmadır.

Paramesyum besinlerini dışarıdan alan ve sillerle hareket eden tek hücreli bir organizmadır.

Plasmodium sporla çoğalan parazit olarak beslenen ve insanlarda sıtma hastalığına neden olan tek hücreli bir organizmadır.

Mantarlar

Ökaryot hücre yapısına sahip, çoğu çok hücrelidir. Hücre zarının etrafında kitin yapıda hücre duvarları vardır. Depo karbonhidratları glikojendir.Uygun koşullara sahip ortamlarda sporların gelişmesiyle yeni mantarlar oluşur.

Şapkalı mantarlar besin olarak, maya mantarları hamurun mayalanmasında kullanılır. Küf mantarları besinlerde küf oluşturular.

Bir hücreli mantarlar hariç, mantarların vücutları hif denilen ince ipliciklerden oluşur. Hifler birleşerek miselyum yapılarını meydana getirir. Miseller canlının bulunduğu ortama tutunmasında ve beslenmede etkilidir.

Bitkiler

Ökaryot hücrelerden oluşan gelişmiş bir organizasyona sahip çok hücreli canlılardır. Genellikle toprağa bağlı yaşarlar ve aktif olarak hareket edemezler.

Sellülozdan oluşmuş hücre duvarları vardır. Depo karbonhidratları nişastadır. Kloroplast ve diğer plastidleri bulundururlar. Fotosentez yaparak kendi besinlerini oluştururlar.

Hayvanlar

Heterotrof beslenme şekline sahip çok hücreli organizmalardır. Genellikle hareketlidir. Ancak süngerler ve sölenterler gibi hareketsiz olan üyeleri de vardır. Hücrelerinde çeper ve plastidler yoktur. Büyümeleri sınırlıdır. Hayvan gruplarının çoğunda kas, sinir, epitel dokular gibi dokular mevcuttur.
Omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupta incelenir.

Omurgasız Hayvanlar

 • Suda ve karada yaşayan türleri vardır.
 • Omurgasız hayvanların çoğunda dış iskelet bulunur.
 • Genelde açık dolaşım görülür.
 • Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakcalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler olmak üzere altı sınıfta incelenirler.

Omurgalı Hayvanlar

 • Omurgaları vardır.
 • Beyin ve omurilik bulunur.
 • İç iskelet bulunur.
 • Kapalı dolaşım görülür.
 • Bir çift böbrek bulunur.
 • Suda yaşayanlarda solungaç solunumu, karada yaşayanlarda akciğer solunumu görülür.
 • Kanları kırmızı renklidir.
 • Balıklar, iki yaşamlılar (amphibiler), sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere beş sınıfta incelenirler.

Canlıların Biyolojik Süreçlere, Ekonomiye ve Teknolojiye Katkısı Bakterilerden;

Antibiyotik, aşı, serum üretilir. Bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakteriler B ve K vitamini sentezlerler. Çürükçül bakteriler madde döngüsünde rol oynarlar. Fermentasyon yapan bakteriler yoğurt, sirke vb. yapımında kullanılırlar. Kimya endüstrisinde ve biyolojik mücadelede bakterilerden yararlanılır. Biyoteknolojik çalışmalarda bakteriler kullanılmaktadır.

Arkebakterilerden;

Biyogaz üretiminde, atık maddelerin zehirli özelliklerinin giderilmesinde, metal cevherlerinin işlenmesinde, zehirli maddelerle kirletilmiş suların arıtılmasında, boya endüstrisinde, gübre sanayi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Protistalardan;

Alglerden agar maddesi, gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Algler suda oksijen kaynağını ve sucul ortamdaki besin zincirinin ilk halkasını oluştururlar. Bazı algler diş macunu, ilaç yapımında kullanılmaktadır. Cıvık mantarlar saprofit (ayrıştırıcı) oldukları için madde döngüsünde yer alırlar.

Mantarlardan;
Açık Lise Biyoloji 2 Testleri

Açık Lise Biyoloji 2 Test 2 

Açık Lise Biyoloji 2 Test 1 

Maya mantarları gıda sanayide; ekmek yapımı, bira ve şarap üretiminde kullanılırlar. Antibiyotik ve bazı ilaçlar üretilir. Şapkalı mantarlar besin olarak kullanılır. Saprofit (ayrıştırıcı) olan mantarlar madde döngüsünde rol oynarlar.

Bitkilerden;

Diğer canlıların besinini oluştururlar, ayrıca atmosferin oksijen miktarını arttırırlar. Selüloz ve kağıt üretiminde, kereste ve mobilya üretiminde hammadde olarak kullanılır. İlaç, tekstil, kozmetik sanayinde kullanılırlar.

Hayvanlardan;

Temizlik, ilaç, kozmetik, deri, gıda, sanayinde ve tarımda faydalanılmaktadır.

Canlılardan Esinlenerek Geliştirilen Teknolojiler

Doğadaki canlı modelleri incelenerek, canlıların bu tasarımları taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların problemlerine çözüm getiren teknolojik ürünler geliştirilmiştir. Örneğin yusufçuk böceğinden esinlenerek helikopter tasarlanmıştır.

VİRÜSLER

Virüslerin yapısı; nükleik asit (genom) ve protein kılıftan (kapsit) oluşur. Hiçbir canlı âlemi altında sınıflandırılamayan ayrı bir gruptur. Canlı organizmalar gibi protein ve genetik materyal (DNA veya RNA) içerirler, çok hızlı mutasyona uğrarlar, konak hücre içinde çoğalabilirler. Bu özellikleriyle canlılara benzerler.

Tüm hücre yapılarında bulunan; hücre zarı, sitoplazma, ribozom gibi yapılar virüslerde bulunmaz. Virüsler; hiçbir metabolik aktivite gerçekleştirmezler.

Beslenmez, büyümez, besin sindirimi ve solunum yapmazlar. Bu özellikleriyle cansızlara benzerler. Zorunlu hücre içi parazittirler.

Kuduz virüsü kedi, köpek, tilki, yarasa gibi bazı hayvanların salyasında
bulunur ve genellikle ısırma yoluyla insana bulaşır. Bu hastalığa yol açan virüs sinir sistemine yerleşerek etkisini gösterir. Kuduza karşı en etkili yöntem aşıdır. Hepatit B virüsü karaciğerde çoğalır ve karaciğeri tahrip eder, siroz ve karaciğer kanserine sebep olabilir.

Grip virüsü solunum yollarına yerleşerek burada çoğalır.

Uçuk virüsü sinir hücrelerine yerleşir ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda etkin hale geçer.

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) insanlarda bağışıklık sistemini bozan AIDS’e neden olan bir virüstür.

Biyoloji 2 Temel Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Mart 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın