Ek Yerleştirme Dil-1 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015

yorumsuz
326

Ek Yerleştirme Dil-1 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015

2015 Ek Kontenjanlar DİL 1 Puanlı Bölümler

KODU (1)u00dcNu0130VERSu0130TE ADIPROGRAM ADI (2)Su00dcRE Puan Tu00fcru00fcKONT. u00d6ZEL KOu015eULLAR2015 Taban Puan
100110045Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu)u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 74, 77u00a0384.84042
100110496Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu)Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce)4Du0130L-1315, 17, 74u00a0377.58614
100310097Adnan Menderes u00dcn.Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 (Fransu0131zca)4Du0130L-1817, 85, 127, 128u00a0259.65771
100310573Adnan Menderes u00dcn.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1115, 17, 28, 77u00a0352.74398
100310652Adnan Menderes u00dcn.Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-1246, 79, 80u00a0310.88962
100330268Adnan Menderes u00dcn.Turizm Rehberliu011fi (u0130u00d6)4Du0130L-132, 46, 79, 80u00a0291.45847
100410933Afyon Kocatepe u00dcn.Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-15263.03771
100430601Afyon Kocatepe u00dcn.Turizm Rehberliu011fi (u0130u00d6)4Du0130L-122u00a0243.38923
100710012AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 17, 21, 77, 86u00a0412.16243
100710675AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1517, 124, 125u00a0309.62379
100710754AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1317, 21, 28u00a0381.73651
100710869AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-11330.36336
100730352AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. Alman Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-172, 17, 124, 125u00a0280.4063
100730361AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (u0130u00d6)4Du0130L-1112, 17, 21, 28u00a0360.3886
100910231AMASYA u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 17, 21, 77u00a0372.20373
101010088ANADOLU u00dcN.Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-141, 17, 125, 127u00a0311.06025
101010104ANADOLU u00dcN.Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-151, 17, 127, 129u00a0288.67737
101010122ANADOLU u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-161, 17, 21, 77u00a0418.59848
101010131ANADOLU u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (u00dccretli)4Du0130L-1271, 17, 21, 28, 68, 251u00a0
101011023ANADOLU u00dcN.Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-1146, 77u00a0330.36779
101110015ANKARA u00dcN.Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1217, 82, 83, 124u00a0200.8472
101110112ANKARA u00dcN.Dilbilim4Du0130L-1546u00a0348.31405
101110148ANKARA u00dcN.Fransu0131z Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1117, 85, 127, 128u00a0325.56949
101110193ANKARA u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1417, 21, 28, 77u00a0406.41114
101410039ATATu00dcRK u00dcN.Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1317, 83, 127u00a0245.6397
101410127ATATu00dcRK u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1415, 17, 77u00a0317.97752
101410278ATATu00dcRK u00dcN.Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-131, 17, 83, 127u00a0273.15705
101410375ATATu00dcRK u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 15, 17, 77u00a0362.94298
101430052ATATu00dcRK u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-132, 15, 17, 77u00a0303.39716
101510214BALIKESu0130R u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 77u00a0398.91716
101510523BALIKESu0130R u00dcN.Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-1380u00a0296.11955
101530387BALIKESu0130R u00dcN.Turizm Rehberliu011fi (u0130u00d6)4Du0130L-132, 80u00a0270.35823
102010101Bu0130NGu00d6L u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1317, 21u00a0294.17232
102030071Bu0130NGu00d6L u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-152, 17, 21u00a0282.07191
102210108BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN.u00c7eviribilim (u0130ngilizce)4Du0130L-1117, 21, 28, 98, 127u00a0484.2545
102510071CELu00c2L BAYAR u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1517, 21, 77u00a0346.33365
102610097CUMHURu0130YET u00dcN.Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1717, 83, 127, 265u00a0235.51944
102610149CUMHURu0130YET u00dcN.Fransu0131z Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1217, 85, 127, 265u00a0234.33078
102610158CUMHURu0130YET u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1415, 17, 77, 265u00a0320.76321
102610713CUMHURu0130YET u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 15, 17, 265u00a0366.58443
102610785CUMHURu0130YET u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce, Fransu0131zca, Tu00fcrku00e7e)4Du0130L-1217, 175, 265u00a0331.13211
102630338CUMHURu0130YET u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-152, 15, 17, 77, 265u00a0307.7152
102630559CUMHURu0130YET u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce, Fransu0131zca, Tu00fcrku00e7e) (u0130u00d6)4Du0130L-132, 17, 175, 265u00a0301.00067
102710175u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1415, 17, 77u00a0369.85404
102910022u00c7UKUROVA u00dcN.Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-121, 17, 83, 127, 173u00a0280.83837
102910076u00c7UKUROVA u00dcN.Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-151, 17, 85, 127, 173u00a0240.42513
102910085u00c7UKUROVA u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-161, 17, 21, 77, 173u00a0384.55157
103010258Du0130CLE u00dcN. Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 17, 83, 127u00a0260.8813
103110018DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-131, 17, 82, 83, 124u00a0220.7903
103110081DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-141, 17, 85, 127, 128u00a0313.08094
103110106DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce)4Du0130L-111, 15, 17, 28, 77u00a0426.06527
103110203DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1515, 17, 28, 77u00a0392.70474
103110284DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. Dilbilim4Du0130L-1315, 17u00a0347.04323
103110963DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce)4Du0130L-1115, 17, 28, 77u00a0444.9361
103110972DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat4Du0130L-1217, 86, 111, 127u00a0333.28205
103210089DUMLUPINAR u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1417, 21, 77u00a0337.72009
103230039DUMLUPINAR u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-132, 17, 21, 77u00a0320.19658
103310528Du00dcZCE u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce)4Du0130L-131, 17, 21, 28u00a0373.10871
103410033EGE u00dcN. Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1517, 83, 124, 127u00a0332.39574
103410042EGE u00dcN. Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1215, 17, 28, 77u00a0409.20529
103410087EGE u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1515, 17, 28, 77u00a0424.27115
103410581EGE u00dcN. Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-161, 46, 261u00a0332.11518
103410721EGE u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Almanca)4Du0130L-1117, 83, 124, 127u00a0386.0945
103510068ERCu0130YES u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-121, 17, 21, 77u00a0387.86807
103530196ERCu0130YES u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-132, 17, 21, 77u00a0321.49195
103810083ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN.Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat4Du0130L-1217, 236u00a0312.58145
103830236ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN.Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (u0130u00d6)4Du0130L-122, 17, 236u00a0289.50033
103910073FIRAT u00dcN. Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-11246.35585
103910734FIRAT u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1117, 21u00a0317.74068
104010025GALATASARAY u00dcN. Fransu0131z Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1217, 117, 119u00a0469.50783
104110193GAZu0130 u00dcN. Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-151, 17, 83, 127u00a0315.22869
104110272GAZu0130 u00dcN. Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-141, 17, 85, 127, 128u00a0288.09553
104110306GAZu0130 u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-141, 15, 17, 77u00a0424.58558
104111604GAZu0130 u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1315, 17, 77u00a0393.31942
104111631GAZu0130 u00dcN. Fransu0131z Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1317, 129u00a0302.53061
104210508GAZu0130ANTEP u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 15, 17u00a0373.05176
104810035HACETTEPE u00dcN. Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1617, 123, 124, 125, 127u00a0324.99228
104810044HACETTEPE u00dcN. Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1417, 21, 28, 77, 123u00a0413.73853
104810089HACETTEPE u00dcN. Fransu0131z Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1317, 123, 127, 128, 129u00a0344.95754
104810098HACETTEPE u00dcN. u0130ngiliz Dil Bilimi (u0130ngilizce)4Du0130L-1217, 21, 28, 77, 123u00a0395.45929
104810105HACETTEPE u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1317, 21, 28, 77, 123u00a0437.07807
104810114HACETTEPE u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Almanca)4Du0130L-1517, 123, 124, 125, 127, 249u00a0402.38178
104810123HACETTEPE u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Fransu0131zca)4Du0130L-1617, 123, 128, 129, 158, 249u00a0381.46223
104810132HACETTEPE u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce)4Du0130L-1117, 21, 28, 77, 123, 249u00a0465.02701
104810202HACETTEPE u00dcN. Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-141, 17, 82, 123, 124, 125u00a0247.33846
104810256HACETTEPE u00dcN. Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-131, 17, 123, 127, 128, 129u00a0314.29732
104910079HAKKARu0130 u00dcN.Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-181, 17, 83, 127u00a0227.88434
105610061u0130STANBUL u00dcN.Alman Dili ve Edebiyatu0131 (Almanca)4Du0130L-12017, 82, 124, 125u00a0
105610079u0130STANBUL u00dcN.Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1215, 17, 28, 77u00a0425.93406
105610167u0130STANBUL u00dcN.Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 (Fransu0131zca)4Du0130L-1717, 85, 127, 128u00a0399.96023
105610185u0130STANBUL u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1115, 17, 28, 77u00a0440.97633
105610228u0130STANBUL u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Almanca)4Du0130L-1582, 263u00a0361.03066
105610237u0130STANBUL u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Fransu0131zca)4Du0130L-1744, 84u00a0238.07717
105610397u0130STANBUL u00dcN.Almanca u00d6u011fretmenliu011fi (Almanca)4Du0130L-131, 82, 124u00a0225.91557
105610422u0130STANBUL u00dcN.Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi (Fransu0131zca)4Du0130L-1231, 17, 84, 85, 128u00a0
105611111u0130STANBUL u00dcN.Dilbilimi4Du0130L-16387.98286
105611447u0130STANBUL u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (KKTC Uyruklu)4Du0130L-1177, 86, 90u00a0
105710139u0130ZMu0130R KATu0130P u00c7ELEBu0130 u00dcN.Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-1177u00a0324.32803
105910119KAFKAS u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1415, 17, 28u00a0297.9938
105910304KAFKAS u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Tu00fcrku00e7e/u0130ngilizce/Fransu0131zca)4Du0130L-1417, 175u00a0268.8448
105930123KAFKAS u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (u0130u00d6)4Du0130L-132, 15, 17, 28u00a0287.73363
106110212KARABu00dcK u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1417, 21, 77u00a0324.85845
106130137KARABu00dcK u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-142, 17, 21, 77u00a0311.3169
106210186KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce)4Du0130L-1215, 17, 28u00a0349.39702
106230357KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (u0130u00d6)4Du0130L-112, 15, 17, 28u00a0325.02579
106410396KASTAMONU u00dcN.Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-1246u00a0249.54205
106610101KIRIKKALE u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Fransu0131zca)4Du0130L-1617, 127, 129u00a0257.0535
106610376KIRIKKALE u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce)4Du0130L-1117, 21u00a0351.72067
106710357KIRKLARELu0130 u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce)4Du0130L-1117, 21u00a0345.85952
106910125KOCAELu0130 u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1215, 17, 77u00a0374.60145
106930068KOCAELu0130 u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-112, 15, 17, 77u00a0351.07564
107010016NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-131, 17, 83, 127u00a0284.11042
107010113NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 77u00a0378.27109
107010388NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-1646u00a0267.08777
107210014MARMARA u00dcN. Almanca u00d6u011fretmenliu011fi (Almanca)4Du0130L-171, 17, 82, 83, 124u00a0232.30556
107210086MARMARA u00dcN. Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi (Fransu0131zca)4Du0130L-1121, 17, 85, 127, 128u00a0366.6682
107210102MARMARA u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce)4Du0130L-131, 15, 17, 28, 77u00a0436.70052
107210235MARMARA u00dcN. Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1717, 82, 83, 124u00a0
107211093MARMARA u00dcN. Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi (Fransu0131zca) (KKTC Uyruklu)4Du0130L-111, 17, 85, 90, 127, 128u00a0372.66663
107410048MERSu0130N u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 15, 17, 77u00a0382.68174
107410136MERSu0130N u00dcN.u0130ngiliz Dil Bilimi (u0130ngilizce)4Du0130L-1315, 17, 28, 77u00a0330.05638
107410163MERSu0130N u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Almanca)4Du0130L-1317, 83, 127u00a0282.31339
107410172MERSu0130N u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Fransu0131zca)4Du0130L-1217, 85, 127u00a0272.57862
107410763MERSu0130N u00dcN.Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-11146u00a0264.19633
107610019MUu011eLA SITKI KOu00c7MAN u00dcN.Almanca u00d6u011fretmenliu011fi (Almanca)4Du0130L-141, 17, 83, 124, 127, 814u00a0301.60541
107610037MUu011eLA SITKI KOu00c7MAN u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce)4Du0130L-121, 17, 21, 28, 77, 814u00a0389.86431
107610443MUu011eLA SITKI KOu00c7MAN u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1217, 21, 28, 814u00a0365.4085
107710018MUSTAFA KEMAL u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-121, 17, 21, 77u00a0362.76467
107710503MUSTAFA KEMAL u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1217, 21u00a0319.41233
107910264NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011eFransu0131z Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1317, 127, 129u00a0256.67249
107910273NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011eu0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1117, 21u00a0348.66306
107910316NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011eAlman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1117, 125, 127u00a0265.3728
107930065NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011eAlman Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-122, 17, 125, 127u00a0247.51873
107930074NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011eFransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-132, 17, 127, 129u00a0237.62631
108010031NEVu015eEHu0130R HACI BEKTAu015e VELu0130 u00dcN.Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-1277, 80u00a0271.32863
108010207NEVu015eEHu0130R HACI BEKTAu015e VELu0130 u00dcN.Turizm Rehberliu011fi (M.T.O.K.)4Du0130L-11362, 77, 80u00a0
108010288NEVu015eEHu0130R HACI BEKTAu015e VELu0130 u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 17, 21u00a0368.86488
108210029ONDOKUZ MAYIS u00dcN. Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-131, 17, 83, 127, 754u00a0294.96571
108210083ONDOKUZ MAYIS u00dcN. Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-151, 17, 85, 127, 754u00a0254.72709
108310231ORDU u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1277u00a0328.01308
108330111ORDU u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-132, 77u00a0313.64616
108410054ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce)4Du0130L-121, 17, 21, 28, 77, 146u00a0467.44441
108410063ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (u00dccretli)4Du0130L-181, 17, 21, 28, 77, 146, 251, 280, 751u00a0
108410521ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-151, 8, 17, 21, 28, 77, 97u00a0
108411097ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-161, 8, 17, 21, 28, 77, 97u00a0239.04965
108411237ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-111, 8, 17, 21, 28, 77, 97u00a0343.10644
108610025PAMUKKALE u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 17, 21, 77u00a0386.65368
108610122PAMUKKALE u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1317, 21u00a0352.39328
108610476PAMUKKALE u00dcN. Fransu0131z Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1417, 129u00a0260.56051
108610794PAMUKKALE u00dcN. Turizm Rehberliu011fi4Du0130L-16286.34944
108630259PAMUKKALE u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-122, 17, 21u00a0335.31637
108810102SAKARYA u00dcN.Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1517, 83, 127u00a0272.66319
108810562SAKARYA u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 15, 17, 149u00a0382.9366
108810702SAKARYA u00dcN.u00c7eviribilim (Almanca)4Du0130L-1517, 125u00a0289.1779
108830406SAKARYA u00dcN.Alman Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-162, 17, 83, 127u00a0251.85778
108830433SAKARYA u00dcN.u00c7eviribilim (Almanca) (u0130u00d6)4Du0130L-132, 17, 125u00a0261.43789
108910216SELu00c7UK u00dcN. Alman Dili ve Edebiyatu0131 (Almanca)4Du0130L-1417, 83, 124, 127u00a0262.63206
108910279SELu00c7UK u00dcN. Fransu0131z Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1617, 85, 127, 128u00a0245.50005
108910288SELu00c7UK u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1277u00a0358.65136
108911268SELu00c7UK u00dcN. Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat4Du0130L-12278.05997
108930098SELu00c7UK u00dcN. Alman Dili ve Edebiyatu0131 (Almanca) (u0130u00d6)4Du0130L-142, 17, 83, 124, 127u00a0241.36424
108930141SELu00c7UK u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6)4Du0130L-112, 77u00a0329.63148
109210071Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1117, 21, 77u00a0343.81603
109410015TRAKYA u00dcN. Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 17, 83, 127, 263u00a0289.67337
109410033TRAKYA u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-141, 17, 21, 77, 86u00a0380.33284
109410272TRAKYA u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Almanca)4Du0130L-1417, 125, 127u00a0295.80238
109410299TRAKYA u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce)4Du0130L-1217, 21, 77u00a0389.04476
109710012ULUDAu011e u00dcN. Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 17, 67, 83, 112, 127u00a0312.75292
109710057ULUDAu011e u00dcN. Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-161, 17, 67, 85, 112, 127, 128u00a0278.27926
109710066ULUDAu011e u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-161, 17, 21, 67, 77, 112u00a0407.82248
110110022YILDIZ TEKNu0130K u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-111, 17, 21, 77u00a0433.2263
110110101YILDIZ TEKNu0130K u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Fransu0131zca)4Du0130L-1684, 128u00a0
110210172Yu00dcZu00dcNCu00dc YIL u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1417, 21, 77u00a0314.11219
110310435Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1217, 21, 813u00a0333.88898
200210034ATILIM u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-123, 17, 21, 28, 77, 92u00a0277.83284
200210088ATILIM u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 77, 92u00a0451.16346
200210097ATILIM u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 77, 92u00a0304.95302
200211165ATILIM u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-123, 17, 21, 28, 77, 92u00a0367.80187
200310421AVRASYA u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (%50 Burslu)4Du0130L-123, 17, 21, 776u00a0252.33575
200511108BAHu00c7Eu015eEHu0130R u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-111, 17, 18, 21, 28u00a0241.99175
200511117BAHu00c7Eu015eEHu0130R u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 18, 21, 28u00a0469.06682
200511126BAHu00c7Eu015eEHu0130R u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-151, 3, 17, 18, 21, 28u00a0335.82084
200610075BAu015eKENT u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli)4Du0130L-121, 17, 20, 21, 77u00a0249.95455
200610206BAu015eKENT u00dcN.Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (%50 Burslu)4Du0130L-133, 17, 20, 21, 77u00a0276.9537
200611885BAu015eKENT u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%75 Burslu)4Du0130L-121, 3, 17, 20, 21, 77u00a0380.52925
200710453BEYKENT u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (%50 Burslu)4Du0130L-163, 17, 21, 95, 127u00a0262.1208
200710629BEYKENT u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-133, 17, 21, 95, 127u00a0292.21074
201010051u00c7Au011e u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 27, 77u00a0376.06094
201010069u00c7Au011e u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 27, 77u00a0285.82214
201110023u00c7ANKAYA u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 31, 77u00a0408.85908
201110492u00c7ANKAYA u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-133, 17, 21, 28, 31u00a0327.35185
201210049DOu011eUu015e u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 33, 77u00a0420.46323
201210058DOu011eUu015e u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-183, 17, 21, 28, 33, 77u00a0232.41103
201511159FATu0130H u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (%50 Burslu)4Du0130L-173, 222u00a0222.93754
201511265FATu0130H u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu)4Du0130L-131, 3, 222u00a0295.2684
201610848HASAN KALYONCU u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 28, 735u00a0234.88182
201910015HALu0130u00c7 u00dcN. Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u00dccretli)4Du0130L-11315, 17, 132u00a0
201910051HALu0130u00c7 u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-13215, 17, 132u00a0
201910069HALu0130u00c7 u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-113, 15, 17, 132u00a0427.37092
201910509HALu0130u00c7 u00dcN. Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (%50 Burslu)4Du0130L-1103, 15, 17, 132u00a0241.47208
202110683u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-143, 17, 21, 23, 28, 77u00a0350.0929
202110717u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-133, 17, 21, 23, 28, 77u00a0365.15628
202110814u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ng-Fra-Tu00fcrku00e7e) (%50 Burslu)4Du0130L-123, 17, 21, 23, 28, 96u00a0429.68629
202210294u0130STANBUL 29 MAYIS u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-123, 17, 21, 28, 714u00a0317.38668
202210319u0130STANBUL 29 MAYIS u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 714u00a0294.15714
202310503u0130STANBUL AREL u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-183, 17, 21, 28, 215u00a0231.00186
202410026u0130STANBUL AYDIN u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-1123, 15, 17, 28, 52, 127u00a0258.0979
202410538u0130STANBUL AYDIN u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-121, 15, 17, 28, 52, 127u00a0244.51099
202410644u0130STANBUL AYDIN u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-111, 3, 15, 17, 28, 52, 127u00a0424.91159
202410653u0130STANBUL AYDIN u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-131, 3, 15, 17, 28, 52, 127u00a0310.391
202410662u0130STANBUL AYDIN u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-111, 3, 15, 17, 28, 52, 127u00a0270.22725
202411624u0130STANBUL AYDIN u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-1317, 21, 28, 52, 127u00a0230.6766
202411739u0130STANBUL AYDIN u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-143, 17, 21, 28, 52, 127u00a0283.29493
202510758u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN.Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-143, 17, 21, 28, 45u00a0347.21225
202510846u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-141, 3, 17, 21, 28, 45u00a0281.74556
202511095u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-141, 3, 17, 21, 28, 45u00a0335.56872
203010054u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-1103, 17, 21, 28, 47, 77u00a0266.46658
203010724u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-133, 17, 21, 28, 47, 77u00a0
203011131u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli)4Du0130L-141, 17, 21, 47, 77u00a0
203011158u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%75 Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 47, 77u00a0408.83927
203011167u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 47, 77u00a0327.02246
203210034u0130STANBUL SABAHATTu0130N ZAu0130M u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu)4Du0130L-131, 3, 17, 21, 778u00a0303.02305
203210043u0130STANBUL SABAHATTu0130N ZAu0130M u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu)4Du0130L-121, 3, 17, 21, 778u00a0230.26723
203510094u0130ZMu0130R EKONOMu0130 u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-1217, 21, 28, 171u00a0264.18889
203510931u0130ZMu0130R EKONOMu0130 u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-133, 17, 21, 28, 171u00a0325.31546
203610145u0130ZMu0130R u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli)4Du0130L-151, 17, 21, 37u00a0255.45029
203610154u0130ZMu0130R u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu)4Du0130L-121, 3, 17, 21, 37u00a0416.87124
203910063KOu00c7 u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-1115, 17, 28, 142u00a0414.35073
203910072KOu00c7 u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-123, 15, 17, 28, 142u00a0507.02257
203910081KOu00c7 u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-113, 15, 17, 28, 142u00a0473.94579
203910618KOu00c7 u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-123, 15, 17, 28, 142u00a0423.07999
204110456MALTEPE u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 28, 77, 144u00a0420.3791
204110465MALTEPE u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-1221, 3, 17, 21, 28, 77, 144u00a0
204210022MELu0130Ku015eAH u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (Tam Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 167u00a0374.18656
204210173MELu0130Ku015eAH u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (%50 Burslu)4Du0130L-143, 17, 21, 167u00a0262.1088
204410126MEVLANA u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu)4Du0130L-131, 3, 17, 21, 718u00a0310.93004
204410408MEVLANA u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 718u00a0268.03716
204710105OKAN u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-11417, 21, 270u00a0
204710123OKAN u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-133, 17, 21, 270u00a0323.2866
204712216OKAN u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu)4Du0130L-121, 3, 17, 21, 86, 270u00a0292.57859
204712225OKAN u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli)4Du0130L-1131, 17, 21, 86, 270u00a0
205410486TOBB EKONOMu0130 VE TEKNOLOJu0130 u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 107u00a0474.2115
205410495TOBB EKONOMu0130 VE TEKNOLOJu0130 u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 107u00a0333.5901
206010054YAu015eAR u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 228u00a0451.02552
206011007YAu015eAR u00dcN. Turizm Rehberliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-153, 17, 21, 28, 228u00a0257.59516
206110053YEDu0130TEPE u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-121, 17, 21, 28, 63u00a0257.75057
206110195YEDu0130TEPE u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-1317, 21, 28, 63u00a0254.73269
206110768YEDu0130TEPE u00dcN. u00c7eviribilim (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-1217, 21, 28, 63u00a0290.66224
206111042YEDu0130TEPE u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-121, 3, 17, 21, 28, 63u00a0373.25513
206111112YEDu0130TEPE u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-173, 17, 21, 28, 63u00a0358.00152
206111351YEDu0130TEPE u00dcN. u00c7eviribilim (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 63u00a0397.88056
206210088YENu0130 Yu00dcZYIL u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 736u00a0418.2314
206210282YENu0130 Yu00dcZYIL u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-173, 17, 21, 28, 736u00a0259.96213
206210325YENu0130 Yu00dcZYIL u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-153, 17, 21, 28, 736u00a0235.9151
206210846YENu0130 Yu00dcZYIL u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 736u00a0385.57767
206310439Zu0130RVE u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-171, 3, 17, 21, 28, 242u00a0265.14416
206310606Zu0130RVE u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 28, 242u00a0228.08286
206610296CANu0130K BAu015eARI u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 809u00a0392.62939
206610303CANu0130K BAu015eARI u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu)4Du0130L-151, 3, 17, 21, 809u00a0276.83357
206710259TED u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%25 Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 28, 812u00a0231.74125
207010024u0130PEK u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-133, 17, 21, 28, 77, 159u00a0271.80464
207010236u0130PEK u00dcN. u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 77, 159u00a0298.98112
207210394MEF u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 28, 867u00a0440.63658
207210401MEF u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 28, 867u00a0397.26396
207210419MEF u00dcN. u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 28, 867u00a0314.70169
207310084MURAT Hu00dcDAVENDu0130GAR u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 868u00a0449.43188
207310093MURAT Hu00dcDAVENDu0130GAR u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-113, 17, 21, 28, 868u00a0345.78203
207310109MURAT Hu00dcDAVENDu0130GAR u00dcN. Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-1243, 17, 21, 28, 868u00a0
300110061DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi-ELT (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-151, 17, 21, 28, 66, 77, 97, 791u00a0
300110219DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-1317, 21, 28, 66, 77, 97, 791u00a0
300111298DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-143, 17, 21, 28, 66, 77, 97u00a0
300111438DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi-ELT (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-1121, 3, 17, 21, 28, 66, 77, 97u00a0
300210015Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-11017, 21, 28, 69, 97u00a0
300210024Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-153, 17, 21, 28, 69, 97u00a0
300210033Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-11417, 21, 28, 69, 97u00a0
300210042Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-183, 17, 21, 28, 69, 97u00a0
300210096Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-1151, 17, 21, 28, 69, 97u00a0
300210103Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-1131, 3, 17, 21, 28, 69, 97u00a0
300210572Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-153, 17, 21, 28, 69, 97u00a0291.54887
300210581Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-163, 17, 21, 28, 69, 97u00a0299.61947
300210615Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-111, 3, 17, 21, 28, 69, 97u00a0315.9097
300211101Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-143, 17, 21, 28, 69, 97u00a0
300211137Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-131, 3, 17, 21, 28, 69, 97u00a0259.39311
300211658Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-133, 17, 21, 28, 69, 97u00a0
300310932LEFKE AVRUPA u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi-ELT (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-1121, 3, 17, 21, 28, 70, 77, 97u00a0
300410013ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli)4Du0130L-131, 17, 21, 28, 71, 97u00a0
300410022ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-141, 3, 17, 21, 28, 71, 97u00a0
300410976ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-151, 3, 17, 21, 28, 71, 97u00a0254.98441
300510242YAKIN DOu011eU u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-123, 15, 17, 28, 73, 77, 97u00a0295.61197
300510736YAKIN DOu011eU u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi-ELT (u0130ngilizce) (%50 Burslu)4Du0130L-1191, 3, 15, 17, 28, 73, 77, 97u00a0
300511619YAKIN DOu011eU u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-1363, 15, 17, 28, 73, 77, 97u00a0
300511628YAKIN DOu011eU u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-1283, 15, 17, 28, 73, 97u00a0
300511858YAKIN DOu011eU u00dcN.Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (Tam Burslu)4Du0130L-113, 15, 17, 28, 73, 97u00a0298.86833
300512838YAKIN DOu011eU u00dcN.u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi-ELT (u0130ngilizce) (%75 Burslu)4Du0130L-1231, 3, 15, 17, 28, 73, 77, 97u00a0
403910255HOCA AHMET YESEVu0130 ULUSLARARASI Tu00dcRK-KAZAK u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-13239u00a0266.29211
408810011ULUSLARARASI SARAYBOSNA u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u00dccretli)4Du0130L-13180, 181, 200, 201u00a0
408810029ULUSLARARASI SARAYBOSNA u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (%25 Burslu)4Du0130L-12180, 181, 200, 201u00a0
408810038ULUSLARARASI SARAYBOSNA u00dcN.u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (%50 Burslu)4Du0130L-13180, 181, 200, 201u00a0277.45545
2015 Ek Kontenjanlar DİL 1 Puanlı Bölümler
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

8-9 Aralık 2018 sınav soruları ile ilgili duygu, düşünce, yorum ve katkılarınızı aşağıya yorum olarak yazıp paylaşabilirsiniz.

Açık Lise Yazı ve Haberler

Admin'in Notu: Arkadaşlar. çözdüğünüz testlerle ilgili yorum yazarak bize çalışmamızda yol gösterin. Hangi dersten test eklenmesini istediğinizi, hangi testleri çözdüğünüzü kendi adınız veya nickname'inizle yorum yazarak belirtirseniz sevinirim.

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 15 Ağustos 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın