Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 2

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Kim bir mümini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.’’

(Nisa suresi, 93. ayet)

Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini korumaya yöneliktir?

A
Yaşama hakkı
B
İfade özgürlüğü
C
Eğitim hakkı
D
Düşünce özgürlüğü
Soru 2

Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesi şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitlik
B
Adalet
C
Özgürlük
D
İnanç
Soru 3

Hz. Peygamberin hicretten sonra mescid-i Nebevi’nin yanına “suffe’’yi yaptırması onun aşağıdakilerden hangisine verdiği değeri göstermektedir?

A
Yaşama ve sağlık hakkına
B
Eğitim ve öğretim hakkına
C
Özel yaşamın gizliliği hakkına
D
Düşünce ve ifade özgürlüğüne
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireye sağlamış olduğu haklardan biri değildir?

A
Düşünce ve kanaatlerin tek başına ya da toplu olarak açıklanabilmesi
B
Düşünce ve kanaatlerin baskı aracı olarak kullanılması
C
Düşünce ve kanaatlerin savunulup, yaşanabilmesi
D
Düşünce ve kanaatlerin başkalarına iletilebilmesi
Soru 5

“De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…’’

(Kehf suresi, 29. ayet)

Verilen ayette aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A
Yaşama hakkı
B
İfade özgürlüğü
C
Eğitim hakkı
D
İnanç özgürlüğü
Soru 6

“Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır…’’

(Bakara suresi, 114. ayet)

Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yöneliktir?

A
İnanç ve ibadet
B
Seçme ve seçilme
C
Özel yaşamın gizliliği
D
Konut dokunulmazlığı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklardan biri değildir?

A
Mülkiyet
B
Çalışma ve kazanma
C
Teşebbüs hürriyeti
D
Eğitim
Soru 8

Temel hak ve özgürlükler ile ilgili verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
“…Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini araştırmayınız...’’ (Hucurat suresi, 12. ayet)
B
“…Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır…’’ (Bakara suresi, 275. ayet)
C
“İnsanları arkadan çekiştiren, gözle kaşla alay edenlerin vay haline!’’ (Hümeze suresi, 1.ayet)
D
"...Kendi evinizden başka evlere, seslenip izin almadan, ev halkına selam vermeden girmeyiniz…’’ (Nur suresi, 27. ayet)
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ile ilgili değildir?

A
Kamu malına zarar vermek
B
Namazı terk etmek
C
Çevreyi kirletmek
D
Rüşvet almak
Soru 10

Atatürk’e göre din aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz?

A
Taassup
B
Gerçeklik
C
İlim
D
Akıl
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulmasındaki amaçlardan biri değildir?

A
Hurafelerin önüne geçmek
B
Dinin doğru anlaşılmasını sağlamak
C
Din hizmetlerinde birliği sağlamak
D
Dinin devlet üzerindeki etkisini artırmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre doğru bilgiye ulaşma yollarından biri değildir?

A
Akıl
B
Vahiy
C
Kehanet
D
Duyu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (sav.)’e vahyin geliş şekillerinden biri değildir?

A
Perde arkasından
B
Cebrail vasıtasıyla
C
Kalbe ilham yoluyla
D
Yazılı metin halinde
Soru 14

“Gerçek, ancak Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olmayasın.’’

(Bakara suresi 147. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A
Aklın kullanılması gerektiğine
B
Vahyin doğru ve kesin bilgi olduğuna
C
Duyu organlarıyla gerçeğin bulunabileceğine
D
Hz. Peygamberin rahmet olarak gönderildiğine
Soru 15

Gizli ve hızlı söz, işaret, ilham” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tertil
B
Tefsir
C
Vahiy
D
Sünnet
Soru 16

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslam’ın bilime verdiği değere örnek oluşturmaz?

A
“…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...’’ (Zümer suresi, 9. ayet)
B
“Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın…’’ (Mâide suresi, 87. ayet)
C
Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanı ile tartılır. (Hadis)
D
İlim ve hikmet, Müminin yitiğidir. Her nerede bulursa alır. (Hadis)
Soru 17

Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün 1067 yılında Bağdat’ta kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gök Medrese
B
Karatay Medresesi
C
Nizamiye Medresesi
D
Çifte Minareli Medrese
Soru 18

“Kitabü’ş Şifa ve El-Kanun fit-Tıp” adlı eserler hangi Müslüman bilim adamına aittir?

A
İbn-i Sina
B
Piri Reis
C
Ali Kuşçu
D
İbn’ül-Heysem
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir?

A
Küttap
B
Medrese
C
Suffe
D
Cami
19 numaralı soru için açıklama 
Suffe, eski evlerdeki seki, sed gibi yüksekçe eyvan demektir. Dilimizde buna sofa da denir. İslâm tarihinde "suffe" denilince, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Medine'deki mescidinin bitişiğindeki bu isimle anılan yer anlaşılır. Burada barınan sahabîlere de "ashab-ı suffe" veya "ehl-i suffe" denir. Ashab-ı suffe ictimaî, siyasî ve askerî nedenlerle Medine döneminde ortaya çıkmıştır. Kavim ve kabileleri arasında İslâm'ı yaşama imkânı bulamayıp gerek Hz. Peygamber (s.a.s.)'le beraber Mekke'den ve gerekse muhtelif yerlerden Medine'ye hicret eden fakir, yeri, yurdu olmayan kimseler burada barınırlar ve ve islâmî tedrisatla meşgul olurlardı. İslâmiyet'te ilk yatılı medrese burası olmuştur. Bundan sonra buranın durumu örnek alınarak İslâm aleminde medreseler hep camilerin etrafına yapılmıştır.
Soru 20

Aşağıdaki âlimlerden hangisi hadis alanında meşhurdur?

A
Ebu Davud
B
Ebû Hanife
C
İmam Şafiî
D
İmam Maturidi
20 numaralı soru için açıklama 
A) Ebu Davud= Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadîs-i şerîf kitâbından biri olan Sünen-i Ebû Dâvûd'un sâhibi.B) Ebû Hanife= Fıkhi bir mezhep olan Hanifilik mezhebinin kendisine atfedildiği, nakilden çok akıl ve reye önem veren müçtehid imam.C) İmam Şafiî= Fıkhi bir mezhep olan Şafiilik mezhebinin kurucusu müçtehit imam.D) İmam Maturidi= Kelami bir mezhep olan Maturidiliğin kurucusu olan alim.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Testleri:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Mart 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın