Açık Lise Tarih 4 Online Test 8

[no_toc]Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 4 Online Test 8

Soru 1

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?

A
Hümanizm
B
Merkantilizm
C
Milliyetçilik
D
Rönesans
1 numaralı soru için açıklama 
İmparatorlukların parçalanması Fransız İhtilali'nden (1789) sonra yaygınlaşan Milliyetçilik akımının bir sonucudur. Linkteki merkantilizm başlıklı yazıda burada geçen belli başlı akımlarla ilgili bilgi var: Merkantilizm
Soru 2

İngiltere, Amerika’nın bağımsızlığını aşağıdaki hangi antlaşmayla kabul etmiştir?

A
Versay
B
Londra
C
Paris
D
Berlin
Soru 3

Fransız İhtilaline karşı Avrupa’daki krallıkların ilk defa bir araya gelerek, Avrupa’nın sınırlarını çizdikleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1878 Berlin Kongresi
B
1876 İstanbul Konferansı
C
1841 Londra Sözleşmesi
D
1815 Viyana Kongresi
3 numaralı soru için açıklama 
Fransız İhtilali’nin getirdiği prensipler, Avrupa’da çok uluslu ve krallıkla yöneti- len diğer devletleri rahatsız etti. İngiltere, Avusturya, Prusya ve İspanya gibi devletler ihtilal fikirlerinin yayılmaması için Fransa’ya savaş açtılar. 1793 yılından 1815 yılına kadar süren bu savaşlara “ihtilal savaşları” adı verilir. Bu savaşlar sırasında Napolyon Bonapart, Avrupa’nın büyük bir kısmını hâkimiyeti altına aldı. Napolyon Savaşları da denilen bu savaşlar sonunda Fransa mağlup oldu (1815). İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya savaşın sonuçlarını değerlendirmek ve Avrupa’da bozulan sınırları ve siyasi dengeyi yeniden düzenlemek için Viyana’da Avusturya Arşidükü Metternich (Meternik) başkanlığında bir kongrede toplandılar(1815). Bu devletler Meternik sis- temi adı verilen bir politika oluşturdular. Bu sisteme göre Avrupa’nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa birlikte hareket ederek ayaklanma bastırılacaktı.Viyana Kongresi’nde sınırların belirlenmesinde, dil, din, milliyet unsurları dik- kate alınmadı. Bu nedenle Avrupa’da barış ve huzur sağlanamadı. Fransız İhtilali’nin yaydığı düşünceler, Avrupa devletlerinde 1830 ve 1848 yıllarında ihtilaller yaşanmasına neden oldu. Viyana kongresi için http://aciklisesinavsorulari.com/aol_kitaplari/fransiz-ihtilali.aspx bu yazının son başlığına bakabilirsiniz.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden biri değildir?

A
Kâğıt fabrikasının açılması
B
Enderun Mektebinin açılması
C
İlk defa çiçek aşısının uygulanması
D
İlk Türk matbaasının açılması
Soru 5

Osmanlı Devletinde yenilik hareketlerinin gerçekleştiği Lale Devri aşağıdaki hangi olayla son bulmuştur?

A
31 Mart Olayı
B
Sırp İsyanı
C
Patrona Halil İsyanı
D
Kabakçı Mustafa İsyanı
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’da köylerden şehirlere göçler yaşanmış, fabrikalarda çalışan işçi sınıfı ile sendikacılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır?

A
Fransız İhtilali’nin
B
Haçlı Seferleri’nin
C
Rönesans Hareketleri’nin
D
Sanayi İnkılabı’nın
Soru 7

Avrupa başkentlerine ilk kez daimi elçiliklerin açılması aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

A
III. Selim
B
I. Ahmet
C
II. Mahmut
D
IV. Murat
7 numaralı soru için açıklama 
http://aciklisesinavsorulari.com/aol_kitaplari/3-selim-donemi.aspx Bu konuya bakabilirsiniz.
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda Mühendishane-i Bahri Hümayun ve Humbaracı Ocağı gibi okulların açılması, hangi alandaki ıslahatlara örnektir?

A
Mali
B
Askeri
C
Hukuk
D
Siyasi
8 numaralı soru için açıklama 
Mühendishane-i Bahri Hümayun ve Humbaracı Ocağı için buraya bakın: http://aciklisesinavsorulari.com/tarih/18-yy-osmanli-devletinde-degisim-ve-islahatlar.aspx I. Mahmut, Osmanlı Devleti’ne sığınarak Müslüman olan ve Ahmet Paşa adını alan Fransız generali Kont dö Bonneval’ı topçu sınıfını modernleştirmekle görevlendirdi. Ahmet Paşa 1735 yılında Üsküdar ‘da Humbaracı Ocağı’nı kurdu. Osmanlı’ da ilk olarak Avrupa yöntemiyle yeni bir askerî mühendislik okulu açılmış oldu. İlk defa bu dönemde Avrupa’dan danışman subaylar getirildi. Osmanlılarda Avrupa tarzı modern eğitimde ikinci teşebbüs, Fransız subayı Baron dö Tot’un III. Mustafa’nın isteğiyle İstanbul’da açtığı Topçu Okuludur. 1774 yılında Avrupa tarzında oluşturulmuş olan Sürat Topçuları Ocağı da III. Mustafa zamanında açıldı. 1768-1774 Osmanlı- Rus Savaşı sırasında Rus donanması, Çeşme’de bulunan Osmanlı donanmasını yakmıştı. Bu durum Osmanlı devlet adamlarını güçlü bir donanmaya sahip olmak için modern bir askerî okul açmaya yöneltti. III. Mustafa zamanında “Mühendishane-i Bahrihümayun” açıldı (1773). Bu okul bugünkü Deniz Harp Okulunun temelini oluşturur.
Soru 9

II. Mahmut Dönemi’nde Padişah ile Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’ın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkede çıkan isyanlar son bulmuştur.
B
Dış baskılara engel olmuştur.
C
İlk defa padişahın otoritesi sınırlandırılmıştır.
D
Yenilik hareketlerinin önündeki engel kalkmıştır.
9 numaralı soru için açıklama 
http://aciklisesinavsorulari.com/tarih/sened-i-ittifak-nedir.aspxTürkiye tarihindeki ilk anayasal belge olarak kabul edilen Sened-i İttifak, Türkiye’deki anayasacılık hareketlerinin başlangıç noktasıdır. Sened-i ittifak padişahla âyanlar arasında imzalanan ve karşılıklı taahhütleri içeren bir anlaşma olması nedeniyle, Türk anayasacılık tarihinde önemi büyük olan bir siyasi belgedir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin etkisiyle isyan edip Osmanlı Devleti’nden ayrılmamıştır?

A
Kırım
B
Bulgaristan
C
Yunanistan
D
Sırbistan
10 numaralı soru için açıklama 
Milliyetçilik hareketleri 1789 Fransız İhtilali'nden sonra ve Türk olmayan unsurlar arasında ortaya çıkmıştır. Kırım Tatarları Türk'tür ve 1783'te Kırım Hanlığı'nın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'ne zorunlu göçe tabii tutulmuşlar ve kendi vatanlarında azınlığa düşmüşlerdir. SSCB döneminde Stalin'in emriyle 18 Mayıs 1944'te sürgüne uğrayarak nüfuslarının yarısını yitirmişlerdir. SSCB'nin yıkılmasıyla sürüldükleri topraklardan Kırım'a geri dönen halk, halen Ukrayna'nın ana Müslüman unsurunu teşkil eder.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Rusya’nın izlediği politikalardan birisi değildir?

A
Panslavizm politikasını yaymak
B
Balkanlardaki isyanları desteklemek
C
Karadeniz’e inmek
D
Zengin kaynaklara sahip Orta Asya’ya doğru genişlemek
11 numaralı soru için açıklama 
Rusya Karadeniz’e değil, Akdeniz'e inmek için çabalamıştır (çabalamaktadır).
Soru 12

Avrupa’da, XIX. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya-İtalya
B
İspanya-Portekiz
C
Fransa-Rusya
D
Fransa-İngiltere
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

A
Islahat Fermanı
B
Kanuni Esasi
C
Tanzimat Fermanı
D
Kapitülasyonlar
13 numaralı soru için açıklama 
http://aciklisesinavsorulari.com/aol_kitaplari/1-mesruiyetin-ilani.aspx Osmanlı Devleti, İstanbul (Tersane) Konferansı’nın toplandığı gün Kanunuesasi’yi ilan etti (23 Aralık 1876). Böylece Osmanlı Devleti, meşruti yönetime geçti.Kanunuesasi’nin önemli maddeleri şunlardır: Yasama yetkisi Âyan Meclisi ile Mebusan Meclisi’ne aittir. Mebusan Meclisi üyeleri dört yılda bir yapılan seçimle erkeklerin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. Âyan Meclisi üyelerini padişah kendisi seçecektir. Hükümetin kurulması ve görevden alınma yetkisi padişaha aittir. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Kanun teklifini yalnızca hükümet yapabilecek ve kanunlar padişahın onayından sonra yürürlüğe girecektir. Herkes kanun ve devlet karşısında eşit haklara sahiptir. Kanun-i Esasi’nin ilanı ile halk, ilk kez seçme ve seçilme hakkını elde ederek yönetime katılmaya başladı.
Soru 14

Avrupalı Devletler 1828 tarihinde Navarin Limanında Osmanlı Donanması’nı yakmışlardır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırp ayaklanmalarını desteklemek
B
Boğazları ele geçirmek
C
Ticari ayrıcalıklar elde etmek
D
Yunanistan’ın bağımsızlığını sağlamak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yapılan bir yenileşme hareketi değildir?

A
Islahat Fermanı
B
Panslavizm hareketleri
C
Tanzimat Fermanı
D
Meşrutiyetin ilanı
Soru 16

Osmanlı Devleti için çok ağır hükümler taşıyan ve Ermeni meselesinin dünya kamuoyuna taşındığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bükreş
B
Uşi
C
Berlin
D
Yaş
Soru 17

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımından ve yabancı devletlerin kışkırtmalarından etkilenerek Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini kurup özellikle Doğu Anadolu’da isyanlar çıkaran azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arnavutlar
B
Ermeniler
C
Rumlar
D
Sırplar
Soru 18

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü olumsuz durumdan kurtarmak için aydın ve düşünürler arasında fikir akımları ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından biri değildir?

A
Sömürgecilik
B
Osmanlıcılık
C
Türkçülük
D
İslamcılık
Soru 19

Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet yanlısı aydınlar tarafından kurulan ve daha sonra ülke yönetiminde söz sahibi olan siyasi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felah-ı Vatan
B
Ahrar
C
İttihat-ı İslam
D
İttihat ve Terakki
19 numaralı soru için açıklama 
Soru 20

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Mısır’ı İngilizlerden geri almak ve İngilizler’in sömürgeleri ile bağlantısını kesmek için Almanya’nın isteği üzerine açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicaz
B
Kanal
C
Irak
D
Çanakkale
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 4 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 4 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih 4 Online Test 1

Açık Lise Tarih 4 Online Test 2

Açık Lise Tarih 4 Online Test 3

Açık Lise Tarih 4 Online Test 4

Açık Lise Tarih 4 Online Test 5

Açık Lise Tarih 4 Online Test 6

Açık Lise Tarih 4 Online Test 7

Açık Lise Tarih 4 Online Test 8

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 16 Haziran 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın