Biyoloji 2 Temel Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Biyoloji 2 Temel Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

A

Alg :

Gerçek anlamda kök, gövde ve yaprağı bulunmayan, fotosentez yapabilen, klorofilli, büyüklükleri 1 mikrometreden 100 metreye kadar değişebilen basit yapılı canlılar.

Ampirik :

Kuramsal bir temele dayanmayan, deney ve tecrübe ile anlaşılmış olan bilgi, bağıntı vb.

Analog :

Köken bakımından değişik olmakla beraber aynı görevi yapan yapılardan her biri.


Canlıların Sınıflandırılması ve Çeşitliliği, Bakteriler, Mantarlar, Virüsler

Biyoloji 2 Temel Kavramlar ve Terimler Sözlüğü


Anatomi :

Hücre, doku ve organların yapı, kimyasal bileşim ve işlevsel özelliklerinin mikroskobik yöntemlerle incelenmesini konu alan bilim dalı.

Antibiyotik :

Mikroorganizmalar tarafından üretilen, seçici toksik özelliğe sahip ve düşük derişimlerde etki ederek hastalık yapan mikroorganizmaları öldüren veya büyümesini durduran antimikrobiyal madde.

Antijen :

İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor oluşumunu sağlayan bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde.

Antikor :

Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini.

Antioksidan :

Canlı organizmalardaki toksinleri atmaya yarayan madde.

Aşı :

Bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen ölü ya da zayıf bakteri süspansiyonu.

B
Açık Lise Biyoloji 2 Testleri

Açık Lise Biyoloji 2 Test 11 (Mart 2018)

Açık Lise Biyoloji 2 Test 10

Açık Lise Biyoloji 2 Test 9

Açık Lise Biyoloji 2 Test 8

AÖL Biyoloji 2 Test 7

AÖL Biyoloji 2 Test 6

AÖL Biyoloji 2 Test 5

AÖL Biyoloji 2 Test 4

AÖL Biyoloji 2 Test 3

AÖL Biyoloji 2 Test 2

AÖL Biyoloji 2 Test 1

Açık Öğretim Lisesi Biyoloji 2 Ders Notları Konu Başlıkları Konu Özetleri

Bakteri :

Asidik sıcak kaplıca sularından radyoaktif atıklara kadar tüm karasal ve sucul çevrelerin yanı sıra bitki ve hayvanlarda da yaşayabilen, hastalıklara neden olabilen, biyojeokimyasal çevrimlerde yaşamsal öneme sahip, genellikle birkaç mikrometre büyüklükte, küreden çubuğa veya spirale kadar değişik biçimlerdeki prokaryot organizmalar.

Biyolog :

Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı. Biyolojik

Çeşitlilik:

Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, taksonomik ve ekosistem çeşitliliği.

Biyolüminesans :

Sölenterlerin bazılarının avcılardan korunmak, avlanmak, kendi türüyle veya diğer türlerle ilişki kurmak için çıkardığı mavi renkli ışıktır.

Biyoteknoloji :

Canlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri ve tıp alanında kullanmak üzere materyal üretimi. Antibiyotik, şarap ve peynir üretiminin bakteri ve mantarlar aracılığı ile yapılması.

Biyoyakıt :

Biyokütle ve biyolojik olarak parçalanabilir özellikteki atık organik maddeler gibi kaynaklardan elde edilen katı, sıvı ya da gaz haldeki yakıt türü.

C

Cins :

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup, türleri içine alan taksonomik bir grup.

E

Ekoloji :

Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.

Ekosistem :

Bir alandaki canlı birliklerin ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistem.

Ekstrem :

1. Aşırı 2. Uç 3. Sıra dışı.

Embriyo :

Yumurtadan meydana gelen, yumurta zarı, yumurta kabuğu ile korunan ya da vücudun içinde bulunan ve gelişmenin erken evrelerinde olan genç organizma.

Endemik :

Bir bölgeye özgü, yerli olan.

Endospor :

Belirli bakterilerin hücreleri içinde oluşturulan, yüksek sıcaklık, kuraklık, zehirli kimyasallar ve besin kıtlığı gibi zor koşullara dayanıklı, metabolik olarak aktif olmayan ancak uygun koşullarda yeniden işlevsel hücreye dönüşebilen farklılaşmış hücre.

Enfeksiyon :

1. Bakteri, virüs, mantar ya da protozoonların bir organizmaya girmesi. 2. Enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre ya da canlıda meydana getirdiği durum.

Erozyon :

Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın verimli tabakasının bulunduğu yerden, su, rüzgâr, dalga ve buz gibi etkenlerle taşınması.

Etik :

“Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nasıl bilirim,” sorusuna yanıt arayan ve ahlak sistemlerini inceleyen felsefe dalı.

Fermantasyon :

Bakteri ve mayalarda görülen anaerobik şartlar (oksijensiz ortam) altında şeker moleküllerinin parçalanarak enerji açığa çıkması reaksiyonu. Mayalanma.

Filogenetik :

Bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi.

Fitoplankton :

Sularda yaşayan ve su hareketleriyle pasif olarak yer değiştiren bitkisel organizmalar.

