Açık Lise İngilizce 1 Online Test 2

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Test 2

Soru 1

Sarah _____ gets up at 7 o’clock and have a big breakfast.

 
A
next time
B
yesterday
C
always
D
once a week
1 numaralı soru için açıklama 
“Sarah her zaman 7’de kalkar ve büyük bir kahvaltı yapar.” Cümlesinde özne ve yüklem arası boş bırakılmıştır. Buraya geniş zamana uygun bir zaman ifadesi gelmelidir. next time: gelecek sefer (Gelecek zamanda kullanılır.) yesterday: dün (Geçmiş zamanda kullanılır.) always: her zaman (Geniş zamanda özne ve yüklem arasında kullanılır.) once a week: haftada bir kez. (Geniş zamanda kullanılır, fakat cümle ortasında değil cümle sonunda kullanılır.)
Soru 2

I _____ with some of my friends until I find a flat.

 
A
am living
B
live
C
lived
D
to live
2 numaralı soru için açıklama 
“Bir daire bulana kadar birkaç arkadaşımla yaşıyorum.” cümlesinde geçici bir durum söz konusudur. Bu nedenle C şıkkı geçmiş zaman olduğundan, B şıkkı geniş zaman olduğundan doğru cevap olamaz. D şıkkı cümle içerisinde kullanıma uygun değildir.
Soru 3

I don’t have enough money with me. Can you ___ me some, please?

 
A
borrow
B
lend
C
take
D
look
3 numaralı soru için açıklama 
“Yanımda yeterli param yok. Bana biraz ödünç verebilir misin, lütfen?” cümlesinde boş bırakılan yere uygun anlamla bir fiil getirilmelidir. borrow: ödünç olmak lend: ödünç vermek take: almak, götürmek look: bakmak
Soru 4

A:  Why are you turning off the television?

B:  I _____ my book.

 
A
am going to
B
reading
C
read
D
am going to read
4 numaralı soru için açıklama 
“A: TV’yi neden kapatıyorsun? B: Kitap okuyacağım.” Soruda televizyonun isteyerek kapatılması kitap okuma eyleminin planlı yapılacağını gösteriyor. Cevapta” to be going to do” ifadesi kullanılmalıdır.
Soru 5

We went to Ali’s house, but he _____ at home.

A
isn’t
B
wasn’t
C
being
D
be
5 numaralı soru için açıklama 
“Ali’nin evine gittik, fakat o evde değildi.” Cümlesi geçmiş zaman yapılıdır. Cümledeki “went”, “go” fiilinin ikinci halidir. Boşluğa geçmiş zaman yardımcı fiili “wasn’t” gelmelidir.
Soru 6

A:  When _____ your uncle _____?

B:     About three years ago.

A
did/ die
B
do/ die
C
did/ died
D
does/ die
6 numaralı soru için açıklama 
“A: Amcanız ne zaman öldü? B: Yaklaşık 3 yıl önce.” Soruda verilen cevap geçmiş zamanlıdır. “die” fiili ile sorulacak soru geçmiş zaman yapısında olmalıdır. B ve D şıkları geniş zamandadır. C şıkkı geçmiş zaman yapısında gibi görünse de, soruda fiilin ikinci halinin kullanılması yanlıştır.
Soru 7

I was cold, so I _____ the window.

A
opened
B
closed
C
looked
D
saw
7 numaralı soru için açıklama 
“Üşüdüm, bu nedenle pencereyi kapattım.” cümlesinde boşluk bırakılan yere anlamca en uygun fiil seçilmelidir. Fiiller ikinci haldedir. open: açmak close: kapatmak look: bakmak see: görmek
Soru 8

A:  I’ve got toothache.

B:  Oh, I _____ a painkiller for you.

A
will get
B
am going to get
C
got
D
get
8 numaralı soru için açıklama 
“A: Dişim ağrıyor. B: Oh, sana ağrı kesici alacağım.” Soruda B kişisinin önerdiği cevap konuşma anındadır, bu nedenle planlı bir durum söz konusu değildir. Planlı durumlarda” to be going to” kullanılırken, anlık ve konuşma anında gelişen durumlarda “will” kullanılır.
Soru 9

When I was young, I _____ to be a policeman.

A
want
B
didn’t wanted
C
wanted
D
don’t want
9 numaralı soru için açıklama 
“Gençken, polis olmak isterdim.” cümlesinde geçmiş zamandaki bir durumdan bahsedilmektedir. “When”li kısımda kullanılan “was”, cümlenin diğer kısmında da geçmiş zamanlı bir ifade kullanılması gerektiğini gösteriyor. A ve D şıkları geniş zaman yapılıdır. B şıkkı, geçmiş zaman olumsuz cümlesinde fiilin ikinci hali kullanılmadığından yanlıştır.
Soru 10

Carl _____ work on Saturdays. He is free.

A
don’t have to
B
have to
C
doesn’t have to
D
has to
10 numaralı soru için açıklama 
“Carl Cumartesi günleri çalışmak zorunda değil. O özgür.” Cümlesinin anlamına bakıldığında boşluk bırakılan yere zorunluluk ifade etmeyen bir “modal” kullanılmalıdır. A şıkkı Carl öznesi için uygun değil. B ve D şıkkı olumlu bir zorunluluk ifade ettiğinden doğru cevap olamaz.
Soru 11

Look at ______ clouds over there. It is going to rain.

A
these
B
those
C
this
D
that
11 numaralı soru için açıklama 
“Şuradaki bulutlara bak. Yağmur yağacak.” “cümlesinde “clouds” kelimesi çoğul olduğundan ve bulutlar da uzakta olduğundan “those” sıfatı kullanılmalıdır. “Those” uzak ve çoğul nesneler için kullanılır, “şunlar” demektir. “These” ise yakın ve çoğul nesneler için kullanılır, “bunlar” demektir. “This” yakın ve tekil nesne için kullanılır, “bu” demektir. “That” uzak ve tekil nesne için kullanılır, “şu” demektir.
Soru 12

How _____ letters have you typed until now?

A
some
B
any
C
much
D
many
12 numaralı soru için açıklama 
“Şu ana kadar kaç tane mektup yazdın?” sorusunda kaç tane soru ifadesi “letters” çoğul ve sayılabilir olduğundan “many” ile tamamlanabilir.
Soru 13

_____ one do you prefer, tea or coffee?

A
Which
B
When
C
Where
D
Whose
13 numaralı soru için açıklama 
“Hangisini tercih edersin, çay mı yoksa kahve mi?” sorusunda “hangisi” ifadesini “which” ile sağlayabiliriz. When: Ne zaman Where: Nerede Whose: Kimin
Soru 14

I’ve started drinking tea recently, I never _____ it before.

A
like
B
liking
C
used to like
D
likes
14 numaralı soru için açıklama 
“Son günlerde çay içmeye başladım, önceden asla içmezdim.” cümlesinde boş bırakılan yere used to ifadesi kullanılmalıdır, çünkü cümlede geçmişte yapılmayan bir durum söz konusudur. “Used to” kalıbı, geçmişte yapılan fakat artık yapılmayan alışkanlıkları, tekrarlanan eylemleri ya da durumları ifade etmek için kullanılır.
Soru 15

Student: _____ I ask a question?

Teacher: Yes, of course.

A
Did
B
Do
C
Am
D
May
15 numaralı soru için açıklama 
“Öğrenci: Soru sorabilir miyim? Öğretmen: Evet, elbette.” Cümlesinde boş bırakılan yere izin alma ifade eden bir yapı gelmelidir. A, B ve C şıkları cümlenin anlamına ve amacına uygun değildir.
Soru 16

A:  ________________________

B:  He’s an engineer.

A
What does he do?
B
Where does he live?
C
When does he leave?
D
Who lives in Turkey?
16 numaralı soru için açıklama 
“A: O ne yapıyor? B: O bir mühendis.” ifadesinde A kişisinin sorduğu soru boş bırakılmıştır. B şıkkı, “Nerede yaşıyor?”, C şıkkı “Ne zaman ayrılıyor?”, D şıkkı “Kim Türkiye’de yaşıyor?” anlamlarına gelmektedir. A şıkkı verilen cevaba en uygun sorudur.
Soru 17

A:  How long _____ you to go to work?

B:  It takes me an hour.

A
do it take
B
does it take
C
does it takes
D
do it takes
17 numaralı soru için açıklama 
“A: İşe gitmen ne kadar süreni alıyor? B: Bir saatimi alıyor.” Soruda boş bırakılan yer geniş zaman olmalıdır, çünkü B kişisinin verdiği cevap geniş zamandadır. “it” öznesi ile kullanılacak yardımcı fiil “does”dır. A ve D şıklarını eleyebiliriz. C şıkkında ise take fiiline “s” takısı getirilmiştir. Bu kullanım geniş zaman soru ifadelerinde yanlıştır.
Soru 18

A:  _____ hot or cold weather?

B:  I like cold weather.

A
Do you prefer
B
Did you prefer
C
Will you prefer
D
Does you prefer
18 numaralı soru için açıklama 
“A: Soğuk havayı mı sıcak havayı mı tercih edersin? B: Soğuk havayı severim.” Sorusunda tercihlerle ilgili bir soru sorulmalıdır ve geniş zamanlı bir kullanım gereklidir. B ve C şıkları zaman olarak uygun değildir. D şıkkındaki “does” yardımcı fiili ise you öznesi ile kullanılamaz.
Soru 19

A:  How is Mark’s English?

B:  It _____ better.

A
got
B
gets
C
getting
D
is getting
19 numaralı soru için açıklama 
“A: Mark’ın İngilizcesi nasıl? B: Daha iyi oluyor.” Soruda bir durumun gittikçe iyileşmesi söz konusudur. Bu ifade şimdiki zaman ile sağlanabilir.
Soru 20

A:  ________________________

B:  After you finish your homework, you can go.

A
Can I drink some water?
B
Can I have a tissue, please?
C
May I help you?
D
Can I play football with my friends in the garden, Dad?
20 numaralı soru için açıklama 
“A: Arkadaşlarımla bahçede futbol oynayabilir miyim, Baba?” B: Ödevini bitirdikten sonra gidebilirsin.” B kişisinin verdiği cevaba uygun soru ifadesi istenmiş. A şıkkı “ Biraz su içebilir miyim?”, B şıkkı “Mendil alabilir miyim, lütfen?”, C şıkkı ise “Size yardım edebilir miyim?” anlamına geliyor.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönDevam edin: Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 3

Açık Lise İngilizce (1-8) Online Testleri Anasayfası

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 1

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 2

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 3

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 4

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 5

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 6

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 7

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 8

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 9

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 10

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 11

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 12

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 5 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın