Açık Lise Online Felsefe 2 Test 3

Felsefe Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Online Felsefe 2 Test 3

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

A
Güzellik
B
Sorumluluk
C
Vahiy
D
Meşruiyet
1 numaralı soru için açıklama 
A) Güzellik: Estetik ve sanat felsefesinin, B) Sorumluluk: Etik (ahlak felsefesi)nin; C) Vahiy: Din felsefesinin; D) Meşruiyet: Siyaset felsefesinin temel kavramıdır. Ahlak felsefesinin diğer temel kavramları için buraya bakın: Ahlak Felsefesi (Etik) Temel Kavramları, Soruları, Sorunları, Belli Başlı Görüşler
Soru 2

Arkadaşına yaptığı olumsuz bir davranıştan dolayı kişinin ileride pişmanlık ve üzüntü duyması hangi kavramla ifade edilir?

A
Vicdan
B
Erdem
C
Sorumluluk
D
Özgürlük
2 numaralı soru için açıklama 
Vicdan: Bizi iyiye yönelten, kötüden uzaklaşmaya zorlayan içsel güç veya yeti diye tanımlanabilir.
Soru 3
 • Ahlak yargıları değerlerle ilgilidir ve insanın nasıl davranacağını belirler.

 • Bilimsel yargılar ise olaylar arasındaki değişmez neden sonuç ilişkilerini gösteren evrensel yasalardır.

Buna göre Ahlaki yargıların bilimsel yargıdan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olaylar arasındaki neden - sonuç ilişkilerini ortaya koyması
B
Olması gerekeni ortaya koyması
C
Evrensel özelliğe sahip olması
D
Nesnel olması
3 numaralı soru için açıklama 
Ahlaki yargılar, değer yargısı niteliğindeki yargılardır; olanı (gerçekte yapılanı, var olanı) değil, aslında olması gerekeni (yapılması gerekeni) ifade ederler. Ahlaki yargıların özellikleri için bakın: Ahlak Felsefesi (Etik)
Soru 4

Ahlaksal eylemler insana mutluluk veriyorsa iyi, vermiyorsa kötüdür. Bütün insanlar eylemlerini kendilerine yarar sağlayacak biçimde düzenler.

Bu ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Varoluşçuluk
B
Sezgicilik
C
Anarşizm
D
Faydacılık
4 numaralı soru için açıklama 
Yarar=fayda.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, evrensel ahlak yasasını objektif özelliklerin belirlediğini savunan düşünürlerden değildir?

A
Sokrates
B
Farabi
C
Bentham
D
Kant
5 numaralı soru için açıklama 
Bentham, faydacı filozoflardandır. Fayda, evrensel ahlak yasasını dayandırabileceğimiz objektif bir ilke değildir, aksine kişiye, zamana, topluma göre değişebilen subjektif (öznel) ve göreceli (relatif) bir ilkedir. Diğer filozoflar için buraya bakın: Ahlak Felsefesi (Etik)
Soru 6

İnsan, varlığın birliğine ya da Tanrıya üç aşamadan geçerek ulaşabilir. Bu aşamalardan geçen insan kamil insandır. Kamil insan yaratanla yaratılanı bir ve aynı şeyler olarak görür. Bu birliğe Aynü’l cem diyen düşünürün ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunus Emre
B
Hacı Bektaş Veli
C
Farabi
D
İbn-i Sina
6 numaralı soru için açıklama 
Kökleri İbn-i Arabi gibi düşünürlere kadar giden Vahdet-i Vücud (varlığın birliği) ilkesini Hacı Bektaş-ı Veli, Aynü'l Cem kavramı ile ifade etmiştir.
Soru 7

Devletin iktidar gücünü hiçbir iç veya dış baskı olmadan kullanmasıdır. Bir devletin diğer devletlere karşı bağımsızlığının bir göstergesidir.

Burada tanımlanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Egemenlik
B
İktidar
C
Meşruiyet
D
Hukuk
Soru 8

Demokratik veya hukuksal otoritenin kaynağı, insanın doğal yeti, nitelik ve gereksinimlerinden doğan yazılı hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağlar.

Bu anlayış aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A
Bütün insanların hukuk karşısında eşit olmasına
B
Yönetici sınıfa ayrıcalık tanımasına
C
Devlette sürekliliğin sağlanmasına
D
Karizmatik lider oluşturmasına
8 numaralı soru için açıklama 
Demokratik veya hukuksal otoritenin kaynağı, insanın doğal yeti, nitelik ve gereksinimlerinden doğan yazılı hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağlaması fikri "hukukun üstünlüğü" ve "hukuk önünde eşitlik" ilkeleri ile ilgilidir.
Soru 9

Hobbes’a göre devlet yapma bir cisimdir. Doğada asıl gerçek olan tek tek cisimlerin bir araya gelerek başka şeyleri oluşturması gibi asıl gerçek olan tek tek bireyler de bir araya gelerek kurumları, kurumlarda devleti oluşturmuşlardır.

Parçada verilen düşüncenin ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdeal düzenin olmadığı
B
Devletin karmaşayı oluşturduğu
C
Devletin doğal bir kurum olduğu
D
Devletin insanlar tarafından oluşturulan bir kurum olduğu
9 numaralı soru için açıklama 
Hobbes'a göre devletin korunma ihtiyacından kaynaklanan toplumsal sözleşmenin eseri/ürünü olan yapay bir kurum olduğuna ilişkin bilgi ve devlet ile ilgili diğer görüşle için: Siyaset Felsefesi Temel Kavramları için bakın!
Soru 10

İdeal düzenin her şeyden önce inanç, vicdan, düşünce ve ekonomi alanında serbest girişim özgürlüğü başta olmak üzere tüm etkinlik alanlarında özgürlüğe önem verilme ile gerçekleşeceğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saint Simon
B
Karl Marx
C
Protagoras
D
Adam Smith
10 numaralı soru için açıklama 
Siyaset Felsefesinde İdeal Düzenin Temel İlkesi ile ilgili görüşler için bakın! Biz burada A) Saint Simon ve B) Karl Marx'ın sosyalist (eşitlikçi); C) Protagoras'ın ideal düzeni imkansız ve devleti de gereksiz sayan Sofist bir filozof olduğunu; D) Adam Smith'in Kapitalizmin de kurucusu olan Liberalist devlet fikrini savunan bir düşünür olduğunu belirtelim.
Soru 11

Devlet organizma gibidir, İnsanda bulunan duygu, cesaret ve akıl devlette, yöneticiler, bekçiler ve çalışanlar olarak karşılığını bulur. Filozoflar kral olduğunda ideal devlet gerçekleşmiş olacaktır.

İdeal devlet hakkında yukarıdaki düşünceleri savunan filozof hangisidir?

A
Campanella
B
Protagoras
C
Platon
D
Gorgias
11 numaralı soru için açıklama 
A) Campanella= Güneş Ülkesi adlı ütopyanın yazarıdır. B) Protagoras= Devletin gerekliliğini reddeden sofist bir filozoftur. C) Platon: Devleti tıpkı insan organizması kadar doğal bir varlık olarak kabul eder. İnsanda akıl ne ise devlette de filozflar/kral aynısıdır. D) Gorgias= Devletin gerekliliğini reddeden sofist bir filozoftur.
Soru 12

1984 isimli eserinde baskıcı yönetimleri gözlemleyerek bu durumun değişmemesi halinde dünyanın gelecekte alacağı görünümü anlatmaya çalışan düşünür kimdir?

A
Campanella
B
Thomas More
C
George Orwel
D
Charles De Montesquieu
12 numaralı soru için açıklama 
A) Campanella= Güneş Ülkesi'nin yazarı B) Thomas More= Ütopya'nın yazarı C) George Orwel= 1984 ve Hayvanlar Çiftliği adlı meşhur kitapların yazarı. Korku ütopyası tarzında insanlığı bekleyen tehlikelere dikkat çeken 1984 adlı eseri ile meşhurdur. D) Charles De Montesquieu: 18. yüzyıl Franszı politik düşünürüdür. Kuvvetler ayrılığını savunmuştur. Kanunların Ruhu adlı eserin yazarı.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, ideal düzen arayışlarıyla ilgili olarak yazılmış ütopik bir eser değildir?

A
Kanunların Ruhu
B
Erdemli Toplum
C
Güneş Ülkesi
D
Yeni Dünya
13 numaralı soru için açıklama 

A) Kanunların Ruhu: Montesquieu'nun yönetim biçimlerini, iklimin yönetim ve halk üzerindeki etkilerini incelediği kuvvetler ayrılığı ilkesini savunduğu eseridir.

Diğer üç eser ütopya tarzındadır:

B) Erdemli Toplum: Farabi (olumlu ütopya)

C) Güneş Ülkesi: Campenella (olumlu ütopya)

D) Yeni Dünya: A. Huxley (olumsuz ütüpya-korku ütopyası)

Soru 14

Sanatçı dışarıdan almış olduğu izlenimlerle işe başlar ve bu izlenimler sanatçı için ham bir malzemedir. Sanatçı bu ham malzemeleri işler, dönüştürür ve bir sentez haline getirir.

Bu düşünceye göre sanatçı eserlerini aşağıdakilerden hangisine göre oluşturur?

A
Oyun olarak sanat.
B
Yaratma olarak sanat.
C
Taklit olarak sanat.
D
Yansıtma olarak sanat.
14 numaralı soru için açıklama 
Yaratma olarak sanat, sanatı, sanatçının öznel yaratımı olarak kabul eden B. Croce'un fikridir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel sorularındandır?

A
Evren yaratılmış mıdır?
B
Ahlaki eylemin amacı var mıdır?
C
Ahlaki eylemin amacı var mıdır?
D
Ortak bir güzellik anlayışına ulaşılabilirmi?
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargılar için söylenemez?

A
Estetik yargılar bireyseldir.
B
Estetik yargılar subjektiftir.
C
Estetik yargılar doğru ve yanlış biçiminde değerlendirilir.
D
Estetik yargılar kültürel özelliklerden etkilenir.
Soru 17

Renkler, şekiller ve sesler kişiler tarafından farklı şekilde değerlendirilir. Kimse kendisinin güzel bulduğunu başkalarının da güzel bulmasını bekleyemez.

Bu düşünce estetik yargıların hangi özelliğini ifade eder?

A
Estetik yargılar zaman içinde değişikliğe uğrayabilir.
B
Estetik yargılar kültürden etkilenir.
C
Estetik yargılar zorunludur.
D
Estetik yargılar subjektiftir.
Soru 18

Teoloji belirli bir dini temel alır ve incelediği dinin kurallar sistemini doğru olarak kabul eder. Her dini kendine özgü tarihi, konusu ve problemleriyle ele alıp inceler. Din felsefesi ise genel olarak dinin doğası, dinsel inancın yapısı, dinin insan yaşamındaki yeri gibi konuları nesnel bir yaklaşımla ele alır.

Buna göre teolojinin din felsefesinden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Dinleri genel olarak ele alır.
B
Dinsel inancın dayandığı temelleri inceler.
C
Kendi inandığı dinin inançlarını sorgulamaz.
D
Bütün dinlere bakış açısı eşit mesafededir.
Soru 19

Tanrı’nın kendi varlığı ve buyruklarını dolaylı ya da dolaysız olarak peygamberler aracılığı ile duyurması aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

A
İman
B
Vahiy
C
Kutsal
D
Peygamber
19 numaralı soru için açıklama 
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tanrının varlığını kabul eden görüşlerden değildir?

A
Teizm
B
Deizm
C
Panteizm
D
Ateizm
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise (Ortak) Felsefe 2 Testleri

Felsefe Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Haziran 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Online Felsefe 2 Test 3 (12 Yorum)

 1. admin benim aöl resmi sayfamda 7. dönem yazıyor toplamda ben ygs başvursaydım girebilirmiydidm ?

 2. “insani insan yapan öz onun ruhudur ”

  yukardaki görüs hangi mutasavvifa

  aittir ???

  Ben MEVLANA diyorum ama tam emin degilim!!

  • paylastıgınız soru ılgımı cektı ve bende kucuk bı arastırma yaptım..
   buldugum kaynakta bu sozun Arıstoteles e aıt oldugu gosterıyor.

   ( insanı insan yapan da onun özü olan ruhtur (Aristoteles,.)

   buldugum kaynak yanlıs ıse bende kıme aıt oldugunu merak etmekteyım..

   • ama şıklarda Yunus emre,Mevlana,Ahmet yesevi, Haci bektasi veli ve Ibni Haldun yaziyor … yani ARISTOTELES’e ait olamaz ama yinede tesekkürler

    • Bu lınkte Arıstoteles’ın ruh anlayısı ıle ılgılı uzunca bır yazı ve yazının ıcınde su kısım yer alıyor:

     Görme ortadan kaldırıldığı
     anda, göz artık göz olmayan olacaktır. Ayrıca
     doğal bir cisim olarak baltanın özü, baltayı
     balta yapan şeydir. Baltanın özü, baltanın ruhu
     olarak kabul edilebileceği gibi, insanı insan
     yapan da onun özü olan ruhtur (Aristoteles,
     2001: 68). Ruh bedensiz olamayacağı gibi,
     beden de bir ruha sahip değilse yok olmaya
     mahkûmdur. Ruh, bedeni terk edince, beden
     de formunu kaybeder, yok olur (Aristoteles,
     2001: 70).

     burada bahsettıgınız sozler gecmekte.bu durumda ya bu kaynak yanlıs yada verdıgınız sıklarda bı yanlıslık var..
     acıkcası dogru olan hangısı bende merak ettım..

    • bır de bu kaynakta yunus emreden bahsedılmıs ..

     Yunus Emre

     Yunus Emre felsefesini Kuran’a dayandırır. Ona göre, gerçek varlık (Hakk) Tanrıdır. Evren ise bir görüntüler alanı, bir hayaldir. Doğru bilgi (hakikat) Tanrı’yı tanımaktır. Tanrıyı tanımanın tek yolu ise sevgidir, aşktır. Yüce değer, Tanrıya yönelmektir. Yunus’a göre de bu dünyadaki her şey Tanrının kendisindeki sevgi yüzünden varlığa getirilmiştir. Yani her şey, Tanrıdan dolayı var olmuş, Tanrıdan dolayı güzel, uyumlu ve düzenlidir. Ona göre gerçek bilgi Tanrıyı bilmektir. Tanrıyı bilmenin ve tanımanın yolu aşktır, sevgidir. Yunus Emre’ye göre insan, beden ve ruhtan meydana gelmiştir.

     İnsanı insan yapan “öz” onun ruhudur.

     Ruh, yüce değerlerin ve asıl varlığın çıkmış olduğu köktür. Ruhun özü ise gönüldür. Gönül’ün özü ise sevgidir. Gönül, Tanrı’nın evidir. O halde insanları insan yapan şey, gönül sahibi olmalarıdır. Tanrıyı ve birbirlerini sevmekte birleşmeleridir. Ona göre, Tanrının yarattıklarını sevmeyen, onların haklarına saygı göstermeyen Tanrı’ya ulaşamaz. Gerçek ve yüce değer iyilik yapmaktır. Anlaşılacağı üzere Yunus Emre’nin ahlak yasası anlayışı tıpkı Mevlana da olduğu gibi:”Yaratılmış her varlığı sevmek iyi, sevmemek kötüdür”. “Yüce değer iyilik yapmaktır..

     sanırım dogru cevap yunus emre

     • elinize saglik kisa özet gibi olmus benim icin…
      yurtdisinda aöl okuyorum ve hala dönem kitaplarim elime ulasamadi.
      int. okuyor testler cözüyorum ama bu soruya cok kafa yordum…
      düsüncenize katiliyorum Yunus Emre cok agir basiyor

     • Kişisel merak ise bunu açıp okumak lazım. Ne diyim? Soru insanı insan yapan ruhu mudur? Sorusu muydu? Bana sorarsan ruh ve beden ayrılmaz. Ruh ve bedeni ayıran ve ruhu önceleyen Aristo, Descartes gibi filozoflar var. Ama ruh ve bedeni ayırdığınızda ruhun bedeni (stresliyken karnın ağrımasını…) ya da tersi bedenin ruhu (aç iken mutsuz ve sinirli olma…) gibi olayları nasıl açıklayacaksınız? Descartes açıklayamamış. Kıyamet günü nasıl dirileceğiz o zaman diyorsanız; Allah (Azze ve celle) ruhu önce demiyor ki, insanı baharda doğanın yeniden canlanması gibi kaldıracağını söylüyor.

     • rıca ederım ısa musa..arastırırken bende okumus bılgı edınmıs oldum..
      bı faydam olmussa ne mutlu..
      ıkıncı sınıfta benımde ısıme yarıcak..
      benım kıtaplarım var ama ınternetten calısmak daha ogretıcı gelıyor sankı bır yarısmada gıbı hıssedıyor ınsan kendını..
      ayrıca calısan bır kısı olarak yanında kıtaplarını goturup calısma ortamı bulamıyorsun ama pause lerde cep ten yada pc den daha kolay calısabılıyorsun ..
      yeterkı ınsan calısmak ogrenmek ıstesın..
      allah yardımcınız olsun basarılar dılerım..