Açık Lise Tarih Dersi Testleri

3 yorum
9.816

Açık Lise Tarih dersi testleri, çıkmış sınav soruları ve online deneme sınavları

AÖL Tarih 1 Sınav 1

Açık Lise Tarih 1 Dersi Online Test 1

Tebrikler - Açık Lise Tarih 1 Dersi Online Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin konusu değildir?    
A
A) Din ve inanışlar
B
B) Hukuk sistemleri
C
C) İnsan davranışları
D
D) Göçler
1 numaralı soru için açıklama 
Tarih geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, faaliyetlerini, kültürlerini, din ve hukuk sistemlerini inceler. İnsan davranışlarının incelenmesi ise psikolojinin konusudur. Cevap: C
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi tarihe kaynaklık eden yazısız belgelerdendir?
A
A) Fermanlar
B
B) Gazeteler
C
C) Anayasalar
D
D) Destanlar
2 numaralı soru için açıklama 
Fermanlar (kanunlar) gazeteler ve anayasalar yazılı ürünlerdir. Bu nedenle yazılı kaynaklar arasında yer alır. Destanlar ise sözlü edebi ürünler arasındadır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıfandırılmasına örnektir?
A
A) Hukuk tarihi
B
B) Avrupa tarihi
C
C) Türkiye tarihi
D
D) Yavuz Dönemi
3 numaralı soru için açıklama 
Avrupa tarihi ve Türkiye tarihi mekana göre tarıh sınıflandırmasında yer alır. Hukuk tarihi ise konuya göre tarih kapsamında yer alır.
Soru 4
Eski paraları inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim, aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Meskûkat
B
B) Epigrafi
C
C) Filoloji
D
D) Arkeoloji
4 numaralı soru için açıklama 
Filoloji: Dil bilimi Epigrafi: Kitabeler bilimi Arkeoloji: Kazı bilimi Meskükat (Nümizmatik): Para birimi olarak kısaca açıklanabilir.
Soru 5
Türklerin İslamiyetten önce kullandıkları takvim, aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Rumi Takvim
B
B) Miladi Takvim
C
C) Hicri Takvim
D
D) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
5 numaralı soru için açıklama 
Türkler İslamiyet’ten önce 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır. Bu durum hem ekonomik yapıları hakkında bilgi vermekte hem de astronomi bilimi ile ilgilendiklerini göstermektedir. Cevap: D
Soru 6
Cilalı Taş Devri de denilen tarih öncesi devir, aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Yeni Taş Devri
B
B) Orta Taş Devri
C
C) Eski Taş Devri
D
D) Tunç Devri
6 numaralı soru için açıklama 
Cilalı Taş Devri olarak bilinen dönemin diğer adları Yeni Taş Devri veya Neolitik Dönemdir. Cevap: A
Soru 7
İnsanların ilk buldukları ve kullandıkları maden, aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Demir
B
B) Bakır
C
C) Tunç
D
D) Kalay
7 numaralı soru için açıklama 
İnsanoğlunun maden devrinde kullanmış olduğu ilk maden tabiatta da bol miktarda bulunan “bakır” madenidir. Cevap: B
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden biri değildir?
A
A) Kayseri – Kültepe
B
B) Karain Mağarası
C
C) Konya – Çatalhöyük
D
D) Gaziantep – Sakçagözü
8 numaralı soru için açıklama 
Tarih öncesi devir, yazının bulunmasından önceki dönemleri ifade eden bir kavramdır. Hititlerin Asurlularla ticaretleri neticesinde Asurlular Anadolu’ya yazıyı getirmişler ve ilk yazılı eserleri “Kayseri – Kültepe”de vermişlerdir. Böylece Anadolu’da tarihi devirler başlamıştır. Cevap: A
Soru 9
Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?
A
A) Frig – İyon
B
B) Mısır – Hitit
C
C) Hitit – Urartu
D
D) Asur – Akad
9 numaralı soru için açıklama 
Mısırlılarla Hititler arasında Suriye hakimiyeti için uzun yıllar devam eden savaşlar sonucunda “Kadeş Antlaşması” imzalanmıştır. Bu antlaşma ise bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Cevap: B
Soru 10
  • Asya kökenli Hurriler tarafından MÖ IX. yüzyılda Van Gölü ve çevresinde kuruldu.
  • Başşehri Tuşpa olan devletin kurucusu I. Sardur’dur.
  • MÖ 600’de Medler tarafından siyasi hâkimiyetine son verildi.
  Hakkında bilgi verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?    
A
A) Hitit
B
B) Urartu
C
C) İyon
D
D) Lidya
10 numaralı soru için açıklama 
Van Gölü çevresinde kurulan ve Medler tarafından varlıklarına son verilen Anadolu uygarlığı “Urartular”dır. Cevap: B
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletlerin ortak özelliklerinden biridir?
A
A) Denizcilikle uğraşmaları
B
B) Persler tarafından yıkılmaları
C
C) Krallar tarafından yönetilmeleri
D
D) Sadece paralı askerlerinin olması
11 numaralı soru için açıklama 
– Bütün uygarlıklar denizcilikle uğraşmamışlardır. (Örneğin Urartular, Hititler…) – Bütün uygarlıklar Persler tarafından yıkılmamıştır. (Örneğin Urartular, Frigler) – Sadece Lidyalılar paralı askerlik sistemini benimsemişlerdir. Cevap: C
Soru 12
Efes’ten başlayıp Sard şehrinden geçerek Asurluların başkenti Ninova üzerinden devam eden tarihî ticaret yolu, aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Kral Yolu
B
B) Kürk Yolu
C
C) İpek Yolu
D
D) Baharat Yolu
12 numaralı soru için açıklama 
– Ninova (Bugünkü Musul çevresi) ile Efes arasında doğu – batı ticaretini sağlayan tarihi ticaret yolu “Kral Yolu”dur. – İpek Yolu Çin, Orta Asya ve Anadolu üzerindeki bir yoldur. – Kürk yolu ise İpek Yolu’na paralel bir yoldur. – Baharat Yolu Hindistan – Mısır güzergahındaki bir yoldur. Cevap: A
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Selevkoslar Krallığı’nın zayıfamasıyla ortaya çıkan devletlerden biri değildir?
A
A) Pontus Krallığı
B
B) Bitinya Krallığı
C
C) Kapadokya Krallığı
D
D) Antiganitler Krallığı
13 numaralı soru için açıklama 
Selevkoslar Krallığı zayıflayınca – Bitinya Krallığı ” Kuzey Batı Anadolu’da – Pontus Krallığı ” Karadeniz’in güney kıyılarında – Kapadokya Krallığı ” Orta Anadolu’da – Bergama Krallığı ” Batı Anadolu’da ortaya çıkan devletler oldular. Antigorit Krallığı İskender İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla ortaya çıkmıştır. Cevap: D
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan devletlerden biri değildir?
A
A) Babil Devleti
B
B) Akad Krallığı
C
C) Miken Devleti
D
D) Sümer Devleti
14 numaralı soru için açıklama 
Miken uygarlığı, MÖ II. binde Yunanistan’da ortaya çıkan bir uygarlıktır. Babiller, Akadlar ve Sümerler ise Mezopotamya’da kurulmuştur. Cevap: C
Soru 15
Günümüzde yapılan olimpiyat oyunlarının kaynağı (tarihi) aşağıdaki medeniyetlerden hangisine dayanmaktadır?
A
A) Mısır
B
B) Yunan
C
C) Hitit
D
D) Girit
15 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde yapılan olimpiyatların kaynağı Yunan uygarlığına dayanmaktadır. Yunan uygarlığında olimpiyat oyunları daha çok tanrılar adına düzenlenen bir çeşit dinsel törendir. Cevap: B
Soru 16
Hiyeroglif adı verilen resim yazısını aşağıdaki uygarlıklardan hangisi icat etmiştir?
A
A) Sümerler
B
B)Fenikeliler
C
C) Mısırlılar
D
D) Asurlar
16 numaralı soru için açıklama 
Sümerler ” Çivi yazısını buldular. Fenikeliler ” Alfabeyi buldular. Mısırlılar ” Resim yazısını (hiyeroglif) buldular. Asurlular ” Sümerlerin bulduğu çivi yazısını kullandılar. Cevap: C
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin nedenlerinden değildir?
A
A) Hayvan hastalıkları
B
B) Tarım alanlarının daralması
C
C) Türklerin konar – göçer hayat sürmeleri
D
D) Türk boylarının birbirleriyle mücadeleleri
17 numaralı soru için açıklama 
Göçebe hayat yaşayan Orta Asya Türkleri; – Hayvan hastalıkları – Tarım alanlarının daralması – Boylar arasındaki mücadeleler – Bağımsızlıklarına düşkün olmaları, gibi nedenlerle değişik bölgelere göç etmişlerdir. C seçeneğinde verilen ise daha çok bir sonuçtur. Cevap: C
Soru 18
Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?    
A
A) Kavimler Göçü
B
B) Fransız İhtilali
C
C) Yüzyıl Savaşları
D
D) Skolastik düşünce
18 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya’da Hunların batıya yönelmesiyle ortaya çıkan Kavimler Göçü sonrasında Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrılmıştır. Bunlardan Batı Roma imparatorluğu yıkılmış ve yerine feodal yönetimler ortaya çıkmıştır. Cevap: A
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hun Devleti hükümdarlarından biri değildir?
A
A) Uldız
B
B) Rua
C
C) Bumin
D
D) Attila
19 numaralı soru için açıklama 
Bumin Kağan, Göktürk Devleti’nin kurucusudur. Uldız, Rua ve Atilla ise Avrupa Hun Devleti’ndeki hükümdarlardır. Cevap: C
Soru 20
II. Göktürk Devleti olarak da bilinen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Uygur Devleti
B
B) Kutluk Devleti
C
C) Türgeş Devleti
D
D) Asya Hun Devleti
20 numaralı soru için açıklama 
II. Göktür Devleti olarak da bilinen Türk devletinin diğer adı kurucusu Kutluk Kağan’dan gelen Kutluk Devleti’dir. Cevap: B
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Açık Lise Tarih 1 Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 1 Online Test 1

Açık Lise Tarih 1 Online Test 2

Açık Lise Tarih 1 Online Test 3

Açık Lise Tarih 1 Online Test 4

Açık Lise Tarih 1 Online Test 5

Açık Lise Tarih 1 Online Test 6

Açık Lise Tarih 1 Online Test 7

Açık Lise Tarih 2 Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 1

Açık Lise Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Tarih 2 Online Test 7Açık Lise Tarih 3 Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Tarih 3 Online Test 2

Açık Lise Tarih 3 Online Test 3

Açık Lise Tarih 3 Online Test 4

Açık Lise Tarih 3 Online Test 5

Açık Lise Tarih 3 Online Test 6

Açık Lise Tarih 3 Online Test 7

Açık Lise Tarih 4 Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 4 Online Test 1

Açık Lise Tarih 4 Online Test 2

Açık Lise Tarih 4 Online Test 3

Açık Lise Tarih 4 Online Test 4

Açık Lise Tarih 4 Online Test 5

Açık Lise Tarih 4 Online Test 6

Açık Lise Tarih 4 Online Test 7Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Testleri

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 1

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 2

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 3

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 4

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Testleri

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 1

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 6

Seçmeli Tarih Dersleri Online TestleriAçık Lise Tarih 3 Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 2

Açık Lise Tarih 4 Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 4 Online Test 1

Açık Lise Seçmeli Tarih 4 Online Test 2

Açık Lise Tarih 5 Testleri

Açık Lise Tarih 5 Online Test 1

Açık Lise Tarih 5 Online Test 2

Açık Lise Tarih 5 Online Test 3

Açık Lise Tarih 5 Online Test 4

Açık Lise Tarih 5 Online Test 5

Açık Lise Tarih 6 Testleri

Açık Lise Tarih 6 Online Test 1

Açık Lise Tarih 6 Online Test 2

Açık Lise Tarih 6 Online Test 3

Açık Lise Tarih 6 Online Test 4

Açık Lise Tarih 6 Online Test 5

Açık Lise Tarih 6 Online Test 6

Açık Lise Tarih 6 Online Test 7

Açık Lise Tarih 6 Online Test 8

Açık Lise Tarih 6 Online Test 9Çağdaş Türk ve Dünya Tarih Testleri

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 1

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 2

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 3

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 4

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 5

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 6

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 7

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Online Test 1

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Online Test 2

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Son Yazı ve Testler

Güncel Yazı ve Haberler


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 27 Kasım 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Tarih Dersi Testleri (3 Yorum)

  1. Açıklise tarih dersi testlerini dönemlerine göre ayırdık. Aöl tarih dersi çıkmış sınav soruları burada.

Yandex.Metrica