Fizyoloji :

Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine getirildiklerini inceleyen bilim dalı.

Fotosentez :

Yeşil bitkilerde olduğu gibi klorofil içeren hücrelerde karbon dioksit ve su gibi hidrojen kaynağından karbonhidratların sentezi.

G

Gen :

Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi.

Genetik :

Canlıların kalıtsal yapısını (genlerini) inceleyen bilim dalı.

Genom :

Prokaryot ya da ökaryot organizmalardaki genetik materyalin hepsi.

Gen terapisi :

Kalıtsal olarak aktarılan ya da sonradan kazanılmış hastalıkları tedavi etmek amacıyla genlerin veya küçük DNA ve RNA moleküllerinin insan hücrelerine, organ ve dokularına transfer edilmesi.

H

Hemoglobin :

Hematin ve globinin birleşmesiyle meydana gelmiş ve omurgalı hayvanların alyuvarlarında bulunan, bileşiminde demir olan, oksijen ve karbondioksit taşıyan kırmızı solunum pigmenti.

Hepatit :

Derinin, dokuların ve organizmadaki sıvıların sarı bir renk almasıyla beliren hastalık, karaciğer yangısı.

Heterotrof :

Kendi besinini üretemediği için, gerekli organik maddeleri dışarıdan almak zorunda olan organizma.

Hif :

Maya mantarı hariç bazı mantar türlerinde bulunan, pamuksu yapıya sahip uzantılardır.

Histon Protein :

Kromozomların yapısında bulunur. DNA molekülü histon proteinlerinin üzerine sarılıp paketlenerek kromozomları oluşturur.

Homeostazi :

Her canlı sistemde bulunan, çevre şartlarının değişkenliğine rağmen iç dengenin sürekli olarak sabit tutulmasıdır.

Homolog :

Görünüm, filogenik köken veya yapı bakımından birbirine benzeyen ancak aynı işlevi göstermeyen.

Hormon :

Canlılarda sentezlendikten sonra etki göstereceği yerlere taşınabilen ve çok düşük miktarlarda büyümeyi, farklılaşmayı ve çeşitli fizyolojik olayları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen organik bileşik.

K

Kalıtım :

Biyolojik özelliklerin, genlerin, bir dölden diğerine aktarılması.

Koful :

Bitki, mantar, protist ve bazı hayvan hücrelerinin sitoplazmasında yer alan, iç kısmı çözünmüş hâlde organik ve inorganik bileşiklerce zengin hücre özsuyu ile dolu olan, zehirli bileşikleri depolayan, hücre turgorunu düzenleyen, atık bertarafı ile mitokondri ve kloroplast gibi yıpranmış organeller için geri dönüşüm merkezi görevi yapan zarla çevrili organel.

Klorofil :

Çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek, fotosentez olayının meydana gelmesini sağlayan yeşil renkli pigmenttir (renk maddesi).

Kolestrol :

Hayvansal yağ ve dokularda, yumurta sarısında bol miktarda bulunan, vücuda hayvansal besinlerle giren, karaciğer ve böbrek üstü bezinde de sentezlenen, yağ asitlerinin emilimini kolaylaştıran, deri yüzeyinde D vitamini, karaciğerde safra, böbrek üstü bezi ve eşey bezlerinde çeşitli steroit hormonların sentezinde öncül maddeyi oluşturan steroit yapıdaki lipit.

Konjugasyon :

Aynı tür iki bakteri arasında pilus yardımı ile geçici bir sitoplazmik köprü kurularak bakteride bulunan plazmit DNA’sının diğer bakteriye aktarılması işlemidir.

Kontraktil Koful :

Tatlı sularda yaşayantek hücreli canlılarda bulunur. Hücre içine giren fazla suyun dışarı atılmasını sağlar.

Kromozom :

Ökaryotlarda DNA’nın proteinlere sarılmasıyla yoğunlaşarak paketlenen, mikroskobik olarak gözlenebilen, sayısı canlı türüne bağlı olarak değişen, genetik bilgiyi taşıyan yapı.

L

Laktik asit :

Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi.

Larva :

Embriyonel gelişimini tamamlamadan yumurtadan çıkan yavrulara denir.

M

Metagenez (döl almaşı) :

Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme döngüsüdür.

Metamorfoz (başkalaşım):

Bazı böcek ve kurbağa gibi canlıların, yumurtadan çıktıktan sonraki gelişme evrelerinde yapısal değişikliğe uğrayarak, atalarına benzer hale gelmelerine verilen isimdir. Kimi hayvan yavrularının, erişkin olana dek geçirdikleri değişimlerin tümüne metamorfoz (başkalaşım) denir.

Mezozom :

Oksijenli solunum yapan bakterilerde Hücre zarının hücre içine kıvrım yapmasıyla oluşan yapıdır. Mezozomlar ökaryot hücrelerdeki mitokondrinin görevini yapar.

Mikroorganizma :

Tek veya çok hücreli olabilen, çıplak gözle görülemeyen, bakteri, mantar, arke, protist veya virüs gibi mikroskobik organizmalar.

Miselyum :

Maya mantarı hariç bazı mantar türlerinde bulunan hiflerin birleşmesiyle oluşan yapıdır. Mantarın bulunduğu ortama tutunmasını, yayılmasını ve beslenmesini sağlar.

N

Nişasta :

Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit.

Notokord :

Sırt ipliği. Omurgalı hayvanlarda, embriyonel dönemde sırt bölgesinde, uzunlamasına yerleşen, omurgayı oluşturacak olan hücre kümesinin oluşturduğu omurga taslağı.

O

Ototrof :

İnorganik molekülleri kullanarak organik molekül üreten canlılardır. Bir başka ifadeyle kendi besinini kendi üreten canlılardır.

Ö

Ökaryot :

Hücre çekirdeği ve mitokondri gibi belli bir görevi yapmak üzere sitoplazma içinde kendine özgü zarla çevrili çeşitli organeller içeren hücre veya hücrelerden oluşan organizma.

P

Parazit :

Bir canlıya bağımlı olarak yaşayan ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar veren organizma.

Patojen :

Hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde.

Peptidoglikan :

Protein ve glikoz zincirlerinden oluşan, prokaryot hücrelerde hücre duvarının yapısını oluşturan moleküldür.

Pilus :

Latince saç anlamına gelir, çoğul hali pili de kullanılır. Bakterilerin birbirine ve yüzeylere tutunmasını sağlayan kısa uzantılardır. Piluslar iki bakteri arasında gen aktarımında da görev yaparlar.

Plankton :

Denizlerde ve tatlı sularda, suyun hareketi ile pasif olarak sürüklenen küçük organizmalar.

Plazmit :

Bakterilerde hücre DNA’sından bağımsız olarak bulunan küçük ve halkasal DNA parçasıdır. Plazmitler, bazı genetik özelliklerin aktarımını sağlar. Ayrıca antibiyotik ve bazı kimyasallara karşı dirençli olmayı sağlayan genler içerir.

Plasenta :

Çoğu memelide embriyonun besin ve gaz alış-verişini sağlayan yapı. Embriyoyu korumakla görevli olan ve onu dıştan saran bir zar vardır. Bu zardan ana rahminin içine doğru parmaksı uzatılar oluşur. Bu uzantılarda çok sayıda kılcal damarlar bulunur. Bu uzantılar ile bu bölgedeki rahim duvarının dokularının oluşturduğu yapıya plasenta denir.

Prokaryot :

Zarla çevrili hücre çekirdeği ve herhangi bir özelleşmiş organel içermeyen hücre.

S

Saprofit :

Doğada ölmüş ya da çürümekte olan maddeleri hücre dışı enzimleri ile ayrıştırarak beslenen ve bu maddelerin besin içeriklerini bitkiler tarafından tekrar kullanılabilir yapıya dönüştürerek toprak yapısının iyileşmesini sağlayan mantar ve bakterilere verilen ad.

Sınıflandırma (Sistematik):

Canlıların benzer ve ortak özellikleri ile akrabalık derecelerine göre yapılan gruplandırılma işlemidir.

Sitoloji :

Hücre bilimi.

Spor :

Mantarların üreme hücresidir. Rüzgâr, su ve böceklerin etkisiyle çevreye dağılır. Sporlar çevre şartlarına oldukça dayanıklı olup yıllarca canlılığını koruyabilir.

T

Takson :

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan, belirli bir bir hiyerarşide düzenlenmiş olan basamakların ortak adıdır.

Taksonomi :

Canlıların sınıflandırılması; bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.

Tohum :

Bitkilerde döllenmeden sonra tohum taslaklarının gelişmesiyle meydana gelen yapı.

Turgor :

Hücre duvarına sahip bitki, bakteri, mantar ve bazı protistlerde hücre içinde bulunan çözeltilerin yol açtığı basınç ve bu basınç nedeniyle zarın hücre duvarına doğru gerilip şişmesi, hücrenin normal şişkin durumu.

Tür :

Ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, çiftleştiklerinde verimli (kısır olmayan) yavrular oluşturan bireyler topluluğudur.

V

Vektör :

Enfeksiyon etkenini bir konaktan diğerine aktaran genellikle eklem bacaklı, omurgalı veya omurgasız taşıyıcı canlı.

Z

Zooplankton :

Hayvansal küçük deniz mikro canlıları. Hayvansal özellik gösteren planktonlar. Suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan hayvansal canlılara verilen isimdir.
Açık Lise Biyoloji 2 Testleri

Açık Lise Biyoloji 2 Test 11 (Mart 2018)

Açık Lise Biyoloji 2 Test 10

Açık Lise Biyoloji 2 Test 9

Açık Lise Biyoloji 2 Test 8

AÖL Biyoloji 2 Test 7

AÖL Biyoloji 2 Test 6

AÖL Biyoloji 2 Test 5

AÖL Biyoloji 2 Test 4

AÖL Biyoloji 2 Test 3

AÖL Biyoloji 2 Test 2

AÖL Biyoloji 2 Test 1

Açık Öğretim Lisesi Biyoloji 2 Ders Notları Konu Başlıkları Konu Özetleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 22 Mart 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın