Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 1

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 1

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 1

Soru 1

I. Yeri ve zamanı belli olmayan değişimlerdir

II. Sayılarla ifade edilir

III. Soyuttur

IV. Geneldir

Yukarıda verilenlerden hangileri “sosyal olgu”nun özelliklerindendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
1 numaralı soru için açıklama 
Sosyal olgular, I. Yeri ve zamanı belli olmayan değişimlerdir, III. Soyuttur ve IV. Geneldirler. Ancak bu özelliklere sahip olan sosyal olguların II. Sayılarla ifade edilmesi mümkün değildir. SAYILARLA İFADE EDİLEBİLEN, sosyal OLAYlardır. Sosyal olaylar, somut, yeri zamanı belli, tekil ve sayısal olarak ifade edilebilen oluşumlardır. Örneğin, evlilik bir sosyal olgudur (genel ve soyuttur); Ali ile Ayşe'nin 26 Temmuz 2015 günü belediye düğün salonunda nikahlanarak evlenmesi bir sosyal olaydır. 2015 yılında kaç evlilik olduğu, bu sayının geçen yıllara göre düşük mü, yoksa yüksek mi olduğu gibi sayısal bilgiler sosyal olaylar için yapılabilecek sayısal (istatistiksel) değerlendirmelerdir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından değildir?

A
Toplumsal ilişkileri doğru olarak anlamak
B
Bireyi daha iyi anlayabilmek için toplumu incelemek
C
Toplumlar arası benzerlik ve farklılıkları saptayarak genellemelere ulaşmak
D
Toplumsal değişimlerin yönelimleri hakkında öngörülerde bulunmak
2 numaralı soru için açıklama 
Bireyi daha iyi anlayabilmek için toplumu incelemek, sosyolojinin amacı değildir. Bu amaç psikoloji (ya da psikolojinin bir dalı olan sosyal psikoloji) için geçerli bir amaçtır.
Soru 3

Aynı fiziksel mekanı paylaşmayan ancak yaş, cinsiyet, meslek, gelir, eğitim gibi ortak özellikleri olan bireylerin gruplandırılması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
A) Toplumsal kategori
B
B) Gösteri topluluğu
C
C) Toplumsal grup
D
D) Toplumsal yığın
3 numaralı soru için açıklama 
En ayırt edici özelliği ile soruyu çözelim: A) Toplumsal kategori, bir arada bulunmayan, aynı fiziksel mekanı paylaşmayan insanların bir aradaymış gibi düşünülmesi ile var oluyor. Diğerleri ise B) Gösteri topluluğu, C) Toplumsal grup ve D) Toplumsal yığın aynı fiziksel mekanda bir arada bulunan insanlardan oluşuyor.
Soru 4

Ortaçağ’da İmparatorluklar döneminin zanaatkarlarının mesleki örgütlenme biçimi Anadolu’da hangi adla bilinirdi?

A
Monarşi
B
Lonca
C
Ahilik
D
Serf
4 numaralı soru için açıklama 
Doğru cevap C) Ahilik'dir. Halen Kırşehir'deki Ahi Evran Üniversitesi ve ona adını veren Ahi Evran, Ahilik teşkilatının ileri gelen manevi şahsiyetlerinden birisidir. A) Monarşi: Tek kişi egemenliğini (krallık) ifade eder. B) Lonca: Ortaçağ Avrupası'ndaki esnaf sınıfını; D) Serf ise: Ortaçağ Avrupası'ndaki toprağa bağlı köylü (çiftçi) sınıfını ifade eder, diğer özgür köylülerden farklı olarak toprakla birlikte satılabilirler. (Senyör de Derebeylerini ifade eder. Senyörler, feodal beylerdir. Bizim Doğu Anadolu'daki aşiret ağalığı, uygulamada ahlaki farklılıklar olmakla birlikte, Avrupa'daki derbeyliklerine, senyörlüğe benzer)
Soru 5

Doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olmayan, kanıtlanmak üzere ortaya atılmış, araştırmacının geçici açıklaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Deneyleme
B
Varsayım
C
Gözlem
D
Sınıflama
Soru 6

Sosyolojik bir inceleme yapan araştırmacı kendi değer yargılarından arınmış olarak çalışmasına başlamalı, değer yargılarına ters düşse bile tarafsız davranmaktan vazgeçmemelidir.

Yukarıda verilen açıklama bilimsel çalışmalarda uyulması gereken ön kabullerden hangisiyle ilgilidir?

A
A) Konunun sınırlandırılması ilkesi
B
B) Nedensellik ilkesi
C
C) Nesnellik ilkesi
D
D) Somutluk ilkesi
6 numaralı soru için açıklama 
Kısaca tarafsızlık olarak ifade edilebilecek olan bu ilke nesnellik ilkesidir.
Soru 7

Bir şehrin lise öğrencilerinin gelecekten beklentilerini belirlemeye yönelik bir araştırma yapılacaktır. Problem belirlendikten sonra, hipotezleri test etmek amacıyla sorular hazırlanır ve araştırmanın kapsamına giren öğrencilerden seçilen gruba bu sorulara açık ve doğru cevap vermeleri istenir.

Bu araştırmada kullanılan araştırma tekniği hangisidir?

A
Anket
B
Görüşme
C
Gözlem
D
Sosyometri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişkilerde bulunması gereken özelliklerden değildir?

A
A) Belli bir zaman sürecinde devam etmesi
B
B) Bireylerin birbirinden haberdar olması
C
C) Bireyler arasında etkileşim olması
D
D) En az üç kişi arasında olması
8 numaralı soru için açıklama 
Üç kişi şartı yoktur. İki kişi de olsa, diğer şartlar varsa yeterlidir.
Soru 9

Kazanılmış statüler bireyler tarafından emek, eğitim ve deneyimlerle sonradan edinilir ve değiştirilebilirler.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “kazanılmış statüye” örnektir?

A
A) Çorumlu olmak
B
B) Erkek olmak
C
C) Baba olmak
D
D) Azeri olmak
9 numaralı soru için açıklama 
Baba olmak doğuştan gelen bir statü değildir (Erkek veya kız olmak, Azeri veya Rum olmak, Konyalı veya Kenyalı olmak doğuştandır).
Soru 10

Toplumsal yapı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
A) Binalar, yollar maddi kültür öğesidir.
B
B) Toplumsal yapı öğeleri birbirleriyle etkileşim halindedir.
C
C) Toplumsal ilişkiler olmadan toplumsal yapıdan söz etmek mümkün değildir.
D
D) Bir toplumsal öğede meydana gelen değişim diğer toplumsal öğeleri etkilemez.
10 numaralı soru için açıklama 
B ve D çelişiktir. B doğrudur, D yanlıştır. Yanlış olan istendiği için cevap D'dir.
Soru 11

Okulda kendi çocuğunun öğretmeni olan bir adamın evde baba gibi davranması gerekirken öğretmen gibi davranması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
A) Rol çatışması
B
B) Rol pekiştirmesi
C
C) Statü belirsizliği
D
D) Anahtar statü
11 numaralı soru için açıklama 
Bu örnekte babalık rolü ile öğretmenlik rolü çatışmıştır.
Soru 12

Toplumsal değerlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
A) Bireyler üzerinde baskı kurarak bireylerin davranışlarını kontrol ederler.
B
B) Bireylere toplumsal rollerini seçmelerinde rehberlik ederler.
C
C) Toplumsal değerler toplumsal dayanışmayı güçlendirirler.
D
D) Manevi değerler maddi değerlerden daha hızlı değişir.
12 numaralı soru için açıklama 
Manevi değerler maddi değerlerden daha hızlı değil, daha yavaş değişir. Bakınız 1. soru.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yazılı toplumsal normların yaptırımlarındandır?

A
Kınama
B
Ayıplama
C
Toplumdan dışlanma
D
Özgürlüğün kısıtlanması
13 numaralı soru için açıklama 
Hapis cezası gibi yollarla özgürlüğün kısıtlanması, yazılı toplumsal normalarla (yasalarla, mahkeme kararlarıyla) belirlenen bir yaptırımdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ikincil toplumsal grupların özelliklerindendir?

A
A) İlişkiler amaca yönelik ve resmidir
B
B) Grup üyelerinde “biz” bilinci hakimdir
C
C) Yardımlaşma ve sevgi bağları yüksektir
D
D) Bireyler arasındaki ilişkilerde süreklilik vardır
14 numaralı soru için açıklama 
Bir devlet dairesi, bir hastane, bir vergi dairesi, bir şirket gibi gruplar ikincil gruplardır ve bu gruplarda, ilişkiler resmidir ve belli bir amaca yöneliktir. (Bir vergi dairesinde memur, şef, müdür, mükellef gibi kişiler arasındaki ilişkilerin mevzuatla (yasa ve yönetmeliklerle) düzenlenmesi ve belirli bir amaca (mükelleflerden vergi toplama) yönelmesi gibi...
Soru 15
Cemaatler yüz yüze ilişkilerin ve geleneklerin etkili olduğu nüfusu az yapılardır. Cemaat üyeleri arasında yardımlaşma üst düzeydedir. Çıkar ilişkileri ön planda değildir. Evlenmelerde eş seçiminde anne ve babanın onayı etkilidir.

Buna göre toplumsal grup örneklerinden cemaat(topluluk) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A) Cemaatlerde yazılı hukuk toplumsal düzeni sağlayan temel faktördür.
B
B) Cemaatlerde yüz yüze samimi ilişkiler görülür.
C
C) Evlilik ilişkilerinde geleneksel kalıplar hakimdir.
D
D) Cemaat ilişkileri daha çok küçük gruplarda görülür.
15 numaralı soru için açıklama 
Öncelikle burada cemaat denince kast edilen dini cemaatler değil, toplumsal grupların iki temel biçiminden birisidir: 1) Cemaat ve 2) Cemiyet. Cemaate örnek olarak dini cemaatler de verilebilir belki, ama kast edilen sadece ve öncelikle dini cemaatler değil, örgütlenmesi geleneksel yapıda olan toplulukları ifade eder: Köyler, aşiretler, klanlar gibi. Dolayısıyla ilişkiler de sözlü geleneklere göre düzenlenir; yazılı hukuk normlarına (yasa, yönetmelik v.b.) göre değil.
Soru 16

Tarihsel süreç içinde insanların göçebelikten yerleşik hayata geçmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Özel mülkiyetin ortaya çıkması
B
B) Tarımsal faaliyetin başlaması
C
C) Savaşların artması
D
D) Yazının icadı
16 numaralı soru için açıklama 
Toplulukları toprağa bağlayan, bir yere yerleşmeye zorlayan faktör tarım'dır; tarımın ve tarımsal üretime dayalı geçim tarzının bulunmasıdır. Yerleşik yaşamdan önce insan topluluklarının avcılık ve toplayıcılığa dayalı göçebe topluluklar halinde yaşamını sürdürdükleri varsayılır.
Soru 17

Kentleşmenin nedenlerinden olan köyün iticiliği ve kentin çekiciliği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Hızlı nüfus artışı sonucu oluşan işsizlik köyleri daha cazip hale getirmektedir.
B
Tüketim ürünlerinin bol ve çeşitli olması kentin çekici özelliklerindendir.
C
Eğitim, sağlık gibi olanakların yetersizliği şehirleri itici kılmaktadır.
D
Sakin ve huzurlu bir yaşam isteği köyleri bir cazibe merkezi yapmaktadır.
Soru 18

Tabakalar arası geçiş yapmanın mümkün olmadığı ve bireylerin hangi tabakadan olacağının doğumla belirlendiği Kast sistemi hangi tabakalaşma türüne örnek olarak verilebilir?

A
A) Yarı kapalı tabakalaşma
B
B) Açık sınıf tabakalaşması
C
C) Kapalı sınıf tabakalaşması
D
D) Tabakalar arası geçişin belli ölçütlere dayandığı tabakalaşma
18 numaralı soru için açıklama 
Kapalı sınıf tabakalaşmasında (Kast Sisteminde olduğu gibi) tabakalar arası geçiş tamamen yasak(kapalı)dır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnektir?

A
A) Bir işçinin kendisine kalan bir mirasla fabrikanın yeni sahibi olması
B
B) Bir işçinin bir fabrikadan başka bir fabrikaya geçmesi
C
C) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması
D
D) Bir bakkalın marketler zinciri açması
19 numaralı soru için açıklama 
Yatay hareketlilikte kişinin tabakası değişmez. Bir işçinin başka bir fabrikaya geçerek orada işçiliğe devam etmesinde olduğu gibi. Yine işçidir, yine üç aşağı-beş yukarı aynı gelir düzeyindedir, yine aynı tabakadadır.
Soru 20

I. Beraber yaşama isteği ve arzusunda olunması

II. Ortak bir kültürel mirasa dayanmaması

III. Milletin saf bir ırka ve kökene dayanması

IV. Türk olma duygusuna sahip olma

Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün Millet anlayışına uygunluk gösterir?

A
A) I ve II
B
B) II ve III
C
C) I ve IV
D
D) III ve IV
20 numaralı soru için açıklama 
Etnik bir kimlik olarak değil, ancak ortak tarih ve inanç bağıyla birbirine bağlı olan insanlardan oluşan bir millet olarak Türk'lük duygusu ve bilinci ile birlikte yaşama istek ve iradesi Atatürk'ün millet kavramına yüklediği anlamdır. (Burada şuna dikkat: Atatürk'ün tanımına göre, birlikte yaşama istek ve iradesinde olmayanlar, etnik (ırk) olarak Türk olsalar bile, bu milletin bir bireyi (üyesi, parçası) olamaz. Bu vatan, Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda yedi düzele karşı Kürdüyle-Türkmeniyle-Çerkesiyle birlikte savunduğumuz bin yıllık ortak vatanımız ve inşallah bin yıl daha birlikte yaşayacağımız. Aramıza etnik ve mezhepsel ayrılık tohumları ekenler hainlerden başkası değil.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

İlgili teste geç:

Açık Lise Sosyoloji Testleri

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 1

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 2

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 3

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 4

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 1

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 2

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 3

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

Felsefe Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 1 (6 Yorum)

  1. Merhaba Admin ,yine rahatsız ediyorum seçmeli girişimcilik 1 dersinde dönem 5 diyor psikoji v.s hangi testi çözmem gerekiyor kafam karıştı bigilendirirmisiniz şimdiden çok teşekkürler.

  2. Teşekkürler.Seçmeli Dersler ,Felsefe 1.2 İşletme 1.2, Peygamberimizin Hayatı 3.4 Sanat Tarihi 1 ,Tarih 2,Coğrafya 3,Türk Edebiyatı 5,Psikoloji 1, sosyoloji 1,girişimcilik 1)Seçmesiz Derler,coğrafya 1,Tarih 1.

    • Çokmuş, ama test eklemeye devam ediyoruz. Bu dersleri de ekleyeceğiz, sadece biraz zaman lazım. Bizi takip etmeye etmeye devam edin ve arkadaşlarınıza tavsiye edin. KR Açık Lise

  3. Merhaba admin .Seçmeli derleri seçtim ortak derslerim bitti ,seçmelilerde yeni testler olucakmı yoksa bunları çözsem yeterli olurmu? kredimi tamamlamak için kolay gelsin 🙂

    • Bu testleri çözmeniz yeterli, testlerden eğer az doğrunuz çıkıyorsa (en azından 15 kadar doğru yapmak idealdir, yüksek ortalama hedefiniz varsa 18-20 doğruyu yakalamaya çalışın) o zaman başka testler arayın. Buradan yorum atarak test eklenmesini istediğiniz dersleri (dönem numarasıyla) yazarsanız yenilerini ekleriz.