Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri

Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri Nelerdir? Tunç Devri, Demir Devri, Neolitik Devir, Mezolitik Devir Nedir?

Tarih_oncesi_Devirler_ve_Tarih_Devirleri

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

Bu devir insanoğlunun yeryüzünde görülmesi ile başlayıp yazının bulunmasına kadar geçen dönemdir. Bu dönem insanoğlunun kullandığı araç ve gerecin niteliğine göre, Taş ve Maden Devri olarak ikiye ayrılmıştır.TAŞ DEVRİ

Kabataş Devri (Paleolotik)

İnsanoğlunun yaşadığı en ilkel dönemdir. Bu dönem insanları tabiatın kendilerine sunduklarıyla yetinmişlerdir.

Yontma Taş Devri (Mezolitik)

Bu dönem buzul çağının yaşandığı dönemdir. Bu dönemin bilinmesi gereken en önemli özellikleri şöyledir:

* İnsanlar mağaralarda ve büyük ağaç kovuklarında yaşamıştır.

* Avların takip edilmesi ve meyvelerin oluş zamanına göre yer değiştirilmesi nedeniyle göçebe bir hayat görülmüştür.

* Mağaralarda yaşayan insanlar “Klan” adı verilen ve kan bağına dayalı bir topluluk oluşturmuşlardır. (İlkel aile)

* Mağara duvarlarına yapılan resimler insanoğlunun ilk sanat faaliyeti kabul edilmiştir.

* Dönemin sonlarına doğru ateş kontrol altına alınmış ve insanoğlu zamanla ateşi;

• Pişirmede,
• Isınmada,
• Korunmada,
• Aydınlamada kullanmıştır.

Cilalı Taş Devri (Neolitik)

* Bu dönem insanlar iklimin değişmesi ve havaların ısınmasıyla beraber mağaralardan çıkmaya başlamıştır.

* Toprağa atılan tohumların yeşerdiğini gören insanlar, toprağı işlemeyi öğrenmişler, tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla üretici bir ekonomi ve yerleşik bir yaşam örneği göstermişlerdir.

* Hayvanları evcilleştirmiş ve evcilleşen hayvanları tarımda kullanmışlardır. Bu durum üretim fazlasının oluşmasına ve beraberinde takas usulü ticaretin başlamasını sağlamıştır.

Hayvanların; etinden, sütünden, gücünden ve derisinden yararlanılmıştır.

* Artan ürünleri saklamak için seramikten çanak ve çömlekler yapmışlardır.

* Tekerlek bulunmuş, böylece toplumlararası ticaret ve kültürel etkileşim artmıştır.

* Bitki liflerinden dokumalar ve elbiseler yapılmaya başlanmıştır.

* Mezar kültürü oluşmuş ve Menhir, Dolmen, Tümülüs adı verilen mezarlar görülmeye başlanmıştır.

Bu dönem insanları tabiata hakim olmaya başlamış ve toplumsal bir işbölümü içerisinde yaşamıştır.

MADEN DEVRİ

Bu dönemde insanoğlu madenleri işlemeyi öğrenmiş, bu madenleri işlerken de ; en yumuşak olan bakırla başlamış, bakıra kalay ekleyip tunçu, sonra ise demiri kullanmışlardır.

Bakır > Tunç > Demir

Bakır Devri

* İlk defa bulunarak işlenen madenler bakır gümüş ve altındır.

* Ancak kolay işlenmesi ve tabiatta bol bulunmasından dolayı en çok bakırdan eşya ve alet yapılmıştır.

* Bu dönemde altın ve gümüş süs eşyası yapımında bakır ise daha çok silah ve eşya yapımında kullanılmıştır.

Tunç Devri

* Bakırın kolay bozulması ve dayanıksız olması nedeniyle insanoğlu bakırı kalayla karıştırarak tunç elde etmiş, böylece daha sert ve dayanıklı eşyalar yapmıştır.

* Bu dönemde ayrıca devlet düşüncesi oluşmaya başlamış, arabalar yapılmış ve ticaret gelişmiştir.

Demir Devri

* İnsanların son olarak bulduğu ve kullandığı maden demirdir. Demirin yüksek derecede işlenmesi sanayinin gelişmesine neden olmuştur.

* Demirden eşyalar ve silahlar yapılmış, toplumların mücadeleleri hız kazanmıştır.

* Demir devrinde site adı verilen şehir devletlerinin sayısının artması toplumlararası etkileşimi de artırmıştır.

TARİH ÖNCESİ DEVİRLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

* Yazının olmadığı dönemdir. Bu nedenle aydınlatılması tam olarak mümkün değildir.

* Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri bölgeden bölgeye farklılık göstermiştir. Bu durum temel nedenleri; coğrafi durum, iklim şartları ve kültürel etkileşimin az olmasıdır.

* insanlar bu dönemde eşya ve alet yaparken sırasıyla önce taş, sonra toprak ve en son madenleri kullanmıştır.

Diğer bir anlatım:

Tarih Öncesi Devirler
1. TAŞ DEVRİ

  • Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş olarak üç dönemde incelenir.
  • Kaba Taş Devri (Paleolitik): İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. İnsanlar bu dönemde alet yapmasını bilmiyorlardı, keskin ve sivri taşlarla kendilerini koruyorlardı.
  • Bu devirde insanlar göçebe ve tüketici bir haldedir. İnsanlar bu dönemde tabiatta hazır halde bulunan besinlerle geçinmişlerdir.
  • Yontma Taş Devri (Mezolitik): İnsanlar alet yapmasını öğrenmiş, taştan ve kemikten aletler yapılmaya başlanmıştr.
  • Mağara duvarlarına resimler yapılmış ve Yontma Taş Devri’nin sonuna doğru ateş bulunmuştur. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır. Dönemin sonuna doğru ise üretime geçilmeye başlanmıştır.

NOT:
Ateşin keşfi insanlık tarihi için çok önemlidir. Ateş insanların savunmasında, korunmasında, Maden Devrine geçişte ve seramik sanatının gelişmesinde çok etkili olmuştur. Kısacası insanoğlu aklını kullanarak tabiata hükmetmiş, ilerleyen dönemlerde buluşlarını çeşitlendirerek günümüz modern dünyasının temelini atmıştır.

 • Cilalı Taş Devri (Neolitik): İnsanlar yaptıkları aletleri cilalayarak geliştirmişlerdir.
 • Kilden ve topraktan kapkacak ateşte pişirilmiş seramik eşyalar yapılmıştır. İlk kez toplu köy yaşamı bu dönemde başlamıştır.

NOT:

Yerleşik hayat bu dönemde başladı.
 Hayvanlar evcilleştirildi.
 Tarımsal hayata bu dönemde geçildi.
 Bitki liflerinden giysiler de bu dönemde yapılmaya başlandı.
 Tekerlek bulundu.
 Ticaret başladı, buna bağlı olarak toplumlar arasında kültür etkileşimi ortaya çıktı
 Kölecilik ortaya çıktı.
 Anadolu’da ilk şehir yerleşmeleri görüldü (Konya–Çatalhöyük).

2. MADEN DEVRİ

 • Önce Bakır, sonra da Tunç ve Demir Devri olmak üzere üçe ayrılır. Demirin bulunarak işlenmesi insanlık tarihinde önemli bir aşamadır.
 • Demir devrinin sonlarına doğru yazı bulunmuştur.
 • Bu dönemde avcılık önemini yitirmiştir. Tarım ve hayvancılık temel üretim biçimi olmuştur.
 • Ticaret önemini arttırmış, el sanatları çeşitlenmiştir.
 • İlk defa şehirler ve şehir devletleri kurulmuştur.
 • Saban, çömlekçi çarkı, tekerlek, dokuma tezgahları bulunmuştur.
 • Ataerkil aile anlayışı ortaya çıkmıştır.
 • Anadolu’da Yozgat’ta Alişar, Çorum’da
 • Alacahöyük, Çanakkale’de Truva bu dönemin önemli kültür merkezleridir.

NOT: Yazının bulunuşundan önceki devirlere “tarih öncesi devirler”, yazının bulunuşundan sonraki devirlere de “tarih devirleri” denir.

Tarih Çağlarının kapsadığı dönemler ise kısaca şu şekilde özetlenebilir:İlk Çağ;

Yazının icadından (MÖ 3200) Kavimler Göçü’ne (MS 375) kadar olan dönemi,

Orta Çağ;

Kavimler Göçü’nden (375) İstanbul’un Fethi’ne (1453) kadar olan dönemi,

Yeni Çağ;

İstanbul’un Fethi’nden (1453) Fransız İhtilali’ne (1789) kadar olan dönemi,

Yakın Çağ;

Fransız İhtilali’nden (1789) günümüze kadar olan dönemi kapsamaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 15 Ocak 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın