MAÖL İmam Hatip Kelam 1 Testi 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

MAÖL İmam Hatip Kelam 1 Testi 3

Soru 1

Akıl yolu ve kesin dini deliller kullanarak, İslam ile ilgili meydana gelebilecek şüpheleri giderip dini akideleri ispat etmeye ve İslam itikadını ortaya koymaya çalışır.

Hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Fıkıh
B
Hadis
C
Kelam
D
Felsefe
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kelam âlimlerine göre bilginin kaynaklarından biri değildir?

 
A
Akıl
B
Vahiy
C
Duyular
D
Tahmin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin doğuşunu hazırlayan nedenlerden biri değildir?

     
A
Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
B
İslam’ın insanlara tanıdığı fikir hürriyeti
C
Müslümanlar arasında ortaya çıkan iç savaşlar
D
İslam düşüncesinin felsefeyle yakınlık kurması
Soru 4

Kelamcılara göre bütün insanlarda ortak olan akli bilgilere “bedîhî bilgiler” denir. Bu tür bilgi duyu veya haberle ya da düşünerek elde edilmeyip, bilinmesi akılla apaçık olarak meydana gelen bilgidir.

Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bedîhî bilgi olamaz?

     
A
Varlık vardır.
B
Bütün parçasından büyüktür.
C
Her peygamber Allah’tan vahiy alır.
D
İki zıttın bir arada bulunması imkânsızdır.
Soru 5

Kelam ilminin gelişmesi üç devre halinde olmuştur. Üçüncü devre, mantık ilminin İslami ilimler arasına dâhil edilmesiyle ve Gazali’nin düşünceleriyle şekillenmiştir. Bu devreden sonra gelen kelam âlimlerine - - - - denmiştir.

Verilen açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
A
müfessir
B
muhaddis
C
müteahhirin
D
mütekaddimin
Soru 6

Kelam ilminde “Allah - âlem” ilişkisi incelenirken “âlem”in tarifi nasıl yapılır?

     
A
Tüm canlılar ve yeryüzü
B
Allah’ın dışındaki her şey
C
Allah ile beraber bütün evren
D
Dünyada yaşayan insanların tümü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bilginin iman üzerindeki etkisini göstermez?

     
A
Taklidi imandan tahkiki imana ulaşabilme
B
Neye, niçin ve neden inandığını öğrenebilme
C
Batıl inanç ve hurafelerden uzak durabilme
D
Her söylenileni doğru kabul etme
Soru 8
  • Allah’ı bilmek aklen vaciptir.

  • Peygamber kimseyi halife tayin etmemiştir.

  • İnsanın fillerini yaratan Allah’tır.

  • Amel imandan bir cüz değildir.

Bu görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 
A
Maturidiye
B
Mutezile
C
Hariciye
D
Şia
Soru 9

Kelamcılara göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

     
A
Âlemi oluşturan varlıklar “mümkün”dür.
B
Duyu organlarıyla elde edilen bilgiler insanları asla yanıltmaz.
C
Salim akıl İslam’a ve insan fıtratına
D
Vahyi bilgi akli bilgiyle çelişmez.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden biri olarak görülmez?

     
A
Muhkem ayetler
B
Siyasi hadiseler
C
Ortam ve kültür
D
Müteşabih ayetler
Soru 11

İslam dini ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

     
A
Güzel ahlakı öğütler.
B
Özgürlüğü öne çıkarır.
C
Zorlamayı kabul
D
Dünya hayatını önemsemez.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangileri“ehlisünnet” mezheplerindendir?

     
A
Şia-Havariç
B
Mutezile-Şia
C
Mutezile-Mürcie
D
Maturidiye-Eş’ariye
Soru 13

İnsanın bilgi sahibi olmadan, ailesinden, arkadaşlarından veya çevresinden görerek, duyarak ettiği imana ne denir?

     
A
Tafsili iman
B
Taklidi iman
C
Tahkiki iman
D
Kamil iman
Soru 14

Alevi-Bektaşi düşüncesinde ehlibeyti ve Hz. Ali’yi içten sevmeye, onlardan şefaat ve merhamet dilemeye - - - -, ehlibeyte düşman olanlardan yüz çevirmeye ve onlara beddua etmeye de - - - - denir.

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

     
A
tevella-teberra
B
on iki imam-dâr cem
C
şeriat kapısı-kurbancı
D
musahiplik-ayin-i cem
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iman esaslarından biri değildir?

     
A
Allah’ın varlığına ve birliğine iman
B
Mehdinin geleceğine iman
C
Peygamberlere iman
D
Ahirete iman
Soru 16

“Konuştuğunda yalan söyler, emanete ihanet eder, söz verdiğinde sözünde ”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin özellikleri verilmiştir?

 
A
Kâfirler
B
Müşrikler
C
Münafıklar
D
Münkirler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Âzam’ın görüşlerinden biridir?

     
A
Amel imandan bir cüzdür.
B
Amel yoksa iman da yoktur.
C
Amel imanın bir parçası değildir.
D
Büyük günah işleyen dinden çıkar.
Soru 18

Âlemde var olan bütün varlıkların bir düzen ve insicam içinde olduğu” görüşünden hareketle Allah’ın varlığına ulaşmayı hedefleyen delil aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
İmkân delili
B
Hudus delili
C
Temanu’ delili
D
Gaye ve nizam delili
Soru 19

Allah hiçbir şeye muhtaç olmadan kendi kendine vardır. Allah’ın varlığı kendi zatının gereğidir, var olmasında, kendi dışında bir başka varlığa muhtaç değildir.

Burada Allah’ın sıfatlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

 
A
Bekâ
B
Kudret
C
Vahdaniyet
D
Kıyam binefsihi
Soru 20

“İnsanın sağında ve solunda oturan iki melek (onun yaptıklarını) kaydetmektedir.” (Kâf suresi, 17. ayet)

Bu ayette belirtilen görevli melekler aşağıdakilerden hangileridir?

 
A
Münker-Nekir
B
Kirâmen kâtibin
C
Hameli-i arş
D
Hafaza
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Kelam Online Testleri

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 1

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 2

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 3

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 4

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 1

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 2

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın