Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 2

Açık Lise Felsefe Grubu (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık) Dersi Online Testleri ana sayfası!

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 2

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi modern mantığın konularından değildir?

A
Özdeşlik mantığı
B
Kiplik mantığı
C
Klasik mantık
D
Varlık mantığı
1 numaralı soru için açıklama 
Klasik Mantık, AÖL müfredatında da 1. dönemde (Mantık 1) dersi olarak görülen sözel-niteliksel bir mantıktır ve Modern Mantık'ın konularından birisi değildir. Klasik Mantık Aristo ile başlayan ve 20. yüzyılın başlarına kadar devam eden geleneksel 2 değerlikli niteliksel mantığı; Modern Mantık ise sembolik ifadelerin ve sembollerle denetleme ve çözümlemelerin başladığı ve giderek çoklu ve bulanık mantık gibi aşamalara varan 20. yüzyıl mantığını ifade eder.
Soru 2

Herhangi bir önermede yüklem “iki ad”a yüklenirse ikili yüklem adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi ikili yüklemli bir önermedir?

 
A
Ali ile Ayşe kardeştir.
B
Farabi düşünürdür.
C
Şermin gazetecidir.
D
1, tek sayıdır
2 numaralı soru için açıklama 
"Ali ve Ayşe kardeşitir." önermesinde kadeş olma yüklemi iki özneye (Ali ve Ayşe'ye) yüklenmiştir.
Soru 3

Ali çalışkandır (P) önermesi basit, Ali çalışkan değildir (∼P) önermesi bileşik önermedir.

Buna göre bir önermenin bileşik olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 
A
Yargı bildirmesine
B
Önermenin olumluluğuna
C
Önerme eklemi almasına
D
Sembol ile gösterilmesine
3 numaralı soru için açıklama 
Gündelik dildeki "değil" (∼) ifadesi, Sembolik Mantıktaki beş önerme ekleminden birisidir. Bileşik önermeler, bu beş eklemden (ve, veya, ise, ancak ve ancak, değil) birisini ya açıkça ya da örtük olarak alır. Buna göre de, "bileşiği açık olan bileşik önermeler" ve " bileşiği örtük olan bileşik önermeler" olmak üzere ikiye ayrılır.
Soru 4

“(p V q) ⇒ ∼(P q)” önermesinin ana eklemi hangisidir?

A
V
B
C
D
4 numaralı soru için açıklama 
Ana eklem, bir bileşik önermede, ana bileşen durumundaki tüm ögeleri etkileyen eklemdir. “(p V q) ⇒ ∼(P ∧ q)” bileşik önermesi, (p V q) ana bileşeni ve "ise" (⇒) eklemi ile birleştirilen ∼(P ∧ q) ana bileşeninden oluşuyor. Burada iki ana bileşeni birleştiren eklem, yani "ise" (⇒) eklemi, ana eklemdir.
Soru 5

“Yağmur yağar ise ürün bol olur’’ önermesinin önermeler mantığındaki sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
p V q
B
p∧q
C
p V∼q
D
p⇒q
5 numaralı soru için açıklama 
Sorudaki önermede açıkça ise denilmiş. İşaretleri bilenler için cevap açık:

V veya;

∧ ve;

∼ değil;

⇒ ise.

Soru 6
acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-6

yukarıda “p⇒q’’önermesinin doğruluk değeri verilmiştir.

Buna göre “∼(p⇒q)’’ önermesinin doğruluk değeri tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-5
A
.
B
.
C
.
D
.
6 numaralı soru için açıklama 

Değilleme (bir önermenin başına ∼ eklemini getirme, o önermenin doğruluk değerini tamamen değiştirir; doğrular (D) yanlış (Y), yanlışlar (Y) doğru (D) olur.

acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-6-a

Soru 7

Bir önerme, bütün yorumlamalarında en az bir doğru değerini almış ise o önerme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Geçerlidir
B
Tutarlıdır
C
Tutarsızdır
D
Totoloji
7 numaralı soru için açıklama 
Tüm yorumları doğru olan önermeler "geçerli" ve "tutarlı"dır. (Yanlış yorumları olmakla birlikte) en az bir doğru yorumu olan önermeler "geçersiz" ve fakat "tutarlı"; hiçbir doğru yorumu bulunmayan önermeler hem "geçersiz" hem de "tutarsız"dır.
Soru 8

Aşağıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-8
A
.
B
.
C
.
D
.
8 numaralı soru için açıklama 
Sadece tüm yorumları doğru (D) olan önermeler "geçerli"dir. (C ve D seçeneklerinde olduğu gibi) bir tane bile yanlış yorumu olan bir önerme diğer üç yorumu doğru olsa bile "tutarlı", fakat "geçersiz"dir.
Soru 9
acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-9

Tabloda verilen p q önermeleri eşdeğerdir.

Buna göre iki önermenin eş değer olması aşağıdakilerden hangisini gerektirir?

 
A
Aynı satırda farklı doğruluk değeri almış olmalarını
B
Tüm yorumlamalarında farklıdoğruluk değerini almalarını
C
Aynı satırda aynı doğruluk değeri almış olmalarını
D
Önermelerin en az bir tane doğru değeri almalarını
9 numaralı soru için açıklama 
Aynı satırda aynı doğruluk değeri almış olan önermeler eşdeğerdir. 1. satırda DD, 2. ve 3. satırlarda YY, 4. satırda DD değerlerini aldıkları için bu iki önerme eşdeğerdir.
Soru 10

“p V q V r” önermesinin çözümleyici çizelgede çözümlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-10
A
.
B
.
C
.
D
.
10 numaralı soru için açıklama 
V sembolü, "veya" eklemini ifade eder; "veya" eklemi ile oluşturulan tikel evetleme için kural ÇATAL AÇMA'dır.
Soru 11

“Mustafa doktordur’’ önermesinin niceleme mantığında sembolik ifadesi hangisidir?

 
A
P
B
∼Fa
C
Fab
D
Fa
Soru 12

İçinde x,y,z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 
A
8+4=12
B
x öğretmendir
C
Sokrates filozoftur
D
Ankara Türkiye’nin başkentidir
Soru 13

“∀x (x tek sayıdır)’’ açık önermesinin doğruluk değeri aşağıda verilen evrenlerden hangisinde doğrudur?

A
E={2,4,6}
B
E={1,2,3}
C
E={2,3,6}
D
E={1,3,5}
13 numaralı soru için açıklama 
“∀x (x tek sayıdır)’’ "Her x için x bir tek sayıdır." gibi bir açık tümel önermenin doğru olması, ancak bütün elemanları tek sayı olan bir sayı kümesinde doğru olabilir. D seçeneğinde yer alan E={1,3,5} kümseinin tüm elemanları tek sayı olduğu için doğru cevap D'dir.
Soru 14

“Bazı insanlar çalışkandır’’ önermesinin niceliğine dokunmadan sadece niteliği değiştirilirse aşağıdaki önermelerden hangisi elde edilir?

A
Bazı insanlar çalışkan değildir.
B
Tüm insanlar çalışkandır.
C
Tüm çalışkanlar insandır.
D
Her çalışkan insandır.
14 numaralı soru için açıklama 
Soruda bize verilen önermenin niceliği ve terimlerini değiştirmeden, "Bazı insanlar çalışkan..." sadece niteliğini değiştirmemiz (olumlu olan önermeyi olumsuz yapmamız): "Bazı insanlar çalışkan değildir."
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kabul ettiği doğruluk değerlerinden değildir?

A
Doğru
B
Yanlış
C
Özdeş
D
Belirsiz
15 numaralı soru için açıklama 
İki değerli mantıkta "Doğru - Yanlış" olmak üzere iki doğruluk değeri vardır. Üç değerli mantıkta bir önermenin doğruluk değeri "Doğru-Yanlış-Belirsiz" olabilir. "Özdeş" şeklinde bir doğruluk değeri yoktur.
Soru 16

“Pamuğun yumuşak olması mümkündür.” önermesinin kiplik mantığında sembolik ifadesi hangisidir?

A
acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-16-a
B
acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-16-b
C
acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-16-c
D
acik-lise-mantik-2-ocak-2016-soru-16-d
Soru 17

“Anka kuşu vardır’’ önermesinin varlık mantığında sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
E!a
B
Ea
C
Fa⇒Fb
D
Fa
Soru 18

Doğruluğu açıkça belli olan ve ispatlanmaya gerek olmayan önermeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Tanım
B
Aksiyom
C
Tüme varım
D
Deneysel yöntem
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerinden değildir?

A
Fizik
B
Kimya
C
Matematik
D
Biyoloji
19 numaralı soru için açıklama 
Matematik, doğal varlık veya olayları inceleyen bir doğa bilimi değil, sayı, şema, formül, şekil v.b.leri inceleyen FORMEL BİLİM'dir. Matematiğin incelediği varlıklar sadece zihinde var olan ideal varlıklar olduğu için matematiğe İDEAL BİLİM de denir. Sadece düşünme ve düşünmenin formlarını, doğru düşünmenin kurallarını inceleyen bir bilim olduğu için Mantık da ideal ve/veya formel bilimdir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı temel sorunlardan değildir?

A
Bilginin kaynağıyla ilgili sorunlar
B
Mantık değişmezleriyle ilgili sorunlar
C
Geçerlilik kavramıyla ilgili sorunlar
D
Mantık kavramıyla ilgili sorunlar
20 numaralı soru için açıklama 
Bilginin kaynağıyla ilgili sorunlar mantık felsefesinin değil, bilgi felsefesinin (epistemolojinin) ilgi alanına girer.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Mantık 2 testi için tıklayın:

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 1

Mantık Sembollerinin İşaret ve Anlamları için buraya bakabilirsiniz!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 19 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 2 (2 Yorum)

  1. Burdan Çalışıyoruz Ama Çıkma Olasılıgı Yüksekmi ?
    ilk Defa Çalışıyorum Burdan.

  2. Arkadaşlar zor diye bilinen Mantık 2 dersi de buraya aldığımız testlerle kolay gelecek. Çözün geçin: Açık lise mantık 2 dersi online testleri burada.