AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 3

Açık Öğretim Liseleri Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri Anasayfası

Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 3

Soru 1

Aşağıdaki komutanlardan hangisi Basmacı Hareketi’ne katılmıştır?

A
Rauf Orbay
B
Enver Paşa
C
Fevzi Çakmak
D
Kâzım Karabekir
1 numaralı soru için açıklama 
Basmacı Hareketi, Rusya’da Türkistan’ın istiklâli için faaliyet gösterenlerin millî ayaklanmalarına verilen genel ad. Enver Paşa, tarihimizin en tartışmalı şahsiyetlerinden birisi. İttihat ve Terakki liderlerinden, Osmanlı Hanedanı damatlarından. Ancak Kurtuluş Savaşı yıllarında dışarıda kalmış (belki de bırakılmış) önemli bir komutan. Enver Paşa, 1921 yılının Ekim ayında Orta Asya Türkleri'ni sömürgeci İngilizlere karşı birleştirme ve bir Turan devleti kurma niyetiyle Teşkilât-ı Mahsusa eski liderlerinden Kuşçubaşı Hacı Sami ve diğer ittihatçılarla birlikte Batum’dan Buhara’ya gitti. Turan Kağanlığı'nı kurmak için büyük uğraşlarda bulundu ve Ruslara karşı savaşan Basmacıları örgütlenip Basmacı İsyanı'nı başlamasına destek verdi; fakat sonucu değiştirmesi mümkün olmadı. 1922 Şubat’ında komutasında topladığı Basmacı birlikleri ile Duşanbe’yi ele geçirdi ve oradaki Sovyet garnizonunu tutsak aldı. Ardından Horasan üzerine yürüyerek Kızıl Ordu birliklerinin Buhara ve Horasan’dan çekilmelerini istedi. 28 Haziran 1922’deki Kafiran Savaşı’nı kaybettikten sonra dağlara çekilmek zorunda kaldı. 4 Ağustos 1922'de Kurban Bayramı sırasında Tacikistan'da, Belçivan yakınlarında Agop Melkovian komutasındaki Bolşevik Ruslara karşı yapılan bir çarpışmada üzerine düşen havan topuyla hayatını kaybetti ve Çeğen köyüne gömüldü.
Soru 2

I. Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki hangi devletlerde totaliter rejimler iş başına gelmiştir?

A
ABD ve İtalya
B
Fransa ve İran
C
İtalya ve Almanya
D
Fransa ve İngiltere
2 numaralı soru için açıklama 
1. Dünya Savaşından bir süre sonra İtalya'da faşizm; Almanya'da nasyonal sosyalizm egemen duruma gelmiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda yenen devletlerin yenilen devletlerle imzaladıkları barış antlaşmalarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Avrupa’da kalıcı barışı sağlamışlardır.
B
Büyük devletlerin çıkarlarını korumaya yöneliktirler.
C
Yenilen devletlere ağır ekonomik yükümlülükler getirmişlerdir.
D
Yenilen devletlerin topraklarının küçülmesine neden olmuşlardır.
3 numaralı soru için açıklama 
İtilaf Devletleri'yle tek tek İttifak Devletleri arasında yapılan mütarekelerle çatışmalar resmi olarak sonlandırılmıştır. Bu mütarekeler, Bulgaristan ile 29 Eylül 1918 tarihinde Selanik Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Giusti Antlaşması ve Almanya ile 11 Kasım 1918 günü Rethondes Antlaşması'dır. Bu antlaşmalar yenilen İtilaf devletleri ağır yükümlülükler altına alınmış, bu durum özellikle Almanya'nın toparlandıktan sonra tekrar savaşa (2. Dünya Savaşı'na) girmesine yol açmıştır.
Soru 4

Paris Barış Konferansı’nda Milletler Cemiyetinin kurulmasına öncülük eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
Fransa
C
İngiltere
D
ABD
4 numaralı soru için açıklama 
Günümüzdeki Birleşmiş Milletler'in temeli sayılabilecek bu organizasyon, I. Dünya Savaşı'nın ardından İsviçre'de 10 Ocak 1920'de kuruldu. Amacı, ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmek idi. Bir süre çalıştı; fakat fazla bir varlık gösteremedi. II. Dünya Savaşı'nın ardından 1946 yılında dağıldı.
Soru 5

Bolşeviklerin güçlenmesi için 20. yüzyılın ilk çeyreğinde “Yeni Ekonomik Politika” (Novaya Ekomoniçeskaya Politika - NEP) dönemini başlatan Rus lider, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lenin
B
Stalin
C
Kruşçev
D
Çar II. Nikola
5 numaralı soru için açıklama 
A) Lenin (22 Nisan 1870, Simbirsk - 21 Ocak 1924, Moskova), Rus sosyalist devrimci ve politikacı. B) Stalin (asıl adı Yosif Visaryonoviç Cugaşvili) (d. 18 Aralık 1879; Gori, Tiflis Guberniyası - ö. 5 Mart 1953, Moskova), Gürcü asıllı Sovyet devlet adamı. C) Kruşçev (d. 17 Nisan 1894, Kalinovka, Ukrayna, Rusya İmparatorluğu - ö. 11 Eylül 1971, Moskova), Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreteri. D) Çar II. Nikola (d. 18 Mayıs 1868 – ö. 17 Temmuz 1918, Yekaterinburg), Rusya İmparatorluğu'nun son imparatoru ve Romanov Hanedanının hüküm süren son üyesidir.
Soru 6

Locarno Antlaşması ile aşağıdaki devletlerden hangisi uluslararası iş birliğine yeniden katılmıştır?

A
İtalya
B
Almanya
C
İspanya
D
Hollanda
6 numaralı soru için açıklama 
Fransa, Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalamak zorunda kaldığı Versailles Anlaşması ile 1871’de kaybettiği Alsace-Lorraine bölgesini geri almıştı. Ancak, savaşın sonunda Almanya’nın zamanlıca ateşkes teklif etmiş olması neticesinde, Alman ordusu örselenmeden kalmıştı.Versailles Antlaşması’nın kısıtlayıcı hükümleriyle tatmin olmayarak savaş sonrasında Almanya çevresinde bir ittifak zinciri kurmak isteyen Fransa, aynı zamanda Almanya'nın sınırlarının değişmeyeceği hakkında güvenceler istemekteydi.Bu tarihlerde Almanya da, kötü giden ekonomisini tamirat ve tazminat sorununda Fransa ile iyi ilişkiler kurarak ferahlatmayı hedefliyordu. Bu nedenle Alman Hükümeti, Şubat 1925'te, Fransa'ya bir nota göndererek, bir karşılıklı güvenlik paktı kurulmasını önerdi. Böylece, Fransa ile Almanya arasındaki ilişkilerde, bir yumuşama başladı. Bunun üzerine Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında, 5 Ekim 1925'te, Locarno'da bir konferans toplandı. Müzakereler sonunda, 16 Ekim 1925'te, Locarno Antlaşması imza için hazırlanmıştır ve 1 Aralık 1925'te Londra'da imzalanmıştır. Antlaşmaya göre, Almanya, Fransa ve Belçika sınırlarının kesin ve sürekli olduğunu kabul etmiştir. Bu konuda bir anlaşmazlık çıkması halinde kuvvete başvurulmaması ve sorunun Milletler Cemiyeti'ne götürmesi hususunda da mutabık kalınmıştır. Bundan dolayı, Antlaşmanın Almanya’nın Milletler Cemiyeti'ne üye olduğunda yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir.
Soru 7

Japonya; 1933’te Milletler Cemiyetinden, 1934’te de Washington Antlaşması’ndan çekilmekle, aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A
Mançurya’yı işgal etmeyi
B
Müttefik Devletler safına geçmeyi
C
Mihver Devletler blokunun lideri olmayı
D
Asya’daki faaliyetlerinde serbest hareket edebilmeyi
Soru 8

Eylül 1938’de “Hatay Devleti” adını alan sancak, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şam
B
İçel
C
Kozan
D
İskenderun
8 numaralı soru için açıklama 
Lozan Antlaşması’nda ise Suriye ile Türkiye arasında çizilen sınıra göre Hatay, sınırlarımızın dışında kalmıştır. 27 Ocak 1937’de Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti, Hatay’ın bağımsızlığını kabul etmiş, ve bir seçimle nüfus çoğunluğunun tespit edilmesine karar vermiştir. Atatürk’ün Hatay’ı silâh zoruyla alabileceğini düşünen Fransızlar askerî bir anlaşma yapmayı istediler; bu anlaşma yapıldı. Anlaşma ile Hatay’da tarafsız bir seçim kabul edilerek, bunun için de bir kısım asker gücünün Hatay’a girmesine karar verildi. Kurmay Albay, Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk birlikleri, Hatay’a girdi. 13 Ağustos’ta seçimler yapıldı ve meclisin çoğunluğunda Türkler yer aldı. Böylece bağımsız Hatay Cumhuriyeti 12 Eylül 1938’de kuruldu. Bu Cumhuriyet ise, 30 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma kararını aldı.
Soru 9

I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine ilişkin mevcut olan fikrin, Hitler tarafından Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan kavram, aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

A
Nazizm
B
Barbarossa
C
Hayat Sahası
D
Basmacı Hareketi
Soru 10

II. Dünya Savaşı’nın Kuzey Afrika Cephesi’nde karşı karşıya gelen devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
İtalya - İngiltere
B
İngiltere - Fransa
C
Fransa - Japonya
D
Almanya - Sovyet Rusya
Soru 11

II. Dünya Savaşı yıllarında Maginot Hattı’nı oluşturan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Japonya
B
Fransa
C
Almanya
D
İtalya
11 numaralı soru için açıklama 
Fransa'nın tüm kuzey ve doğu sınırlarını kapsayan hatta son kısmı da Korsika'da inşa edilmesi planlanmış savunma hattıdır. I. Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'nın tekrar işgalini önlemek üzere bu savunma hattının inşasına başlanmıştır. I. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Savaş Bakanlığı Müsteşarı olan ve savaşa er olarak katılan Fransız devlet adamı André Maginot'nun ısrarla savunduğu ve sonunda uygulamaya konulmasını sağladığı devasa bir savunma hattıdır. Öncelikle Alman sınırına inşa edilmiş, sonra denize kadar uzatılmak istenmiş; ancak Belçika'nın izin vermemesi dolayısıyla asla tam olarak bitirilememiştir.
Soru 12

Ülkemizde “Varlık Vergisi” uygulaması yaklaşık kaç yıl devam etmiştir?

A
7
B
5,5
C
3
D
1,5
Soru 13

29 Eylül 1938 tarihinde İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa arasında yapılan ve Çekoslovakya’nın batısındaki Südetler bölgesinin Almanya tarafından ilhak edilmesini onaylayan bir antlaşmayla sonuçlanan konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalta
B
Tahran
C
Münih
D
San Francisco
Soru 14

Türkiye’de 1940’lı yılların başında, temel tüketim mallarının karne ile dağıtım kontrolünün yanı sıra iç ve dış ticarette fiyatları tespit etmek amacıyla kurulan kurumlar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Ticaret Ofisi - İaşe Müsteşarlığı
B
Türk Tanıtma Vakfı - Et ve Balık Kurumu
C
Türk Standartları Enstitüsü - Türkiye İhracatçılar Merkezi
D
Türkiye Elektrik Kurumu - Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Soru 15

1945’e kadar uluslararası ilişkilerin ve dünya politikasının merkezi, aşağıdaki kıtalardan hangisi olmuştur?

A
Asya
B
Avrupa
C
Afrika
D
Kuzey Amerika
Soru 16

Soğuk Savaş’ın “Müttefik olmayan sadece düşman olabilir.” mantığı, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
Blokların kurulmasına
B
II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına
C
Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasına
D
Almanya’nın “Doğu” ve “Batı” şeklinde ikiye ayrılmasına
Soru 17

Hindistan ve Pakistan, aşağıdaki hangi ülkeyle yaptığı mücadele sonucunda bağımsızlıklarını kazanmışlardır?

A
Fransa
B
Almanya
C
Hollanda
D
İngiltere
Soru 18

1948 yılında Demokrat Partinin (DP) iktidara karşı muhalefetini yetersiz gören bir grup milletvekilinin DP’den istifa ederek kurduğu yeni parti, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millet Partisi
B
Anavatan Partisi
C
Demokratik Sol Parti
D
Millî Kalkınma Partisi
Soru 19

Birleşmiş Milletler Teşkilatının “Ekonomik ve Sosyal Konsey”ine bağlı olarak görev yapan ve İngilizce kısaltması “IMF” olan uzman kuruluşun Türkçe adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Sağlık Örgütü
B
Gıda ve Tarım Örgütü
C
Uluslararası Para Fonu
D
Uluslararası Çalışma Örgütü
Soru 20

Aşağıdaki devletlerden hangisinin paktan ayrılmasından sonra Bağdat Paktı’nın adı “CENTO” (Central Treaty Organization - Merkezî Antlaşma Örgütü) olarak değiştirilmiştir?

A
İran
B
Irak
C
Türkiye
D
Pakistan
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Öğretim Liseleri Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Testleri

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Testi (Nisan 2019)

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Testi (Aralık 2018)

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Testi (Temmuz 2018)

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Testi (Mart 2018)

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 1

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 2

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 3

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 4

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 5

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 6

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 7

AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test 8

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 5 Nisan 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın