Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 10

[no_toc]

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 10

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir?

A
Yılın dört ayında savaş yapılmazdı.
B
Putlara tapılırdı.
C
Panayırlar kurulurdu.
D
Kadın ve erkekler eşit haklara sahipti.
Soru 2

Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebük
B
Uhut
C
Hıttin
D
Hendek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Dönemi’nde yaşanmamıştır?

A
Horasan ve Harzem fethedildi.
B
İlk İslam donanması oluşturuldu.
C
Kuran-ı Kerim çoğaltıldı.
D
Cemel ve Sıffin savaşları yapıldı.
3 numaralı soru için açıklama 
Cemel ve Sıffin savaşları Hz. Ali döneminde yapıldı.
Soru 4

“Oğuz” adına ilk kez aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanmıştır?

A
Divan-ı Lügat-it-Türk
B
Orhun Yazıtları
C
Divan-ı Hikmet
D
Kutadgu Bilig
Soru 5
  • Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler yumuşadı.

  • Orta Asya Çinlilerin kontrolüne girmekten kurtarıldı.

  • Abbasi Devleti yönetiminde Türkler görev almaya başladı.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur?

A
Talas
B
Dandanakan
C
Bedir
D
Nihavend
Soru 6

• Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.

• Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.

• İkili yönetim anlayışı vardır.

Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazneliler
B
Harzemşahlar
C
Karahanlılar
D
Emeviler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde halkın yaşayış biçimlerinden biri değildir?

A
Burjuvalar
B
Göçebeler
C
Köylüler
D
Şehirliler
7 numaralı soru için açıklama 
Burjuva sınıfı veya Burjuvazi, Coğrafi Keşifler ve Sanayi Devrimi sonrasında Avrupa'da ortaya çıkan, soylu olmayan, sermayedar ve girişimci sınıfı ifade eden bir kavramdır. Türk Tarihine girişi ancak 20. yüzyıl Türkiye'sinde özel sektörü oluşturma ve güçlendirme çabalarıyla olmuştur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

A
Suriye Selçukluları
B
Kirman Selçukluları
C
Katvan Selçukluları
D
Irak Selçukluları
8 numaralı soru için açıklama 
Katvan bir çölün ve o çölde yapılan Selçukluların dağılmasına yol açan Savaşın adıdır. Katvan Savaşı'nın sonuçları ve Büyük Selçuklular hakkında özet bilgi için tıklayın!
Soru 9

Pasinler Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?

A
Anadolu Selçuklu - Moğol
B
Büyük Selçuklu - Bizans
C
Karahanlı - Gazneli
D
Tolunoğlu - Harzemşah
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Horasan toprakları kesin olarak Selçuklulara geçti.
B
Arap yarımadası Türklerin eline geçti.
C
Tuğrul Bey sultan ilan edildi.
D
Gazneliler yıkılış sürecine girdiler.
10 numaralı soru için açıklama 

Dandanakan Savaşı 1040 yılında Tuğrul Bey liderliğindeki Selçuklular ile Gazneliler arasında, Merv Şehri'nde (İran), Dandanakan Kalesi civarında gerçekleşti.

Arap Yarımadası ise Osmanlı Hükümdarı Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de Türk hakimiyetine alındı.

Soru 11

Türk İslam devletlerinde uygulanan el yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışlarla süslendiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fresko
B
Hat
C
Minyatür
D
Tezhip
Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisi Timurluların saltanatına son vermiştir?

A
Karahanlılar
B
Selçuklular
C
Özbekler
D
Gazneliler
12 numaralı soru için açıklama 
Timur Devleti'nin tarihi, yıkılışı ve Özbeklerin rolü hakkında bilgi için: Açık Lise Tarih 6 (Seçmeli Tarih 2) Özet Konu Anlatımı
Soru 13

I. Karahanlılardan itibaren hükümdarlar “Sultan” unvanı kullanmaya başlamıştır.

II. Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.

III. Hutbe okutmak, para basmak hükümdarlık sembollerindendir.

IV. Ülkenin bir bölümünü idare eden hanedan üyelerine “tıraz’’ denilmiştir.

Türk İslam devletlerindeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve III.
D
III. ve IV.
13 numaralı soru için açıklama 
I. Sultan ünvanını ilk kullanan Türk İslam Devleti Karahanlılar değil, Gazneliler (Gazneli Mahmut)dir. IV. de doğru değildir: Tıraz, hükümdarın ad ve lâkabların işlenmiş bulunduğu sembolü olan renkte olan elbisedir. Sadece II. ve III. doğrudur.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde devlete ait bayrağı taşıyan görevliye verilen isimdir?

A
Emir-i ahur
B
Emir-i candar
C
Emir-i silah
D
Emir-i alem
14 numaralı soru için açıklama 
Emir-i alem: Türk ve İslâm devletlerinde hükümdarın bayrağını taşımakla görevli kumandanı ifade eder. Selçuklular'dan itibaren siyasî ve aske­rî bir unvan olarak kullanılan mîr-i alem, Arapça emîrin kısaltılmış biçimi mîr ile (bey) alem [sancak, bayrak] kelimelerinden oluşur.[emîrü'l-alem -» emîr-i alem -» mîr-i alem]
Soru 15

Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayanlardan askerlik yapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cizye
B
Öşür
C
İkta
D
Has
15 numaralı soru için açıklama 
Cizye, öşür, ikta ve has terimlerinin anlamları ve tarihteki yerleri için: Açık Lise Tarih 6 (Seçmeli Tarih 2) Özet Konu Anlatımı
Soru 16

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Lügat-it-Türk
B
Kutadgu Bilig
C
Atabetü’l Hakayık
D
Divan-ı Hikmet
16 numaralı soru için açıklama 
Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacip, 1069 - 1070 yıllarında yazdığı Kutadgu Bilig adlı eserinde padişahlara yönetim ile ilgili tavsiyelerde bulunmuştur.Yine Karahanlılar döneminde Kaşgarlı Mahmut, 1074 yılında tamamladığı Divan-ı Lugati’t-Türk adlı eserinde Türkçe’nin Arapça’dan daha üstün bir dil olduğunu ispatlamaya çalışmıştır.Ahmet Yesevi (Öl. 1169), 12. yüzyılda Divan-ı Hikmet adlı eserinde İslamiyet’i Türkçe olarak anlatmaya çalışmıştır.Atabetü’l Hakayık, 12. yüzyılda Edip Ahmet tarafından aruz vezni kullanılarak dörtlüklerle yazılmıştır. Didaktik bir eserdir. Eserin adı “hakikatler basamağı” anlamına gelmektedir. Eser Sipehsalar Mehmet Bey’e sunulmuştur. Hakaniye Türkçesiyle yazılmış olan bu eserde, bilginin faydası, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak hedeflenmiştir. Hakaniye lehçesiyle yazılmış olan eserin dili biraz ağırdır. Eserde Arapça ve Farsça kelimelere rastlanır. Dörtlükler manilerdeki gibi “aaxa’ şeklinde kafiyelenmiştir. Edip Ahmet’in, bu eseri yazarken Kutadgu Bilig’den etkilendiği bilinmektedir. Eserin tam yazılış tarihi ve yeri bilinmemektedir.
Soru 17

Uluğ Bey’in öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbul’un ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. “Risâletu’l- Fethiyye’’, “Meserretu’l Kulûb’’ önemli eserleri arasındadır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?

A
Ali Kuşçu
B
Abdulkadir Meragi
C
Endicanlı Yusuf
D
Kemalettin Bihzad
17 numaralı soru için açıklama 
Ali Kuşçu, 15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Birçok bilim alanında eserler veren Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. ESERLERİ:Çalışmaları iki yönde gelişmişti: kelâm ve dilbilgisi, riyaziye ve heyet (matematik ve astronomi). Kelâm, dilbilgisi ve Nâsırıüddin-i Tusî'nin Tecrid-ül-Kelam (Sözün Tecridi) adlı kitabına ve kadı.Adudüddin'in Risale-i Adüdiye'sine (Adudüddin'in Risalesi) yaptığı yorumlar ve özellikle Unkud-üz-Zevahir fi Nazm-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım) adlı eserleri önemlidir.Astronomi konusunda ise Farsça yazdığı Riselet-ül fi'l hey'et (Astronomi Risalesi) başta gelir. Eser, bazı ilâvelerle Arapçaya çevrildi.Ali Kuşçu bu nüshaya Risalet-ül-Fethiye (Fetih Risalesi) adını vererek Fatih'e sundu.Ayrıca Uluğ Beyin Zîc'ine yaptığı yorum, en önemli yazılarındandır. Bunlardan başka Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail (Meselelerin Keşfinde Tılsımların en Makbulü) adlı ansiklopedik bir eseri daha vardır. Çağında İstanbul medreselerinde matematik ve astronomi çok gelişmiştir.
Soru 18

Memlûklerde devletin yazışmalarını yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazır-ı Ceyş
B
Dîvân-ı Has
C
Dîvân-ı İnşâ
D
Amir-i Ahur
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla merkezden ayrılarak kurulan devletlerden biri değildir?

A
Kubilay Hanlığı
B
Altın Orda Devleti
C
İlhanlılar
D
Harzemşahlar
19 numaralı soru için açıklama 

MOĞOL İMPARATORLUĞU Cengiz Han, Çin’i hakimiyetine alan tek hükümdardır. Cengiz han ölünce topraklarında dört devlet kuruldu:

1-Kubilay Hanlığı 2-İlhanlılar 3-Çağataylılar 4-Altın-Orda Devleti

Harzemşahlılar Devleti ise, 1097’de Anuş Tigin tarafından Aral Gölü’nün yakınındaki Harzem bölgesinde kuruldu. Celaleddin Harzemşah Anadolu’ya gelen Moğol öncü kuvvetlerini yenmişti. Bu sebeple Moğollara karşı birleşmek isteyen Selçuklularla anlaşmadı. Hatta Selçuklularla Yassıçimen Savaşı’nı yaptı. Bu savaş sonunda Harzemşahlar yıkıldı, Selçuklular yıkılma sürecine girdi ve Moğollar Anadolu’yu işgal etti.

Soru 20

Kudüs’ü Hıttin Zaferi ile Haçlılardan alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babür Şah
B
Selahaddin Eyyubi
C
Sultan Baybars
D
Cengiz Han
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönSeçmeli Tarih 2 dersi için Tarih 6 ders kitabından sorumlusunuz.

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 1

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 2

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 3

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 4

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 5

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 6

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 7

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 8

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 9

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test 10

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test 11 (Mart 2018)

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 20 Mart 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın