Açık Lise Tarih 1 Online Test 4

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 1 Online Testleri

Açık Lise Tarih 1 Online Test 4

Soru 1

Bir tarihî olaya dâhil olan kişilerin, olaydaki rollerini ve olaya katkılarını doğru olarak anlayıp değerlendirebilmek için, aşağıdakilerden hangisinin göz ardı edilmemesi gerekir?

A
Olayın, başka olaylarla benzer yönleri
B
Olaylarla ilgili yapılan yorumlar
C
Olayın geçtiği zamanın koşulları
D
Olayın hangi kıtada gerçekleştiği
Soru 2

Herodot’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Eski Çağ’da yaşamış olmasından
B
Olayların geçtiği yerleri gezip görmesinden
C
Tarihî olayları kronolojik olarak sıralamasından
D
Eserini araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazmasından
2 numaralı soru için açıklama 
Tarihsel olayları tarih sırasına göre sıralamak vakanüislik (olay kayıtcılığı) olarak adlandırılır. Tarihcilik, olaylar arasında sebep sonuç ilişkileri kurarak ve olayları (sosyal-ekonomik-kültürel-siyasi v.b. farklı yönleri ile) bütün olarak ve tarafsız (objektif-nesnel) olarak anlatmayı gerektirir. Heredot araştırarak ve tarafsız olarak olayları anlatması nedeniyle tarih biliminin öncüsü kabul edilir.
Soru 3

İlk şehir devletleri, aşağıdaki dönemlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
Tunç Devri
B
Demir Devri
C
Neolitik Devir
D
Mezolitik Devir
3 numaralı soru için açıklama 
Tarım ve hayvacılığa dayalı köy tarzı yerleşmelerden, zanaatların ve esnaflığın ortaya çıktığı, ticaretin geliştiği şehir tarzı yerleşimlerin ortaya çıkması Tunç Devri'nden itibaren olmuştur. Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri Nelerdir? Tunç Devri, Demir Devri, Neolitik Devir, Mezolitik Devir Nedir?
Soru 4

I. Tarihî olay ile ilgili verileri sınıflandırma

II. Verileri zaman, yer ve konularına göre ayırma

III. Elde edilen bilgi ve verilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığının belirleme

durumlarından hangileri tarih biliminin yöntemleri arasında gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Bakınız: Tarih Nedir?
Soru 5

Okunuşu “Milattan Sonra 7. yüzyılın 1. yarısının 2. çeyreği” olan yıl, aşağıdakilerden hangisidir?

A
MS 719
B
MS 751
C
MS 626
D
MS 691
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılan “yazılı” kaynaklardan biri değildir?

A
Paralar
B
Efsaneler
C
Anallar
D
Biyografiler
6 numaralı soru için açıklama 
Efsaneler, genellikle çağlar boyunca sözlü olarak aktarılarak günümüze ulaşan anlatılardır. Paralar, anallar (yıllıklar) ve biyoğrafiler (özyaşam öyküleri) ise yazılı kaynaklardır.
Soru 7

İlk Çağ’da Mısır’da;

  • Nil Nehri’nin taşma zamanının hesaplanması astronominin,

  • Hayatın ölümden sonra da devam edeceğine olan inanç, ölülerin mumyalanmasını gerekli kılmış, o da tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişmesini sağlamıştır.

Bu bilgilere göre Mısır’da görülen bilimsel gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Uluslararası ilişkiler
B
Ekonomik uğraşılar
C
Doğa ve dinî olaylar
D
Tarımsal ve ticari faaliyetler
7 numaralı soru için açıklama 
"Nil Nehri’nin taşması" doğa olaylarının, "Hayatın ölümden sonra da devam edeceğine olan inanç" ise dini inançların etkisini gösterir.
Soru 8

Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asurlular
B
Romalılar
C
İyonyalılar
D
Amurrular
Soru 9

Sümerlerde bütün şehir devletlerini bir yönetim altında birleştirmiş olan krallara verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tavananna
B
Lugal kalma
C
Patesi
D
Lugal
Soru 10

Ünlü “Hammurabi Kanunları”nı hazırlayan Hammurabi, aşağıdaki hangi ülkenin hükümdarıdır?

A
Akad
B
Sümer
C
Elam
D
Babil
Soru 11

Aşağıdaki nehirlerden hangisi Hinduizm inancına göre kutsal sayılır?

A
Nil
B
İndus
C
Ganj
D
Amazon
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12

Roma toplumunu oluşturan sınıflar şunlardır:

Patriciler: Romalı soylulardan oluşan bir sınıftır. Sosyal yaşam açısından diğer sınıflara göre daha rahat yaşayan bu sınıftaki insanlar; mülkiyet edinme, devlet memuru ve asker olabilme haklarına sahiptiler.

Plepler: Hiçbir siyasi hakkı olmayan bu sınıftakiler daha çok hayvancılık, tarım ve ticaret gibi işlerle uğraşmışlardır.

Köleler: Hiçbir hakları olmayan bu sınıftakiler soyluların evlerinde hizmetçi, tarlalarında da işçi olarak çalışmışlardır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi, Roma toplum yapısından çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A
Sınıfların hukukları farklıdır.
B
Eşitliğe dayalı bir sosyal düzen vardır.
C
Köleler, mülkiyet hakkından mahrumdurlar.
D
Plepler, Roma toplumunun üreticisidirler.
12 numaralı soru için açıklama 
Köleliliğin olduğu bir toplumda, "Eşitliğe dayalı bir sosyal düzen vardır." denemez.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün Avrupa’da meydana getirdiği siyasi sonuçlarından biri değildir?

A
Barbar kavimler arasında Hristiyanlığın yayılması
B
Feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırlaması
C
Avrupa’ya yerleşen Türklerin burada çeşitli devletler kurması
D
Günümüz Avrupa devletlerinin birçoğunun temellerinin atılması
Soru 14

Avrupa Hun hükümdarı Attila, Balkan Seferleri’ni hangi devlet üzerine düzenlemiştir?

A
Batı Roma
B
Doğu Roma
C
Sasani
D
Asya Hun
Soru 15

Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

A
Göç
B
Türeyiş
C
Manas
D
Alp Er Tunga
Soru 16

Kutluk Devleti hükümdarı Kapgan Kağan, iktidarda bulunduğu süre içinde bütün Türk boylarını Kök Türk egemenliği altında toplamaya çalışmıştır.

Kapgan Kağan, izlediği bu siyasetle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A
Çin’i ele geçirmek
B
İpek Yolu’na hâkim olmak
C
Bizans’ı vergiye bağlamak
D
Türk siyasi birliğini sağlamak
Soru 17

Hazarlar, hangi yönleriyle diğer Türk topluluklarından ayrılırlar?

A
Bizans ile ilişki kurmalarıyla
B
Karadeniz kıyısında yaşamalarıyla
C
Musevilik dinini seçmeleriyle
D
Ruslar tarafından yıkılmalarıyla
Soru 18

Tarihte ilk kendi adına para bastıran Baga Tarkan, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır?

A
Türgişler
B
Kimekler
C
Sabirler
D
Köktürkler
Soru 19

“Uygurlar, - - - - adını verdikleri kentler kurarak sanat ve ticaretle uğraşmışlardır.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Ordu
B
Balık
C
Amid
D
Kurgan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde görülen ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması anlayışının bir sonucudur?

A
Türk devletlerinin uzun yıllar hüküm sürmesi
B
Kendi alfabelerini oluşturmaları
C
Göçebe yaşam sürmeleri
D
Taht kavgaları
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Tarih 1 Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Temmuz 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın