Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 3

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Tüm hak ve özgürlüklerin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
Seyahat ve yerleşme özgürlüğü
B
Özel yaşamın gizliliği hakkı
C
Din ve vicdan özgürlüğü
D
Yaşama ve sağlık hakkı
1 numaralı soru için açıklama 
Hayat (yaşama ve sağlık durumu) olmazsa hiçbir diğer hak ve özgürlüğün bir anlamı olmaz. Siz bakmayın "eğitim şart" diyenlere: "Önce sağlık!" De mi ama? 🙂
Soru 2

“Dinde zorlama yoktur...”

(Bakara suresi, 256. ayet)

Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini vurgulamaktadır?

A
İnanç
B
Eğitim
C
Düşünce
D
Mülkiyet
2 numaralı soru için açıklama 
"Dinde zorlama yoktur." ayetini dinle ilişkili hiçbir konuda zorlama yoktur gibi anlamamak lazım. Aynı toplumda yaşayan, aynı milletin (devletin, ailenin v.b. sosyal grupların üyesi olan) bireyler olarak belirli (kökeni din veya dindışı değerler olabilir) normlara (yasalar, kararnameler, yönetmelikler v.b. gibi yazılı ve resmi normlara-kurallara ve gelenekler, görenekler ve ahlaki normlar gibi sözlü normlara-kurallara uymamız toplum tarafından beklenir. Zaten toplumun geneli bu normlara uymazsa kaos ve anarşi çıkar.
Soru 3

Atatürk’e göre İslam dini aşağıdakilerden hangisine önem vermemiştir?

A
Akla
B
Bağnazlığa
C
Bilime
D
Düşünceye
Soru 4

Bir düşünceye ve inanışa körü körüne bağlanmak, taraf olmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnanç
B
Din
C
Taassup
D
Cehalet
4 numaralı soru için açıklama 

Bu sorunun aynısını Kitabın sayfa 46'ıncı sayfasındaki testte de görüyoruz. Sorunun cevabını AÖL Aralık 2017 3. Oturum kitapçığında da, Ders Kitabında da "Cehalet" diye vermişler.

Ancak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabının 40 - 41 ve devamındaki sayfalarında Cehalet ve Taassup kavramları genellikle yanyana ve "bir düşünceye veya bir inanışa körü körüne bağlanmak" anlamında kullanılmıştır.

44'üncü sayfadaki Okuma Parçasında ise Taassup kavramı açık ve net olarak "bir düşünceye veya bir inanışa körü körüne bağlanmak, taraf olmak" şeklinde tanımlanmıştır.

Bizce bu sorudaki seçeneklerde hem Taassup hem Cehalet kavramlarının birlikte verilmesi iki doğru cevabın olmasına yol açıyor. Hem soruyu hazırlayan, hem kitabın yazarı olan öğretmenlerimizin kavramların anlamları konusunda daha titiz olması gerektiği açık.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlüklerin kullanımını engeller?

A
Hoşgörü
B
Adalet
C
Doğruluk
D
Zorlama
Soru 6

“Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”

(Nisâ suresi, 93. ayet)

Bu ayet aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

A
İbadet hakkını
B
Yaşama hakkını
C
İnanç özgürlüğünü
D
Düşünce özgürlüğünü
Soru 7

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”

(Mâide suresi, 90. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Batıl inançlar dinî eğitimin yetersizliğinden kaynaklanır.
B
İçki, kumar ve şans oyunları Allah’ın yasakladığı işlerdendir.
C
Dinin emir ve yasaklarına uymak mutlu olmanın şartlarındandır.
D
Allah insanları iyiliğe yönlendirir, kötülükten uzaklaştırmak ister.
Soru 8

İlim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana farzdır. Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır.

Bu hadis aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?

A
İnanç özgürlüğü
B
Seyahat özgürlüğü
C
Eğitim hakkı
D
İbadet hakkı
Soru 9

Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.

Atatürk’ün bu sözünden din hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
İnsan ve toplum için önemlidir.
B
Cehalet ve taassubun düşmanıdır.
C
Birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahiptir.
D
Milletlerin devamlılığını sağlayan bir unsurdur.
Soru 10

“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin…”

(Bakara suresi, 188. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Ticaret yapmanın helal olduğu
B
Mirastan pay almanın meşruluğu
C
Helal gıda ile beslenmenin önemi
D
Kul hakkının gözetilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dinin yozlaştırılmasına karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

A
İnanç ve ibadet özgürlüğünü sınırlamak
B
Bağnazlık ve hurafelerle mücadele etmek
C
Dinin esas kaynağından öğrenilmesini sağlamak
D
Gerçek din âlimlerinin yetişmesine önem vermek
Soru 12

Allah tarafından gönderilen, peygamberi ve kutsal kitabı olan, hayata yön veren, inanç, ibadet ve ahlak kurallarının bütünüdür.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medeniyet
B
Bilim
C
Din
D
Sanat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi aklı kullanmayı ve öğrenmeyi teşvik eden ayetlerden biri değildir?

A
“Yaratan Rabb’inin adıyla oku.”

(Alâk suresi, 1. ayet)

B
“… De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”

(Zümer suresi, 9. ayet)

C
“… Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”

(Fâtır suresi, 28. ayet)

D
“Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.”

(Şûrâ suresi, 19. ayet)

Soru 14

İslam tarihinde ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medrese
B
Suffe
C
Beytü’l-Hikme
D
Küttap
14 numaralı soru için açıklama 
Suffe, eski evlerdeki seki, sed gibi yüksekçe eyvan demektir. Dilimizde buna sofa da denir. İslâm tarihinde "suffe" denilince, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Medine'deki mescidinin bitişiğindeki bu isimle anılan yer anlaşılır. Burada barınan sahabîlere de "ashab-ı suffe" veya "ehl-i suffe" denir. Ashab-ı suffe ictimaî, siyasî ve askerî nedenlerle Medine döneminde ortaya çıkmıştır. Kavim ve kabileleri arasında İslâm'ı yaşama imkânı bulamayıp gerek Hz. Peygamber (s.a.s.)'le beraber Mekke'den ve gerekse muhtelif yerlerden Medine'ye hicret eden fakir, yeri, yurdu olmayan kimseler burada barınırlar ve ve islâmî tedrisatla meşgul olurlardı. İslâmiyet'te ilk yatılı medrese burası olmuştur. Bundan sonra buranın durumu örnek alınarak İslâm aleminde medreseler hep camilerin etrafına yapılmıştır.
Soru 15

Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün 1067 yılında kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burûciye Medresesi
B
İnce Minareli Medrese
C
Nizamiye Medresesi
D
Gök Medrese
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav.) gelen vahiy şekillerinden biri değildir?

A
Yazılı olarak gelmesi
B
Perde arkasından duyma
C
Cebrail’in bizzat getirmesi
D
Doğrudan kalbe yerleştirilmesi
Soru 17

Akıl ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

A
İyiyi kötüden ayırır.
B
Dinî sorumluluğun ön şartıdır.
C
İrade ve davranışlara yön verir.
D
Tüm canlılara verilmiş bir nimettir.
Soru 18

Aşağıdaki âlimlerden hangisi tefsir alanında çalışmaları ile tanınmıştır?

A
İbni Sina
B
Taberî
C
Buhari
D
Birunî
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre bilgi kaynaklarından biri değildir?

A
Vahiy
B
Duyular
C
Akıl
D
Rüya
Soru 20

Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın şekilde ilk çizen Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kindi
B
Harezmî
C
Piri Reis
D
Battâni
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Testleri:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Mart 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın